Shock and tissue injury induced by recombinant human cachectin.

czynnik  martwicy  nowotworu ), białko wytwarzane w dużych ilościach przez makrofagi aktywowane endotoksyną, odgrywa rolę ważnego mediatora śmiertelnego działania endotoksyny. Rekombinowaną  ludzką  kachektynę podawano szczurom w celu określenia, czy kachektyna sama w sobie może wywołać zaburzenia fizjologii gospodarza spowodowane podaniem endotoksyny.

Podawana w ilościach podobnych do tych wytwarzanych endogennie w odpowiedzi na endotoksynę, kachektyna powoduje niedociśnienie, kwasicę metaboliczną, zagęszczenie krwi i śmierć w ciągu kilku minut lub godzin, w wyniku zatrzymania oddechu. Hiperglikemię i hiperkaliemię obserwowano również po wlewie. Podczas sekcji zwłok w badaniu ogólnym i histopatologicznym stwierdzono rozlane zapalenie płuc i krwotok, a także zmiany niedokrwienne i krwotoczne przewodu pokarmowego oraz ostrą  martwicę cewek nerkowych .

Tak więc wydaje się, że pojedynczy mediator białkowy (kachektyna) jest zdolny do wywoływania wielu szkodliwych skutków endotoksyn.

Interleukina-8 jako mediator angiogenezy wywodzący się z makrofagów.

 • Czynniki angiogenne   wytwarzane przez monocyty-makrofagi biorą udział w patogenezie przewlekłych zaburzeń zapalnych charakteryzujących się uporczywą angiogenezą.
 • Zbadano możliwość, że interleukina-8 (IL-8), która jest cytokiną chemotaktyczną dla limfocytów i neutrofili, jest również angiogenna.
 • Ludzka rekombinowana IL-8 była silnie angiogenna po wszczepieniu do rogówki szczura i indukowała proliferację i chemotaksję ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej.
 • Aktywność angiogenna obecna w kondycjonowanych pożywkach zapalnych  makrofagów ludzkiej  reumatoidalnej tkanki maziowej lub stymulowanych lipopolisacharydami monocytów krwi była w równym stopniu blokowana przez przeciwciała przeciwko IL-8 lub  czynnikowi martwicy nowotworu  alfa.
 • Antysensowny oligonukleotyd IL-8 specyficznie blokował wytwarzanie aktywności angiogenicznej indukowanej przez monocyty. Dane te sugerują funkcję IL-8 pochodzącej z makrofagów w zaburzeniach zależnych od angiogenezy, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów,  wzrost guza  i gojenie ran.

Białko grupy 1 o wysokiej mobilności (HMG-1) stymuluje syntezę cytokin prozapalnych w  ludzkich  monocytach.

 1. Lipopolisacharyd (LPS) jest śmiertelny dla zwierząt, ponieważ aktywuje uwalnianie cytokin, powodując wstrząs septyczny i uszkodzenie tkanek. Wczesne cytokiny prozapalne (np.  czynnik  martwicy  nowotworu  [TNF] i interleukina [IL]-1) uwalniane w ciągu pierwszych kilku godzin po endotoksemii stymulują kaskady mediatorów, które utrzymują się przez kilka dni i mogą prowadzić do śmierci.
 2. Białko grupy 1 o wysokiej mobilności (HMG-1), wszechobecne białko wiążące DNA, zostało niedawno zidentyfikowane jako „późny” mediator letalności endotoksyn. Przeciwciała anty-HMG-1 neutralizowały opóźniony wzrost poziomu HMG-1 w surowicy i chroniły przed letalnością endotoksyn, nawet gdy immunizacja bierna była opóźniona do momentu wystąpienia wczesnej odpowiedzi cytokin.
 3. Tutaj zbadaliśmy, czy HMG-1 może stymulować syntezę cytokin w  hodowlach ludzkich  komórek jednojądrzastych krwi obwodowej. Dodanie oczyszczonego  rekombinowanego  HMG-1 do  hodowli ludzkich  monocytów znacząco stymulowało uwalnianie TNF, IL-1alfa, IL-1beta, IL-1RA, IL-6, IL-8, białka zapalnego makrofagów (MIP)-1alfa i MIP- 1beta; ale nie IL-10 lub IL-12. Stężenia HMG-1, które aktywowały monocyty, mieściły się w zakresie patologicznym wcześniej obserwowanym u zwierząt z endotoksemią oraz w surowicy pobranej od pacjentów z sepsą. HMG-1 nie stymulował uwalniania cytokin w limfocytach, co wskazuje na specyficzną stymulację komórkową.
 4. Uwalnianie cytokin po stymulacji HMG-1 było opóźnione i dwufazowe w porównaniu ze stymulacją LPS. Wspomagana komputerowo analiza obrazu wykazała, że ​​szczytowa intensywność indukowanego przez HMG-1 barwienia komórkowego TNF była porównywalna z tą obserwowaną po maksymalnej stymulacji LPS.
 5. Podawanie HMG-1 myszom Balb/c znacząco zwiększyło poziomy TNF w surowicy in vivo. Łącznie wyniki te wskazują, że podobnie jak inne mediatory cytokinowe letalności endotoksyn (np. TNF i IL-1), zewnątrzkomórkowy HMG-1 jest regulatorem syntezy cytokin prozapalnych w monocytach.

Klonowanie molekularne i ekspresja ligandu Fas, nowego członka  rodziny czynników martwicy nowotworu   . 

 • Antygen Fas (Fas) należy do   rodziny receptorów czynnika martwicy nowotworu   (TNF)/  czynnika wzrostu nerwów i pośredniczy w apoptozie. Stosując rozpuszczalną postać mysiego Fas, przygotowanego przez fuzję z  ludzką  immunoglobuliną Fc,
 • Ligand Fas wykryto na powierzchni komórki cytotoksycznej hybrydomy komórek T, PC60-d10S. Populację komórek, która w wysokim stopniu wyraża ligand Fas, sortowano stosując sorter komórek aktywowany fluorescencyjnie, a jej cDNA izolowano z sortowanych komórek przez klonowanie ekspresyjne.
 • Sekwencja aminokwasowa wskazywała, że ​​ligand Fas jest białkiem transbłonowym typu II należącym do rodziny TNF.
 • Rekombinowany  ligand Fas eksprymowany w komórkach COS indukował apoptozę w komórkach docelowych z ekspresją Fas Hybrydyzacja Northern wykazała, że ​​ligand Fas ulega ekspresji w aktywowanych splenocytach i tymocytach, co jest zgodne z jego udziałem w cytotoksyczności zależnej od limfocytów T oraz w kilku tkankach innych niż limfoidalne, takich jak jądro.

Antagonizm interleukiny-1 i interleukiny-1.

 1. Cytokina polipeptydowa, interleukina-1 (IL-1) wpływa na prawie każdą tkankę i układ narządów. IL-1 jest prototypem cytokin prozapalnych, ponieważ indukuje ekspresję różnych genów i syntezę kilku białek, które z kolei wywołują ostre i przewlekłe zmiany zapalne. IL-1 jest również prototypową cytokiną „alarmową”, ponieważ powoduje wzrost różnych mechanizmów obronnych, w szczególności odpowiedzi immunologicznej i hematologicznej. Większość badań dotyczących biologii IL-1 przeprowadzono na zwierzętach, ale  ludziom  wstrzyknięto ostatnio  rekombinowaną  IL-1, a wyniki potwierdzają dwie podstawowe właściwości IL-1 jako mediatora zarówno choroby, jak i Obrona gospodarza.
 2. Jednak w każdej sytuacji nadmierna lub ciągła produkcja IL-1 prowadzi do osłabienia normalnych funkcji gospodarza; dlatego zmniejszenie syntezy IL-1 lub jej skutków staje się celem terapii w wielu chorobach.
 3. W tym przeglądzie opisano strukturę, ekspresję genów, syntezę i wydzielanie IL-1. Ponadto omówiono dwa receptory powierzchniowe IL-1, możliwe mechanizmy przekazywania sygnału, różne aktywności biologiczne i wytwarzanie IL-1 w stanach chorobowych. Przedstawiono podobieństwa i różnice między IL-1, czynnikiem martwicy nowotworu  oraz IL-6. Chociaż proponowano różne środki do zmniejszania syntezy i/lub antagonizowania skutków IL-1, ostatnie klonowanie naturalnie występującego antagonisty receptora IL-1 (IL-1ra) otworzyło nowe podejścia doświadczalne i kliniczne.
 4. Zdolność tej IL-1ra do blokowania wyzwalania receptorów IL-1 u zwierząt bez działania agonistycznego zmniejsza nasilenie chorób, takich jak wstrząs hemodynamiczny, śmiertelna posocznica, zapalenie jelit, doświadczalne zapalenie stawów i spontaniczna proliferacja  ludzkich  komórek białaczkowych .

Czynnik  martwicy  nowotworu  (kachektyna) jest endogennym pirogenem i indukuje produkcję interleukiny 1.

 1. Rekombinowany  ludzki  czynnik  martwicy  nowotworu  (rTNF alfa) wstrzyknięty dożylnie królikom wywołuje gorączkę jednofazową o szybkim początku, nie do odróżnienia od gorączki wytwarzanej przez rIL-1. Na podstawie masy (1 mikrogram/kg) rTNF alfa i rIL-1 wytwarzają taką samą gorączkę i indukują porównywalne poziomy PGE2 w komórkach podwzgórza królika in vitro; podobnie jak IL-1, gorączka TNF jest blokowana przez leki hamujące cyklooksygenazę. W wyższych dawkach (10 mikrogramów/kg) rTNF alfa powoduje dwufazowe gorączki.
 2. Pierwsza gorączka osiąga szczytowe podwyższenie 45-55 minut po wstrzyknięciu bolusa i prawdopodobnie reprezentuje bezpośrednie działanie na ośrodek termoregulacji. Podczas drugiego szczytu gorączki (3 godziny później), krążący endogenny pirogen może być obecny przy biernym transferze osocza do świeżych królików.
 3. To prawdopodobnie reprezentuje indukcję IL-1 in vivo. In vitro rTNF alfa indukuje uwalnianie aktywności IL-1 z  ludzkich  komórek jednojądrzastych z maksymalną produkcją obserwowaną przy 50-100 ng/ml rTNF alfa. Ponadto rTNF alfa i rIFN-gamma mają synergistyczny wpływ na wytwarzanie IL-1.
 4. Aktywność biologiczną rTNF alfa można odróżnić od IL-1 na trzy sposoby: jednofazowa pirogenna aktywność rIL-1 została zniszczona w 70 stopniach C, podczas gdy rTNF alfa pozostał aktywny; anty-IL-1 zneutralizowało IL-1, ale rozpoznało rTNF alfa lub naturalną kachektynę, ani nie zneutralizowało jej działania cytotoksycznego; iw przeciwieństwie do IL-1, rTNF alfa nie był aktywny w teście proliferacji limfocytów T stymulowanej mitogenami.
 5. W kilku badaniach wykluczono możliwość, że endotoksyna była odpowiedzialna za gorączkę rTNF alfa i/lub indukcję IL-1: rTNF alfa powodował gorączkę u opornych na endotoksyny myszy C3H/HeJ; właściwość rTNF alfa indukująca IL-1 została zniszczona przez ogrzewanie (70 stopni C) lub trypsynizację i nie miała na nią wpływu polimyksyna B; nie wystąpiła tolerancja pirogenna na codzienne wstrzyknięcia rTNF alfa; poziomy endotoksyny, jak określono w lizacie amebocytów Limulus, były poniżej minimalnej dawki pirogennej królika; i te poziomy endotoksyny potwierdzono metodą chromatografii gazowej/analizy spektrometrii masowej na obecność kwasu beta-hydroksymirystynowego.

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta

7-01657 CHI Scientific 5µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta

7-01658 CHI Scientific 20µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta

7-01659 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01636 CHI Scientific 10µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01637 CHI Scientific 50µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01638 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor β/TNFβ

C181-10ug Novoprotein 10ug 201.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor β/TNFβ

C181-1mg Novoprotein 1mg 2203.2 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor β/TNFβ

C181-500ug Novoprotein 500ug 1557.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor β/TNFβ

C181-50ug Novoprotein 50ug 486 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor α/TNFα

C008-10ug Novoprotein 10ug 132 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor α/TNFα

C008-1mg Novoprotein 1mg 1155.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor α/TNFα

C008-500ug Novoprotein 500ug 826.8 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor α/TNFα

C008-50ug Novoprotein 50ug 205.2 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, Mutant

7-01654 CHI Scientific 10µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, Mutant

7-01655 CHI Scientific 50µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, Mutant

7-01656 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

7-01660 CHI Scientific 5µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

7-01661 CHI Scientific 20µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

7-01662 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

CC133-005 GenDepot 5ug 351.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

CC133-020 GenDepot 20ug 489.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

CC133-101 GenDepot 1mg 7350 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His Tag

7-01639 CHI Scientific 10µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His Tag

7-01640 CHI Scientific 50µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His Tag

7-01641 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His Tag

CC130-010 GenDepot 10ug 351.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His Tag

CC130-050 GenDepot 50ug 489.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His Tag

CC130-101 GenDepot 1mg 5568 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Type 1

7-01669 CHI Scientific 5µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Type 1

7-01670 CHI Scientific 20µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Type 1

7-01671 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Type 2

7-01675 CHI Scientific 5µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Type 2

7-01676 CHI Scientific 20µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Type 2

7-01677 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Type 2

CC136-005 GenDepot 5ug 351.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Type 3

CC136-020 GenDepot 20ug 489.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Type 4

CC136-101 GenDepot 1mg 12372 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor α/TNFα (C-6His)

CG90-10ug Novoprotein 10ug 114 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor α/TNFα (C-6His)

CG90-1mg Novoprotein 1mg 1094.4 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor α/TNFα (C-6His)

CG90-500ug Novoprotein 500ug 783.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor α/TNFα (C-6His)

CG90-50ug Novoprotein 50ug 187.2 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha/TNFSF2 GMP

HETNP-0105 Cyagen 5ug Ask for price

Recombinant Tumor Necrosis Factor Beta (TNFb)

4-RPA134Ca01 Cloud-Clone
 • 565.13 EUR
 • 274.80 EUR
 • 1789.25 EUR
 • 676.42 EUR
 • 1232.83 EUR
 • 453.60 EUR
 • 4293.12 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Necrosis Factor Beta (TNFb)

4-RPA134Hu01 Cloud-Clone
 • 528.58 EUR
 • 265.20 EUR
 • 1652.16 EUR
 • 630.72 EUR
 • 1141.44 EUR
 • 429.60 EUR
 • 3950.40 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Necrosis Factor Beta (TNFb)

4-RPA134Mu01 Cloud-Clone
 • 550.08 EUR
 • 271.20 EUR
 • 1732.80 EUR
 • 657.60 EUR
 • 1195.20 EUR
 • 444.00 EUR
 • 4152.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Necrosis Factor Beta (TNFb)

4-RPA134Po01 Cloud-Clone
 • 582.34 EUR
 • 279.60 EUR
 • 1853.76 EUR
 • 697.92 EUR
 • 1275.84 EUR
 • 465.60 EUR
 • 4454.40 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Necrosis Factor Beta (TNFb)

4-RPA134Ra01 Cloud-Clone
 • 612.44 EUR
 • 286.80 EUR
 • 1966.66 EUR
 • 735.55 EUR
 • 1351.10 EUR
 • 484.80 EUR
 • 4736.64 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Necrosis Factor Beta (TNFb)

4-RPA134Rb01 Cloud-Clone
 • 603.84 EUR
 • 285.60 EUR
 • 1934.40 EUR
 • 724.80 EUR
 • 1329.60 EUR
 • 480.00 EUR
 • 4656.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Mouse Tumor Necrosis Factor/TNFα

CF09-10ug Novoprotein 10ug 187.2 EUR

Recombinant Mouse Tumor Necrosis Factor/TNFα

CF09-1mg Novoprotein 1mg 2983.2 EUR

Recombinant Mouse Tumor Necrosis Factor/TNFα

CF09-500ug Novoprotein 500ug 2106 EUR

Recombinant Mouse Tumor Necrosis Factor/TNFα

CF09-50ug Novoprotein 50ug 442.8 EUR

Recombinant Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa)

4-RPA133Bo01 Cloud-Clone
 • 582.34 EUR
 • 279.60 EUR
 • 1853.76 EUR
 • 697.92 EUR
 • 1275.84 EUR
 • 465.60 EUR
 • 4454.40 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa)

4-RPA133Ca01 Cloud-Clone
 • 550.08 EUR
 • 271.20 EUR
 • 1732.80 EUR
 • 657.60 EUR
 • 1195.20 EUR
 • 444.00 EUR
 • 4152.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa)

4-RPA133Eq01 Cloud-Clone
 • 668.35 EUR
 • 302.40 EUR
 • 2176.32 EUR
 • 805.44 EUR
 • 1490.88 EUR
 • 523.20 EUR
 • 5260.80 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa)

4-RPA133Fi01 Cloud-Clone
 • 587.71 EUR
 • 280.80 EUR
 • 1873.92 EUR
 • 704.64 EUR
 • 1289.28 EUR
 • 469.20 EUR
 • 4504.80 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa)

4-RPA133Ga01 Cloud-Clone
 • 588.79 EUR
 • 280.80 EUR
 • 1877.95 EUR
 • 705.98 EUR
 • 1291.97 EUR
 • 469.20 EUR
 • 4514.88 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa)

4-RPA133Hu01 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa)

4-RPA133Mu01 Cloud-Clone
 • 550.08 EUR
 • 271.20 EUR
 • 1732.80 EUR
 • 657.60 EUR
 • 1195.20 EUR
 • 444.00 EUR
 • 4152.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa)

4-RPA133Ov01 Cloud-Clone
 • 636.10 EUR
 • 294.00 EUR
 • 2055.36 EUR
 • 765.12 EUR
 • 1410.24 EUR
 • 501.60 EUR
 • 4958.40 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa)

4-RPA133Po01 Cloud-Clone
 • 571.58 EUR
 • 276.00 EUR
 • 1813.44 EUR
 • 684.48 EUR
 • 1248.96 EUR
 • 458.40 EUR
 • 4353.60 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa)

4-RPA133Ra01 Cloud-Clone
 • 550.08 EUR
 • 271.20 EUR
 • 1732.80 EUR
 • 657.60 EUR
 • 1195.20 EUR
 • 444.00 EUR
 • 4152.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa)

4-RPA133Rb01 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa)

4-RPA133Si01 Cloud-Clone
 • 528.58 EUR
 • 265.20 EUR
 • 1652.16 EUR
 • 630.72 EUR
 • 1141.44 EUR
 • 429.60 EUR
 • 3950.40 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01645 CHI Scientific 5µg Ask for price

Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01646 CHI Scientific 20µg Ask for price

Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01647 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor-alpha

CC139-005 GenDepot 5ug 351.6 EUR

Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor-alpha

CC139-020 GenDepot 20ug 489.6 EUR

Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor-alpha

CC139-101 GenDepot 1mg 7350 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha (rHu TNF-α)

AK9887-0025 Akron Biotech 25µg 840 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha (rHu TNF-α)

AK9887-0050 Akron Biotech 50µg 1320 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Fusion Protein

7-01663 CHI Scientific 10µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Fusion Protein

7-01664 CHI Scientific 50µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Fusion Protein

7-01665 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Mouse Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01642 CHI Scientific 5µg Ask for price

Recombinant Mouse Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01643 CHI Scientific 20µg Ask for price

Recombinant Mouse Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01644 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Rabbit Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01651 CHI Scientific 5µg Ask for price

Recombinant Rabbit Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01652 CHI Scientific 20µg Ask for price

Recombinant Rabbit Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01653 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Porcine Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01648 CHI Scientific 5µg Ask for price

Recombinant Porcine Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01649 CHI Scientific 20µg Ask for price

Recombinant Porcine Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01650 CHI Scientific 1mg Ask for price

TNFR Tumor Necrosis Factor Receptor Human Recombinant Protein

PROTP19438-1 BosterBio Regular: 20ug 380.4 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Type 1, His Tag

7-01672 CHI Scientific 5µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Type 1, His Tag

7-01673 CHI Scientific 20µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Type 1, His Tag

7-01674 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor/TNF-alpha

CR38-10ug Novoprotein 10ug 187.2 EUR

Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor/TNF-alpha

CR38-1mg Novoprotein 1mg 2739.6 EUR

Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor/TNF-alpha

CR38-500ug Novoprotein 500ug 1935.6 EUR

Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor/TNF-alpha

CR38-50ug Novoprotein 50ug 442.8 EUR

TNF-b Tumor Necrosis Factor-Beta Human Recombinant Protein

PROTP01374 BosterBio Regular: 20ug 380.4 EUR

Recombinant human Tumor necrosis factor ligand superfamily member 8

P1727 FN Test 100ug Ask for price

TACI Tumor Necrosis Factor Receptor 13B Human Recombinant Protein

PROTQ4ACX1-1 BosterBio Regular: 20ug 380.4 EUR

Recombinant human Tumor necrosis factor receptor superfamily member 8

P1728 FN Test 100ug Ask for price

Recombinant human Tumor necrosis factor receptor superfamily member 11A

P2260 FN Test 100ug Ask for price

Recombinant human Tumor necrosis factor receptor superfamily member 17

P2290 FN Test 100ug Ask for price

Recombinant Rabbit Tumor Necrosis Factor α/TNF-α

C082-10ug Novoprotein 10ug 201.6 EUR

Although rTNF alpha is not active in T cell proliferation assays, it may mimic IL-1 in a T cell assay, since high concentrations of rTNF alpha induced IL-1 from epithelial or macrophagic cells in the thymocyte preparations. These studies show that TNF (cachectin) is another endogenous pyrogen which, like IL-1 and IFN-alpha, directly stimulate hypothalamic PGE2 synthesis. In addition, rTNF alpha is an endogenous inducer of IL-1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *