Shock and tissue injury induced by recombinant human cachectin.

czynnik  martwicy  nowotworu ), białko wytwarzane w dużych ilościach przez makrofagi aktywowane endotoksyną, odgrywa rolę ważnego mediatora śmiertelnego działania endotoksyny. Rekombinowaną  ludzką  kachektynę podawano szczurom w celu określenia, czy kachektyna sama w sobie może wywołać zaburzenia fizjologii gospodarza spowodowane podaniem endotoksyny.

Podawana w ilościach podobnych do tych wytwarzanych endogennie w odpowiedzi na endotoksynę, kachektyna powoduje niedociśnienie, kwasicę metaboliczną, zagęszczenie krwi i śmierć w ciągu kilku minut lub godzin, w wyniku zatrzymania oddechu. Hiperglikemię i hiperkaliemię obserwowano również po wlewie. Podczas sekcji zwłok w badaniu ogólnym i histopatologicznym stwierdzono rozlane zapalenie płuc i krwotok, a także zmiany niedokrwienne i krwotoczne przewodu pokarmowego oraz ostrą  martwicę cewek nerkowych .

Tak więc wydaje się, że pojedynczy mediator białkowy (kachektyna) jest zdolny do wywoływania wielu szkodliwych skutków endotoksyn.

Interleukina-8 jako mediator angiogenezy wywodzący się z makrofagów.

 • Czynniki angiogenne   wytwarzane przez monocyty-makrofagi biorą udział w patogenezie przewlekłych zaburzeń zapalnych charakteryzujących się uporczywą angiogenezą.
 • Zbadano możliwość, że interleukina-8 (IL-8), która jest cytokiną chemotaktyczną dla limfocytów i neutrofili, jest również angiogenna.
 • Ludzka rekombinowana IL-8 była silnie angiogenna po wszczepieniu do rogówki szczura i indukowała proliferację i chemotaksję ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej.
 • Aktywność angiogenna obecna w kondycjonowanych pożywkach zapalnych  makrofagów ludzkiej  reumatoidalnej tkanki maziowej lub stymulowanych lipopolisacharydami monocytów krwi była w równym stopniu blokowana przez przeciwciała przeciwko IL-8 lub  czynnikowi martwicy nowotworu  alfa.
 • Antysensowny oligonukleotyd IL-8 specyficznie blokował wytwarzanie aktywności angiogenicznej indukowanej przez monocyty. Dane te sugerują funkcję IL-8 pochodzącej z makrofagów w zaburzeniach zależnych od angiogenezy, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów,  wzrost guza  i gojenie ran.

Białko grupy 1 o wysokiej mobilności (HMG-1) stymuluje syntezę cytokin prozapalnych w  ludzkich  monocytach.

 1. Lipopolisacharyd (LPS) jest śmiertelny dla zwierząt, ponieważ aktywuje uwalnianie cytokin, powodując wstrząs septyczny i uszkodzenie tkanek. Wczesne cytokiny prozapalne (np.  czynnik  martwicy  nowotworu  [TNF] i interleukina [IL]-1) uwalniane w ciągu pierwszych kilku godzin po endotoksemii stymulują kaskady mediatorów, które utrzymują się przez kilka dni i mogą prowadzić do śmierci.
 2. Białko grupy 1 o wysokiej mobilności (HMG-1), wszechobecne białko wiążące DNA, zostało niedawno zidentyfikowane jako „późny” mediator letalności endotoksyn. Przeciwciała anty-HMG-1 neutralizowały opóźniony wzrost poziomu HMG-1 w surowicy i chroniły przed letalnością endotoksyn, nawet gdy immunizacja bierna była opóźniona do momentu wystąpienia wczesnej odpowiedzi cytokin.
 3. Tutaj zbadaliśmy, czy HMG-1 może stymulować syntezę cytokin w  hodowlach ludzkich  komórek jednojądrzastych krwi obwodowej. Dodanie oczyszczonego  rekombinowanego  HMG-1 do  hodowli ludzkich  monocytów znacząco stymulowało uwalnianie TNF, IL-1alfa, IL-1beta, IL-1RA, IL-6, IL-8, białka zapalnego makrofagów (MIP)-1alfa i MIP- 1beta; ale nie IL-10 lub IL-12. Stężenia HMG-1, które aktywowały monocyty, mieściły się w zakresie patologicznym wcześniej obserwowanym u zwierząt z endotoksemią oraz w surowicy pobranej od pacjentów z sepsą. HMG-1 nie stymulował uwalniania cytokin w limfocytach, co wskazuje na specyficzną stymulację komórkową.
 4. Uwalnianie cytokin po stymulacji HMG-1 było opóźnione i dwufazowe w porównaniu ze stymulacją LPS. Wspomagana komputerowo analiza obrazu wykazała, że ​​szczytowa intensywność indukowanego przez HMG-1 barwienia komórkowego TNF była porównywalna z tą obserwowaną po maksymalnej stymulacji LPS.
 5. Podawanie HMG-1 myszom Balb/c znacząco zwiększyło poziomy TNF w surowicy in vivo. Łącznie wyniki te wskazują, że podobnie jak inne mediatory cytokinowe letalności endotoksyn (np. TNF i IL-1), zewnątrzkomórkowy HMG-1 jest regulatorem syntezy cytokin prozapalnych w monocytach.

Klonowanie molekularne i ekspresja ligandu Fas, nowego członka  rodziny czynników martwicy nowotworu   . 

 • Antygen Fas (Fas) należy do   rodziny receptorów czynnika martwicy nowotworu   (TNF)/  czynnika wzrostu nerwów i pośredniczy w apoptozie. Stosując rozpuszczalną postać mysiego Fas, przygotowanego przez fuzję z  ludzką  immunoglobuliną Fc,
 • Ligand Fas wykryto na powierzchni komórki cytotoksycznej hybrydomy komórek T, PC60-d10S. Populację komórek, która w wysokim stopniu wyraża ligand Fas, sortowano stosując sorter komórek aktywowany fluorescencyjnie, a jej cDNA izolowano z sortowanych komórek przez klonowanie ekspresyjne.
 • Sekwencja aminokwasowa wskazywała, że ​​ligand Fas jest białkiem transbłonowym typu II należącym do rodziny TNF.
 • Rekombinowany  ligand Fas eksprymowany w komórkach COS indukował apoptozę w komórkach docelowych z ekspresją Fas Hybrydyzacja Northern wykazała, że ​​ligand Fas ulega ekspresji w aktywowanych splenocytach i tymocytach, co jest zgodne z jego udziałem w cytotoksyczności zależnej od limfocytów T oraz w kilku tkankach innych niż limfoidalne, takich jak jądro.

Antagonizm interleukiny-1 i interleukiny-1.

 1. Cytokina polipeptydowa, interleukina-1 (IL-1) wpływa na prawie każdą tkankę i układ narządów. IL-1 jest prototypem cytokin prozapalnych, ponieważ indukuje ekspresję różnych genów i syntezę kilku białek, które z kolei wywołują ostre i przewlekłe zmiany zapalne. IL-1 jest również prototypową cytokiną „alarmową”, ponieważ powoduje wzrost różnych mechanizmów obronnych, w szczególności odpowiedzi immunologicznej i hematologicznej. Większość badań dotyczących biologii IL-1 przeprowadzono na zwierzętach, ale  ludziom  wstrzyknięto ostatnio  rekombinowaną  IL-1, a wyniki potwierdzają dwie podstawowe właściwości IL-1 jako mediatora zarówno choroby, jak i Obrona gospodarza.
 2. Jednak w każdej sytuacji nadmierna lub ciągła produkcja IL-1 prowadzi do osłabienia normalnych funkcji gospodarza; dlatego zmniejszenie syntezy IL-1 lub jej skutków staje się celem terapii w wielu chorobach.
 3. W tym przeglądzie opisano strukturę, ekspresję genów, syntezę i wydzielanie IL-1. Ponadto omówiono dwa receptory powierzchniowe IL-1, możliwe mechanizmy przekazywania sygnału, różne aktywności biologiczne i wytwarzanie IL-1 w stanach chorobowych. Przedstawiono podobieństwa i różnice między IL-1, czynnikiem martwicy nowotworu  oraz IL-6. Chociaż proponowano różne środki do zmniejszania syntezy i/lub antagonizowania skutków IL-1, ostatnie klonowanie naturalnie występującego antagonisty receptora IL-1 (IL-1ra) otworzyło nowe podejścia doświadczalne i kliniczne.
 4. Zdolność tej IL-1ra do blokowania wyzwalania receptorów IL-1 u zwierząt bez działania agonistycznego zmniejsza nasilenie chorób, takich jak wstrząs hemodynamiczny, śmiertelna posocznica, zapalenie jelit, doświadczalne zapalenie stawów i spontaniczna proliferacja  ludzkich  komórek białaczkowych .

Czynnik  martwicy  nowotworu  (kachektyna) jest endogennym pirogenem i indukuje produkcję interleukiny 1.

 1. Rekombinowany  ludzki  czynnik  martwicy  nowotworu  (rTNF alfa) wstrzyknięty dożylnie królikom wywołuje gorączkę jednofazową o szybkim początku, nie do odróżnienia od gorączki wytwarzanej przez rIL-1. Na podstawie masy (1 mikrogram/kg) rTNF alfa i rIL-1 wytwarzają taką samą gorączkę i indukują porównywalne poziomy PGE2 w komórkach podwzgórza królika in vitro; podobnie jak IL-1, gorączka TNF jest blokowana przez leki hamujące cyklooksygenazę. W wyższych dawkach (10 mikrogramów/kg) rTNF alfa powoduje dwufazowe gorączki.
 2. Pierwsza gorączka osiąga szczytowe podwyższenie 45-55 minut po wstrzyknięciu bolusa i prawdopodobnie reprezentuje bezpośrednie działanie na ośrodek termoregulacji. Podczas drugiego szczytu gorączki (3 godziny później), krążący endogenny pirogen może być obecny przy biernym transferze osocza do świeżych królików.
 3. To prawdopodobnie reprezentuje indukcję IL-1 in vivo. In vitro rTNF alfa indukuje uwalnianie aktywności IL-1 z  ludzkich  komórek jednojądrzastych z maksymalną produkcją obserwowaną przy 50-100 ng/ml rTNF alfa. Ponadto rTNF alfa i rIFN-gamma mają synergistyczny wpływ na wytwarzanie IL-1.
 4. Aktywność biologiczną rTNF alfa można odróżnić od IL-1 na trzy sposoby: jednofazowa pirogenna aktywność rIL-1 została zniszczona w 70 stopniach C, podczas gdy rTNF alfa pozostał aktywny; anty-IL-1 zneutralizowało IL-1, ale rozpoznało rTNF alfa lub naturalną kachektynę, ani nie zneutralizowało jej działania cytotoksycznego; iw przeciwieństwie do IL-1, rTNF alfa nie był aktywny w teście proliferacji limfocytów T stymulowanej mitogenami.
 5. W kilku badaniach wykluczono możliwość, że endotoksyna była odpowiedzialna za gorączkę rTNF alfa i/lub indukcję IL-1: rTNF alfa powodował gorączkę u opornych na endotoksyny myszy C3H/HeJ; właściwość rTNF alfa indukująca IL-1 została zniszczona przez ogrzewanie (70 stopni C) lub trypsynizację i nie miała na nią wpływu polimyksyna B; nie wystąpiła tolerancja pirogenna na codzienne wstrzyknięcia rTNF alfa; poziomy endotoksyny, jak określono w lizacie amebocytów Limulus, były poniżej minimalnej dawki pirogennej królika; i te poziomy endotoksyny potwierdzono metodą chromatografii gazowej/analizy spektrometrii masowej na obecność kwasu beta-hydroksymirystynowego.

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor beta

50156P Genovis AB 1000ug 3660 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor beta

50156P-1000 Genovis AB 1000ug 3660 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor beta

50156P-20 Genovis AB 20ug 287 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor beta

50156P-5 Genovis AB 5ug 169 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor alpha

50154P Genovis AB 10ug 170 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor alpha

50154P-10 Genovis AB 10ug 170 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor alpha

50154P-1000 Genovis AB 1000ug 2148 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor alpha

50154P-50 Genovis AB 50ug 287 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta

7-01657 CHI Scientific 5µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta

7-01658 CHI Scientific 20µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta

7-01659 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta

cyt-224-1mg ProSpec Tany 1mg 2700 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta

cyt-224-20g ProSpec Tany 20µg 145 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta

cyt-224-5g ProSpec Tany 5µg 60 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta

MBS142101-0005mg MyBiosource 0.005mg 240 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta

MBS142101-002mg MyBiosource 0.02mg 310 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta

MBS142101-1mg MyBiosource 1mg 2880 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta

MBS142101-5x1mg MyBiosource 5x1mg 12630 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01636 CHI Scientific 10µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01637 CHI Scientific 50µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha

7-01638 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha

cyt-223-10g ProSpec Tany 10µg 60 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha

cyt-223-1mg ProSpec Tany 1mg 1350 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha

cyt-223-50g ProSpec Tany 50µg 145 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha

MBS142100-001mg MyBiosource 0.01mg 240 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha

MBS142100-005mg MyBiosource 0.05mg 310 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha

MBS142100-1mg MyBiosource 1mg 1515 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha

MBS142100-5x1mg MyBiosource 5x1mg 6485 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor

cyt-707-1mg ProSpec Tany 1mg 2700 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor

cyt-707-20g ProSpec Tany 20µg 145 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor

cyt-707-5g ProSpec Tany 5µg 60 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor

MBS143509-0005mg MyBiosource 0.005mg 240 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor

MBS143509-002mg MyBiosource 0.02mg 310 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor

MBS143509-1mg MyBiosource 1mg 2880 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor

MBS143509-5x1mg MyBiosource 5x1mg 12630 EUR

Human Tumor Necrosis Factor-beta (Recombinant)

22060505-1 Glycomatrix 5 µg 146.42 EUR

Human Tumor Necrosis Factor-beta Recombinant

MBS553181-0005mg MyBiosource 0.005mg 165 EUR

Human Tumor Necrosis Factor-beta Recombinant

MBS553181-002mg MyBiosource 0.02mg 245 EUR

Human Tumor Necrosis Factor-alpha (Recombinant)

22060503-1 Glycomatrix 10 µg 188.18 EUR

Human Tumor Necrosis Factor-alpha Recombinant

MBS553095-001mg MyBiosource 0.01mg 165 EUR

Human Tumor Necrosis Factor-alpha Recombinant

MBS553095-005mg MyBiosource 0.05mg 245 EUR

Tumor Necrosis Factor- Alpha Human Recombinant

GWB-903A93 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Tumor Necrosis Factor-Beta Human Recombinant

rAP-0761 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor α/TNFα

AP74774 SAB 1mg 1389 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor β/TNFβ

AP74913 SAB 1mg 2599 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor β/TNFβ

C181-10ug Novoprotein 10ug 201.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor β/TNFβ

C181-1mg Novoprotein 1mg 2203.2 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor β/TNFβ

C181-500ug Novoprotein 500ug 1557.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor β/TNFβ

C181-50ug Novoprotein 50ug 486 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor α/TNFα

C008-10ug Novoprotein 10ug 132 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor α/TNFα

C008-1mg Novoprotein 1mg 1155.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor α/TNFα

C008-500ug Novoprotein 500ug 826.8 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor α/TNFα

C008-50ug Novoprotein 50ug 205.2 EUR

Tumor Necrosis Factor-Alpha Human Recombinant

rAP-0760 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Tumor Necrosis Factor Receptor Human Recombinant

rAP-0775 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, sf9

cyt-989-1g ProSpec Tany 1µg 60 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, sf9

cyt-989-50g ProSpec Tany 50µg 1200 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, sf9

cyt-989-5g ProSpec Tany 5µg 145 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, sf9

MBS146761-0001mg MyBiosource 0.001mg 240 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, sf9

MBS146761-0005mg MyBiosource 0.005mg 310 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, sf9

MBS146761-005mg MyBiosource 0.05mg 1360 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, sf9

MBS146761-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 5800 EUR

Recombinant Human Tumor necrosis factor (TNF), partial

CSB-YP023955HU1 Cusabio 9718 mg Ask for price

Recombinant Human Tumor necrosis factor(TNF),partial

AP78311 SAB each Ask for price

Recombinant Human Tumor necrosis factor(TNF),partial

AP76568 SAB 1mg 1978 EUR

Recombinant Human Tumor necrosis factor (TNF), partial

CSB-EP023955HU Cusabio 2375 mg Ask for price

Recombinant Human Tumor necrosis factor (TNF) ,partial

RPC22141-100ug Biomatik Corporation 100ug 460.9 EUR

Recombinant Human Tumor necrosis factor (TNF) ,partial

RPC22141-1mg Biomatik Corporation 1mg 2237.8 EUR

Recombinant Human Tumor necrosis factor (TNF) ,partial

RPC22141-20ug Biomatik Corporation 20ug 258.7 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, sf9

cyt-903-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, sf9

cyt-903-1mg ProSpec Tany 1mg 5200 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, sf9

cyt-903-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, HEK

cyt-114-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, HEK

cyt-114-1mg ProSpec Tany 1mg 5200 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, HEK

cyt-114-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor (TNF), Partial

MBS7115083-001mg MyBiosource 0.01mg 195 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor (TNF), Partial

MBS7115083-005mg MyBiosource 0.05mg 265 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor (TNF), Partial

MBS7115083-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 1085 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor (TNF), Partial

MBS7115084-001mg MyBiosource 0.01mg 170 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor (TNF), Partial

MBS7115084-005mg MyBiosource 0.05mg 260 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor (TNF), Partial

MBS7115084-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 1015 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor (TNF), Partial

MBS7115085-001mg MyBiosource 0.01mg 310 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor (TNF), Partial

MBS7115085-005mg MyBiosource 0.05mg 720 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor (TNF), Partial

MBS7115085-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 3045 EUR

Recombinant Human Tumor necrosis factor protein (TNF)

MBS9423209-001mg MyBiosource 0.01mg 210 EUR

Recombinant Human Tumor necrosis factor protein (TNF)

MBS9423209-005mg MyBiosource 0.05mg 365 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, sf9

MBS141186-0002mg MyBiosource 0.002mg 240 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, sf9

MBS141186-001mg MyBiosource 0.01mg 310 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, sf9

MBS141186-1mg MyBiosource 1mg 5345 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, sf9

MBS141186-5x1mg MyBiosource 5x1mg 23725 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, HEK

MBS145356-0002mg MyBiosource 0.002mg 240 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, HEK

MBS145356-001mg MyBiosource 0.01mg 310 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, HEK

MBS145356-1mg MyBiosource 1mg 5860 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, HEK

MBS145356-5x1mg MyBiosource 5x1mg 26040 EUR

Recombinant Human Tumor necrosis factor protein (TNF)

MBS9423209-01mg MyBiosource 0.1mg 505 EUR

Recombinant Human Tumor necrosis factor protein (TNF)

MBS9423209-025mg MyBiosource 0.25mg 820 EUR

Recombinant Human Tumor necrosis factor protein (TNF)

MBS9423209-05mg MyBiosource 0.5mg 1220 EUR

Tumor Necrosis Factor beta, Recombinant, Human (TNFb)

MBS650649-0005mg MyBiosource 0.005mg 340 EUR

Tumor Necrosis Factor beta, Recombinant, Human (TNFb)

MBS650649-002mg MyBiosource 0.02mg 490 EUR

Tumor Necrosis Factor beta, Recombinant, Human (TNFb)

MBS650649-5x002mg MyBiosource 5x0.02mg 2055 EUR

Tumor Necrosis Factor beta, Recombinant, Human (TNFb)

MBS651063-001mg MyBiosource 0.01mg 470 EUR

Tumor Necrosis Factor beta, Recombinant, Human (TNFb)

MBS651063-5x001mg MyBiosource 5x0.01mg 1955 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor 13B

cyt-819-1mg ProSpec Tany 1mg 4680 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor 13B

cyt-819-20g ProSpec Tany 20µg 145 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor 13B

cyt-819-5g ProSpec Tany 5µg 60 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Sf9

cyt-951-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Sf9

cyt-951-1mg ProSpec Tany 1mg 5200 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Sf9

cyt-951-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor 13B

MBS146336-0005mg MyBiosource 0.005mg 240 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor 13B

MBS146336-002mg MyBiosource 0.02mg 310 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor 13B

MBS146336-1mg MyBiosource 1mg 4895 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor 13B

MBS146336-5x1mg MyBiosource 5x1mg 21695 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Sf9

MBS146723-0002mg MyBiosource 0.002mg 240 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Sf9

MBS146723-001mg MyBiosource 0.01mg 310 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Sf9

MBS146723-1mg MyBiosource 1mg 5345 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor Receptor Sf9

MBS146723-5x1mg MyBiosource 5x1mg 23725 EUR

Tumor Necrosis Factor alpha, Recombinant, Human (TNFa)

MBS650550-005mg MyBiosource 0.05mg 590 EUR

Tumor Necrosis Factor alpha, Recombinant, Human (TNFa)

MBS650550-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 2505 EUR

Tumor Necrosis Factor alpha, Recombinant, Human (TNFa)

MBS650605-001mg MyBiosource 0.01mg 340 EUR

Tumor Necrosis Factor alpha, Recombinant, Human (TNFa)

MBS650605-005mg MyBiosource 0.05mg 490 EUR

Tumor Necrosis Factor alpha, Recombinant, Human (TNFa)

MBS650605-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 2055 EUR

Tumor Necrosis Factor alpha, Recombinant, Human (TNFa)

MBS650663-001mg MyBiosource 0.01mg 375 EUR

Tumor Necrosis Factor alpha, Recombinant, Human (TNFa)

MBS650663-005mg MyBiosource 0.05mg 625 EUR

Tumor Necrosis Factor alpha, Recombinant, Human (TNFa)

MBS650663-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 2665 EUR

Tumor Necrosis Factor alpha, Recombinant, Human (TNFa)

MBS650937-005mg MyBiosource 0.05mg 690 EUR

Tumor Necrosis Factor alpha, Recombinant, Human (TNFa)

MBS650937-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 2965 EUR

Tumor Necrosis Factor alpha, Recombinant, Human (TNFa)

MBS650975-01mg MyBiosource 0.1mg 475 EUR

Tumor Necrosis Factor alpha, Recombinant, Human (TNFa)

MBS650975-05mg MyBiosource 0.5mg 775 EUR

Tumor Necrosis Factor alpha, Recombinant, Human (TNFa)

MBS650975-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 3330 EUR

Tumor Necrosis Factor alpha, Recombinant, Human(TNFa)

MBS650991-001mg MyBiosource 0.01mg 445 EUR

Tumor Necrosis Factor alpha, Recombinant, Human(TNFa)

MBS650991-5x001mg MyBiosource 5x0.01mg 1850 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta/TNFSF1

AP60030 SAB 100ug 896 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta/TNFSF1

P1264-.01 ApexBio 10ug 108.8 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta/TNFSF1

P1264-.1 ApexBio 100ug 900 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta/TNFSF1

P1264-.5 ApexBio 500ug 2021.6 EUR

Tumor Necrosis Factor (TNF alpha) human (RECOMBINANT)

GF-090-3 Austral Biologicals 10ug 200 EUR

Tumor Necrosis Factor (TNF alpha) human (RECOMBINANT)

GF-090-4 Austral Biologicals 50ug 600 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, Mutant

7-01654 CHI Scientific 10µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, Mutant

7-01655 CHI Scientific 50µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, Mutant

7-01656 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, Mutant

cyt-384-10g ProSpec Tany 10µg 60 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, Mutant

cyt-384-1mg ProSpec Tany 1mg 1350 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, Mutant

cyt-384-50g ProSpec Tany 50µg 145 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, Mutant

MBS142261-001mg MyBiosource 0.01mg 240 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, Mutant

MBS142261-005mg MyBiosource 0.05mg 310 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, Mutant

MBS142261-1mg MyBiosource 1mg 1515 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, Mutant

MBS142261-5x1mg MyBiosource 5x1mg 6485 EUR

Recombinant Anti Human Tumor Necrosis Factor-Alpha

MBS146634-1mg MyBiosource 1mg 240 EUR

Recombinant Anti Human Tumor Necrosis Factor-Alpha

MBS146634-50mg MyBiosource 50mg 1160 EUR

Recombinant Anti Human Tumor Necrosis Factor-Alpha

MBS146634-5mg MyBiosource 5mg 310 EUR

Recombinant Anti Human Tumor Necrosis Factor-Alpha

MBS146634-5x50mg MyBiosource 5x50mg 4890 EUR

Tumor Necrosis Factor-beta Human Recombinant, Sf9

rAP-0807 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Tumor Necrosis Factor-alpha Human Recombinant, HEK

rAP-0757 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Tumor Necrosis Factor-alpha Human Recombinant, Sf9

rAP-0796 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Human Tumor Necrosis Factor-alpha, Mutant (Recombinant)

22060504-1 Glycomatrix 10 µg 146.42 EUR

Tumor Necrosis Factor Receptor 13B Human Recombinant

rAP-0786 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Tumor Necrosis Factor Receptor, sf9 Human Recombinant

rAP-0800 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Tumor Necrosis Factor-a (TNF-a) (Recombinant) Human

GWB-2B0C00 GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

CC133-005 GenDepot 5ug 351.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

CC133-020 GenDepot 20ug 489.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

CC133-101 GenDepot 1mg 7350 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

7-01660 CHI Scientific 5µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

7-01661 CHI Scientific 20µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

7-01662 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

cyt-495-1mg ProSpec Tany 1mg 3600 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

cyt-495-20g ProSpec Tany 20µg 145 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

cyt-495-5g ProSpec Tany 5µg 60 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

MBS142371-0005mg MyBiosource 0.005mg 240 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

MBS142371-002mg MyBiosource 0.02mg 310 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

MBS142371-1mg MyBiosource 1mg 3770 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag

MBS142371-5x1mg MyBiosource 5x1mg 16645 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His Tag

CC130-010 GenDepot 10ug 351.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His Tag

CC130-050 GenDepot 50ug 489.6 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His Tag

CC130-101 GenDepot 1mg 5568 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His Tag

7-01639 CHI Scientific 10µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His Tag

7-01640 CHI Scientific 50µg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His Tag

7-01641 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His Tag

cyt-494-10g ProSpec Tany 10µg 60 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His Tag

cyt-494-1mg ProSpec Tany 1mg 1500 EUR

Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His Tag

cyt-494-50g ProSpec Tany 50µg 145 EUR

Although rTNF alpha is not active in T cell proliferation assays, it may mimic IL-1 in a T cell assay, since high concentrations of rTNF alpha induced IL-1 from epithelial or macrophagic cells in the thymocyte preparations. These studies show that TNF (cachectin) is another endogenous pyrogen which, like IL-1 and IFN-alpha, directly stimulate hypothalamic PGE2 synthesis. In addition, rTNF alpha is an endogenous inducer of IL-1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *