Konserwatywna kaskada fosfatazy, która reguluje biogenezę błony jądrowej

  • Nowo powstająca rodzina fosfataz, które są członkami nadrodziny dehalogenaz halokwasów, zawiera katalityczny motyw DXDX(T/V). Niedawno wykazano, że członek tej rodziny fosfataz DXDX(T/V), znany jako Dullard, jest potencjalnym regulatorem rozwoju cewy nerwowej  u Xenopus [Satow R, Chan  TC , Asashima M (2002) Biochem Biophys Res Commun 295:85-91 ].
  • Tutaj pokazujemy, że ludzki Dullard i białko drożdżowe Nem1p pełnią podobne funkcje odpowiednio w komórkach ssaków i komórkach drożdży. Oprócz podobieństwa w sekwencji pierwszorzędowej, Dullard i Nem1p posiadają podobne domeny i wykazują podobne preferencje co do substratów i oba lokalizują się w otoczce jądrowej.
  • Dodatkowo pokazujemy, że ludzki Dullard może uratować nieprawidłową morfologię otoczki jądrowej komórek drożdży nem1Delta, funkcjonalnie zastępując Nem1p.
  • Wreszcie, wykazano, że Nem1p deposforyluje drożdżową fosfatazę kwasu fosfatydowego Smp2p [Santos-Rosa H, Leung J, Grimsey N, Peak-Chew S, Siniossoglou S (2005) EMBO J 24: 1931-1941] i pokazujemy, że Dullard defosforyluje ssaczą fosfatazę kwasu fosfatydowego, lipinę.
  • Dlatego proponujemy, że Dullard uczestniczy w unikalnej kaskadzie fosfatazy regulującej biogenezę błony jądrowej i że ta kaskada jest zachowana od drożdży do ssaków.

  Egzosomy pochodzące z mezenchymalnych komórek macierzystych poprawiają mikrośrodowisko zawału mięśnia sercowego, przyczyniając się do angiogenezy i przeciwdziałania stanom zapalnym.

  1. Mezenchymalne komórki macierzyste szpiku kostnego (MSC) szeroko stosowane w leczeniu zawału mięśnia sercowego stają w obliczu wyzwań związanych z przeżyciem w mikrośrodowisku zapalnym i niedokrwiennym ostrego zawału mięśnia sercowego. W badaniu postawiono hipotezę, że egzosomy pochodzące z MSC odgrywają istotną rolę w poprawie mikrośrodowiska po ostrym zawale mięśnia sercowego i miały na celu zbadanie parakrynnego wpływu egzosomów na angiogenezę i aktywność przeciwzapalną.
  2. MSC hodowano w DMEM/F12 uzupełnionym 10% płodową surowicą bydlęcą pozbawioną egzosomów i 1% penicyliną-streptomycyną przez 48 godzin. Egzosomy pochodzące z MSC izolowano przy użyciu ExoQuick- TC .  Przeprowadzono testy tworzenia rurek  i proliferacji komórek T, aby ocenić siłę angiogenną egzosomów pochodzących z MSC. Ostry zawał mięśnia sercowego wywołano u szczurów Sprague-Dawley, a do mięśnia sercowego graniczącego ze strefą zawału wstrzyknięto w cztery różne miejsca sól fizjologiczną buforowaną fosforanem (PBS, kontrola), egzosomy pochodzące z MSC i ubogą w egzosom pożywkę hodowlaną MSC.
  3. Egzosomy pochodzące z MSC znacznie zwiększyły tworzenie się rurek ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej, upośledziły funkcję komórek T poprzez hamowanie proliferacji komórek in vitro, zmniejszyły rozmiar zawału i zachowały czynność skurczową i rozkurczową serca w porównaniu z PBS, znacznie zwiększając gęstość nowych funkcjonalnych naczyń włosowatych a zatem odzyskiwanie przepływu krwi w szczurzym modelu zawału mięśnia sercowego.
  4. Egzosomy stymulują neowaskularyzację i hamują odpowiedź zapalną, poprawiając w ten sposób czynność serca po uszkodzeniu niedokrwiennym.

  Egzosomy pochodzące z mezenchymalnych komórek macierzystych poprawiają mikrośrodowisko zawału mięśnia sercowego, przyczyniając się do angiogenezy i przeciwdziałania stanom zapalnym.

  • Mezenchymalne komórki macierzyste szpiku kostnego (MSC) szeroko stosowane w leczeniu zawału mięśnia sercowego stają w obliczu wyzwań związanych z przeżyciem w mikrośrodowisku zapalnym i niedokrwiennym ostrego zawału mięśnia sercowego. W badaniu postawiono hipotezę, że egzosomy pochodzące z MSC odgrywają istotną rolę w poprawie mikrośrodowiska po ostrym zawale mięśnia sercowego i miały na celu zbadanie parakrynnego wpływu egzosomów na angiogenezę i aktywność przeciwzapalną.
  • MSC hodowano w DMEM/F12 uzupełnionym 10% płodową surowicą bydlęcą pozbawioną egzosomów i 1% penicyliną-streptomycyną przez 48 godzin. Egzosomy pochodzące z MSC izolowano przy użyciu ExoQuick- TC .  Przeprowadzono testy tworzenia rurek i proliferacji komórek T, aby ocenić siłę angiogenną egzosomów pochodzących z MSC. Ostry zawał mięśnia sercowego wywołano u szczurów Sprague-Dawley, a do mięśnia sercowego graniczącego ze strefą zawału wstrzyknięto w cztery różne miejsca sól fizjologiczną buforowaną fosforanem (PBS, kontrola), egzosomy pochodzące z MSC i ubogą w egzosom pożywkę hodowlaną MSC.
  • Egzosomy pochodzące z MSC znacznie zwiększyły tworzenie się rurek ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej, upośledziły funkcję komórek T poprzez hamowanie proliferacji komórek in vitro, zmniejszyły rozmiar zawału i zachowały czynność skurczową i rozkurczową serca w porównaniu z PBS, znacznie zwiększając gęstość nowych funkcjonalnych naczyń włosowatych a zatem odzyskiwanie przepływu krwi w szczurzym modelu zawału mięśnia sercowego.
  • Egzosomy stymulują neowaskularyzację i hamują odpowiedź zapalną, poprawiając w ten sposób czynność serca po uszkodzeniu niedokrwiennym.

  Przydatność hybrydowego SPECT/CT w scyntygrafii leukocytów znakowanych 99mTc-HMPAO w zakażeniach kości i stawów.

  • Skanowanie białych krwinek za pomocą (99m) Tc -heksametylopropylenoaminooksymu (HMPAO) okazało się bardzo czułe i specyficzne w diagnostyce i obserwacji pacjentów z podejrzeniem zapalenia kości i szpiku. Celem tego prospektywnego badania była ocena przydatności SPECT i transmisyjnej CT wykonywanych jednocześnie z użyciem hybrydowego urządzenia do obrazowania funkcjonalnego anatomicznego infekcji kości i stawów.
  • (99m) Tc -HMPAO scyntygrafię wykonano u 28 kolejnych pacjentów: 15 z podejrzeniem infekcji kości (grupa 1) i 13 z podejrzeniem infekcji implantu ortopedycznego (grupa 2). Skany planarne uzyskano 30 min, 4 godz. i 24 godz. po wstrzyknięciu. SPECT/CT uzyskano 6 godzin po wstrzyknięciu znacznika, stosując dwugłowicową kamerę gamma sprzężoną z lampą rentgenowską małej mocy. U wszystkich pacjentów wyniki scyntygraficzne porównywano z wynikami operacji lub posiewów oraz obserwacji klinicznej.
  • (99m) Scyntygrafia Tc -HMPAO była prawdziwie dodatnia dla zakażenia u 18 z 28 pacjentów (w sumie 21 miejsc wychwytu) i prawdziwie ujemna u 10 z 28 pacjentów. Badanie SPECT/CT zapewniło dokładną anatomiczną lokalizację wszystkich dodatnich ognisk. W odniesieniu do ostatecznej diagnozy SPECT/CT wniósł istotny wkład kliniczny u 10 z 28 pacjentów (35,7%). W rzeczywistości badanie SPECT/CT różnicowało zajęcie tkanek miękkich od kości zarówno u pacjentów z zapaleniem kości i szpiku, jak i u pacjentów z implantami ortopedycznymi, umożliwiło prawidłowe rozpoznanie zapalenia kości i szpiku u pacjentów ze zmianami strukturalnymi po urazie oraz zidentyfikowało zakażenie błony maziowej bez zajęcia protezy u pacjentów z kolanem wszczepiać.
  • Nasze wyniki wskazują, że SPECT/CT wykonane przy użyciu urządzenia hybrydowego mogą poprawić obrazowanie z użyciem leukocytów znakowanych (99m) Tc -HMPAO u pacjentów z podejrzeniem zapalenia kości i szpiku, zapewniając dokładną lokalizację anatomiczną i precyzyjne określenie zakresu infekcji.

  Tło genetyczne ma duży wpływ na penetrację i nasilenie defektów twarzoczaszki u myszy heterozygotycznych pod względem genu kodującego białko jąderkowe Treacle.

  Zespół Treachera Collinsa ( TCS ) jest zaburzeniem twarzoczaszki, które wynika z mutacji w TCOF1, który koduje białko jąderkowe Treacle. Nasilenie objawów klinicznych jest bardzo zróżnicowane i obejmuje hipoplazję żuchwy i szczęki, nieprawidłowości w obrębie uszu zewnętrznych i kosteczek ucha środkowego oraz rozszczep podniebienia. Aby określić funkcję in vivo Treacle, wcześniej wytworzyliśmy heterozygotyczne myszy Tcof1 na mieszanym tle C57BL/6 i 129.
  Te myszy wykazywały śmiertelny fenotyp, który obejmował nieprawidłowy rozwój szczęki, brak oczu i przewodów nosowych oraz  wady cewy  nerwowej. Tutaj pokazujemy, że umieszczenie mutacji na różnych podłożach genetycznych ma duży wpływ na penetrację i nasilenie defektów twarzoczaszki i innych. Potomstwo wykazuje znacznie zmienne fenotypy zależne od szczepu, które wahają się od skrajnie ciężkich i śmiertelnych na tle mieszanym CBA/Ca i 129, do pozornie normalnych i żywotnych na tle mieszanym BALB/ci 129.

  50ml TC Tubes, Conical, 440 units/box

  04-5540150 Gentaur Genprice 440 units/box 71 EUR

  50ML , CONICAL BOTTOMED TUBE WITH CAP, UNASSEMBLED

  SCT-50ML-500 CORNING 50/pk 87 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Green Cap, 25/Bag

  CT788-G Bio Basic 1PK, 25UNIT 56.09 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Yellow Cap, 25/Bag

  CT788-Y Bio Basic 1PK, 25UNIT 56.09 EUR

  50ML , CONICAL BOTTOMED TUBE WITH CAP, ASSEMBLED, PRE-STERILIZED

  SCT-50ML-25-S CORNING 25/pk 98 EUR

  ExoQuick TC 50ml

  EXOTC50A-1 SBI 50 ml 1222 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Green Cap, Sterile, 25unit (cardboard rack)

  CT788-GS Bio Basic 1PK, 25UNIT 61.35 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Yellow Cap, Sterile, 25unit (cardboard rack)

  CT788-YS Bio Basic 1PK, 25UNIT 61.35 EUR

  50ML , CONICAL BOTTOMED TUBE WITH CAP, RACKED, ASSEMBLED, PRE-STERILIZED

  SCT-50ML-R-S CORNING 250/pk 106 EUR

  TC-TUBES GLASS

  99447-16 CORNING 250/pk 373 EUR

  Assay Buffer, 50ML

  X100-50ML Arbor Assays 50ML 109 EUR

  Assay Buffer, 50ML

  X117-50ML Arbor Assays 50ML 143 EUR

  Extraction Solution, 50ML

  X123-50ML Arbor Assays 50ML 123 EUR

  Purified Water, 50ML

  X137-50ML Arbor Assays 50ML 122 EUR

  Hemoglobin Sample Diluent, 50ML

  X052-50ML Arbor Assays 50ML 153 EUR

  PCS-440-030 Medium

  PCS-440 Addexbio RT 500 mL Bottle 151 EUR

  COOLRACK 50ML, HOLDS 4 X 50ML CONICAL CENTRIFUGE TUBE

  432062 CORNING 1/pk 308 EUR

  DetectX® Creatinine Reagent, 50ML

  C004-50ML Arbor Assays 50ML 359 EUR

  Block, 24 x1.5ml centrifuge tubes (conical)

  BCM1412-BSW1500 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 194.34 EUR

  RACK HOLDER FOR 50ML TEST TUBES

  480169 CORNING 1/pk 69 EUR

  Block, 2 x 50ml centrifuge tubes

  BCM1405-B500 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 189.41 EUR

  Block, 5 x 50ml centrifuge tubes

  BCM1412-BSW50 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 194.34 EUR

  SINGLE BLOCK, 5 X 50ML CENTRIFUGE TUBES

  480129 CORNING 1/pk 114 EUR

  SingleStep Poly-HRP Anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP-50ml

  Q2AB1-50ml EnQuireBio 50ml 403 EUR

  SingleStep Poly-HRP Anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP-50ml

  Q2AB2-50ml EnQuireBio 50ml 403 EUR

  FALCON®POLYSTYRENE PLUG SEAL SCREW CAPS FOR 50ML CONICAL BOTTOM CENTRIFUGE TUBES, STERILE, 50/PACK, 1000/CASE

  358206 CORNING 50/pk 121 EUR

  0.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS. CLEAR

  ST-050 CORNING 500/pk 196 EUR

  .5ML CONICAL BOTTOM AMBER SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS

  ST-050-X CORNING 500/pk 222 EUR

  1.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS. CLEAR

  ST-150 CORNING 500/pk 196 EUR

  1.5ML STERILE CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS

  ST-150-C-S CORNING 500/pk 280 EUR

  1.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAP. AMBER

  ST-150-X CORNING 500/pk 221 EUR

  2.0ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS. CLEAR

  ST-200 CORNING 500/pk 196 EUR

  2.0ML STERILE CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS

  ST-200-C-S CORNING 500/pk 280 EUR

  2.0ML AMBER CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS

  ST-200-X CORNING 500/pk 221 EUR

  Block, 15 x 1.5ml or 2.0ml centrifuge tubes (conical)

  BCM1405-B1520 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 162.3 EUR

  Conical Centrifuge Tube, PP/HDPE, 50ml, RCF 14000Xg, 500/case

  SP61161 Bio Basic 1CS, 500UNIT 175.63 EUR

  COOLRACK M15-PF, GRAY, HOLDS 15 X 1.5ML MICROFUGE TUBES, TAPERED WELLS FOR CONICAL TUBES

  432047 CORNING 1/pk 238 EUR

  COOLRACK M30-PF, GRAY, HOLDS 30 X 1.5ML MICROFUGE TUBES, TAPERED WELLS FOR CONICAL TUBES

  432048 CORNING 1/pk 344 EUR

  ADAPTERS FOR 10/15ML TUBES IN 50ML ROTOR,6/CS

  480140 CORNING 6/pk 120 EUR

  ADAPTERS FOR 5/7ML TUBES IN 50ML ROTOR,6/CS

  480141 CORNING 6/pk 120 EUR

  FILTER TOP TUBES,,50ML,50MM,.45UM,CA,S,IND1/12

  430314 CORNING 1/pk 95 EUR

  COOLRACK 500UL M30-PF, GRAY, HOLDS 30 X 500UL MICROFUGE TUBES, TAPERED WELLS FOR CONICAL TUBES

  432046 CORNING 1/pk 344 EUR

  0.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS (SELF STANDING). CLEAR

  ST-050-SS CORNING 500/pk 196 EUR

  0.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS (SELF STANDING). AMBER

  ST-050-SS-X CORNING 500/pk 222 EUR

  1.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS (SELF STANDING) CLEAR

  ST-150-SS CORNING 500/pk 196 EUR

  1.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS (SELF STANDING) AMBER

  ST-150-SS-X CORNING 500/pk 221 EUR

  2.0ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS. CLEAR. SELF STANDING

  ST-200-SS CORNING 500/pk 196 EUR

  2.0ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS. AMBER. SELF STANDING

  ST-200-SS-X CORNING 500/pk 221 EUR

  FALCON® CUSHIONS (FOR 175ML AND 225ML CONICAL CENTRIFUGE TUBES WITH EXTRACTOR)

  352090 CORNING 8/pk 86 EUR

  Optional generator, 10mm x 115mm saw tooth, for 15ml and 50ml tubes

  BCM1235 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 430.98 EUR

  T4 DNA Ligase - 400 units/µl - 100,000 units

  3212 Intact Genomics 1/EA 222 EUR

  T4 DNA Ligase - 2000 units/µl - 100,000 units

  3216 Intact Genomics 1/EA 222 EUR

  T4 DNA Ligase - 2000 units/µl - 400,000 units

  3217 Intact Genomics 1/EA 361 EUR

  FALCON® 50ML HIGH CLARITY PP CENTRIFUGE TUBE, CONICAL BOTTOM, STERILE, 25/BAG, 500/CASE

  352070 CORNING 25/pk 108 EUR

  FALCON® 50ML HIGH CLARITY PP CENTRIFUGE TUBE, CONICAL BOTTOM, STERILE, 25/RACK, 500/CASE

  352098 CORNING 25/pk 119 EUR

  GBT-440

  B3031-25 Biovision 25 mg 591 EUR

  GBT-440

  B3031-5 Biovision 5 mg 186 EUR

  1.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES AND ATTACHED CLEAR LOOPED CAPS WITH "O" RINGS

  SCT-150-LP-C CORNING 500/pk 584 EUR

  CYLINDER,GRAD,50ML,PLASTIC,SINGLE METRIC SCALE,PP,TC W/FUNNEL TOP,1/12

  3022P-50 CORNING 1/pk 134 EUR

  5-Well Centrifuge Tube Box (1.5ml To 2ml Tubes)

  R005-G Bio Basic 1 UNIT 51.31 EUR

  Cryo storage box, polycarbonate, for 25 (5x5) 5mL tubes

  C2581 MTC Bio 5/pack 96.58 EUR

  Optional generator 14mm x 130mm saw tooth, for 50ml tubes up to 250ml vessels

  BCM1236 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 1172.95 EUR

  50ML 2-Mercaptoethanol

  NAT1070 National Diagnostics 50ML 94 EUR

  TubeSpin Bioteactor (50mL)

  TS50 Next Advance 180case 65 EUR

  CRYOPRESERVATION BAG, 50ML

  91-200-88 CORNING 1/pk 81 EUR

  Burettes Brush, 50ml

  BR004-50 Bio Basic 1 UNIT 51.74 EUR

  Background Buster, 50ml

  NB306-50 Innovex 50 ml 396 EUR

  2.0ML STERILE, CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES AND ATTACHED ASSORTED COLOR CAPS WITH "O" RINGS

  SCT-200-A-S CORNING 500/pk 887 EUR

  TC Gel

  CP048-005 GenDepot 500 g 232 EUR

  TC Gel

  CP048-010 GenDepot 1 Kg 347 EUR

  TC 1

  B7148-10 ApexBio 10 mg 389 EUR

  TC 1

  B7148-50 ApexBio 50 mg 1476 EUR

  TC 14012

  B7639-1 ApexBio 1 mg 187 EUR

  TC 14012

  B7639-10 ApexBio 10 mg 1152 EUR

  TC 14012

  B7639-5 ApexBio 5 mg 670 EUR

  T5 Exonuclease - 5,000 units

  3374 Intact Genomics 1/EA 274 EUR

  Microfuge Tubes

  D107 Cygnus Technologies 1 bag (50 tubes) 175 EUR

  CSF Tubes

  213361-(V100) ImmunoStep 100 tubes 1688 EUR

  CSF Tubes

  213361-(V25) ImmunoStep 25 tubes 505 EUR

  CSF Tubes

  213361-(V6) ImmunoStep 6 tubes 186.5 EUR

  CSF Tubes

  abx290032-100tubes Abbexa 100 tubes 1957 EUR

  CSF Tubes

  abx290032-25tubes Abbexa 25 tubes 662 EUR

  CSF Tubes

  abx290032-6tubes Abbexa 6 tubes 314 EUR

  Tissue Grinding Pestles, Conical

  GR111 Bio Basic 1 UNIT 55.66 EUR

  2.0ml conical bottom sterile

  D1031-ST25 Benchmark Scientific 1 PC 202.46 EUR

  50ML Protein Precipitation Kit

  NAT1254 National Diagnostics 50ML 225 EUR

  Graduated Plastic Beakers, 50ml

  BK044-2 Bio Basic 1 UNIT 52.18 EUR

  CORNING, SYRINGE TIPS, 50ML

  6627 CORNING 1/pk 58 EUR

  1.5ML STERILE, CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES AND ATTACHED CLEAR CAPS WITH "O" RINGS.(SELF STANDING) CLEAR

  ST-150-SS-C-S CORNING 500/pk 280 EUR

  Taq DNA Ligase - 10,000 units

  3219 Intact Genomics 1/EA 253 EUR

  T4 DNA Polymerase - 500 units

  3222 Intact Genomics 1/EA 206 EUR

  Taq DNA Polymerase - 5,000 units

  3245 Intact Genomics 1/EA 517 EUR

  igScript Reverse Transcriptase - 50,000 units

  3344 Intact Genomics 1/EA 300 EUR

  T7 Endonuclease I - 1,250 units

  3612 Intact Genomics 1/EA 257 EUR

  T4 DNA Ligase, 1 units/㎕

  T2622-020 GenDepot 200units 142 EUR

  T4 DNA Ligase, 1 units/㎕

  T2622-100 GenDepot 5X200units 504 EUR

  TC-DAPK 6

  HY-15513 MedChemExpress 50mg 475 EUR

  TC-MCH 7c

  HY-107623 MedChemExpress 10mM/1mL 654 EUR

  TC-S 7005

  HY-108597 MedChemExpress 5mg 463 EUR

  TC-Mps1-12

  HY-110115 MedChemExpress 1mg 250 EUR
  W pierwszym przypadku, oprócz głęboko ciężkiego fenotypu twarzoczaszki, heterozygotyczne myszy pochodzące z CBA wykazywały również opóźnione kostnienie kości długich, zespolenia żeber i anomalie palców. Wyniki naszych badań wskazują, że czynniki o różnym podłożu genetycznym w dużym stopniu przyczyniają się do fenotypu Tcof1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *