Konserwatywna kaskada fosfatazy, która reguluje biogenezę błony jądrowej

  • Nowo powstająca rodzina fosfataz, które są członkami nadrodziny dehalogenaz halokwasów, zawiera katalityczny motyw DXDX(T/V). Niedawno wykazano, że członek tej rodziny fosfataz DXDX(T/V), znany jako Dullard, jest potencjalnym regulatorem rozwoju cewy nerwowej  u Xenopus [Satow R, Chan  TC , Asashima M (2002) Biochem Biophys Res Commun 295:85-91 ].
  • Tutaj pokazujemy, że ludzki Dullard i białko drożdżowe Nem1p pełnią podobne funkcje odpowiednio w komórkach ssaków i komórkach drożdży. Oprócz podobieństwa w sekwencji pierwszorzędowej, Dullard i Nem1p posiadają podobne domeny i wykazują podobne preferencje co do substratów i oba lokalizują się w otoczce jądrowej.
  • Dodatkowo pokazujemy, że ludzki Dullard może uratować nieprawidłową morfologię otoczki jądrowej komórek drożdży nem1Delta, funkcjonalnie zastępując Nem1p.
  • Wreszcie, wykazano, że Nem1p deposforyluje drożdżową fosfatazę kwasu fosfatydowego Smp2p [Santos-Rosa H, Leung J, Grimsey N, Peak-Chew S, Siniossoglou S (2005) EMBO J 24: 1931-1941] i pokazujemy, że Dullard defosforyluje ssaczą fosfatazę kwasu fosfatydowego, lipinę.
  • Dlatego proponujemy, że Dullard uczestniczy w unikalnej kaskadzie fosfatazy regulującej biogenezę błony jądrowej i że ta kaskada jest zachowana od drożdży do ssaków.

  Egzosomy pochodzące z mezenchymalnych komórek macierzystych poprawiają mikrośrodowisko zawału mięśnia sercowego, przyczyniając się do angiogenezy i przeciwdziałania stanom zapalnym.

  1. Mezenchymalne komórki macierzyste szpiku kostnego (MSC) szeroko stosowane w leczeniu zawału mięśnia sercowego stają w obliczu wyzwań związanych z przeżyciem w mikrośrodowisku zapalnym i niedokrwiennym ostrego zawału mięśnia sercowego. W badaniu postawiono hipotezę, że egzosomy pochodzące z MSC odgrywają istotną rolę w poprawie mikrośrodowiska po ostrym zawale mięśnia sercowego i miały na celu zbadanie parakrynnego wpływu egzosomów na angiogenezę i aktywność przeciwzapalną.
  2. MSC hodowano w DMEM/F12 uzupełnionym 10% płodową surowicą bydlęcą pozbawioną egzosomów i 1% penicyliną-streptomycyną przez 48 godzin. Egzosomy pochodzące z MSC izolowano przy użyciu ExoQuick- TC .  Przeprowadzono testy tworzenia rurek  i proliferacji komórek T, aby ocenić siłę angiogenną egzosomów pochodzących z MSC. Ostry zawał mięśnia sercowego wywołano u szczurów Sprague-Dawley, a do mięśnia sercowego graniczącego ze strefą zawału wstrzyknięto w cztery różne miejsca sól fizjologiczną buforowaną fosforanem (PBS, kontrola), egzosomy pochodzące z MSC i ubogą w egzosom pożywkę hodowlaną MSC.
  3. Egzosomy pochodzące z MSC znacznie zwiększyły tworzenie się rurek ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej, upośledziły funkcję komórek T poprzez hamowanie proliferacji komórek in vitro, zmniejszyły rozmiar zawału i zachowały czynność skurczową i rozkurczową serca w porównaniu z PBS, znacznie zwiększając gęstość nowych funkcjonalnych naczyń włosowatych a zatem odzyskiwanie przepływu krwi w szczurzym modelu zawału mięśnia sercowego.
  4. Egzosomy stymulują neowaskularyzację i hamują odpowiedź zapalną, poprawiając w ten sposób czynność serca po uszkodzeniu niedokrwiennym.

  Egzosomy pochodzące z mezenchymalnych komórek macierzystych poprawiają mikrośrodowisko zawału mięśnia sercowego, przyczyniając się do angiogenezy i przeciwdziałania stanom zapalnym.

  • Mezenchymalne komórki macierzyste szpiku kostnego (MSC) szeroko stosowane w leczeniu zawału mięśnia sercowego stają w obliczu wyzwań związanych z przeżyciem w mikrośrodowisku zapalnym i niedokrwiennym ostrego zawału mięśnia sercowego. W badaniu postawiono hipotezę, że egzosomy pochodzące z MSC odgrywają istotną rolę w poprawie mikrośrodowiska po ostrym zawale mięśnia sercowego i miały na celu zbadanie parakrynnego wpływu egzosomów na angiogenezę i aktywność przeciwzapalną.
  • MSC hodowano w DMEM/F12 uzupełnionym 10% płodową surowicą bydlęcą pozbawioną egzosomów i 1% penicyliną-streptomycyną przez 48 godzin. Egzosomy pochodzące z MSC izolowano przy użyciu ExoQuick- TC .  Przeprowadzono testy tworzenia rurek i proliferacji komórek T, aby ocenić siłę angiogenną egzosomów pochodzących z MSC. Ostry zawał mięśnia sercowego wywołano u szczurów Sprague-Dawley, a do mięśnia sercowego graniczącego ze strefą zawału wstrzyknięto w cztery różne miejsca sól fizjologiczną buforowaną fosforanem (PBS, kontrola), egzosomy pochodzące z MSC i ubogą w egzosom pożywkę hodowlaną MSC.
  • Egzosomy pochodzące z MSC znacznie zwiększyły tworzenie się rurek ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej, upośledziły funkcję komórek T poprzez hamowanie proliferacji komórek in vitro, zmniejszyły rozmiar zawału i zachowały czynność skurczową i rozkurczową serca w porównaniu z PBS, znacznie zwiększając gęstość nowych funkcjonalnych naczyń włosowatych a zatem odzyskiwanie przepływu krwi w szczurzym modelu zawału mięśnia sercowego.
  • Egzosomy stymulują neowaskularyzację i hamują odpowiedź zapalną, poprawiając w ten sposób czynność serca po uszkodzeniu niedokrwiennym.

  Przydatność hybrydowego SPECT/CT w scyntygrafii leukocytów znakowanych 99mTc-HMPAO w zakażeniach kości i stawów.

  • Skanowanie białych krwinek za pomocą (99m) Tc -heksametylopropylenoaminooksymu (HMPAO) okazało się bardzo czułe i specyficzne w diagnostyce i obserwacji pacjentów z podejrzeniem zapalenia kości i szpiku. Celem tego prospektywnego badania była ocena przydatności SPECT i transmisyjnej CT wykonywanych jednocześnie z użyciem hybrydowego urządzenia do obrazowania funkcjonalnego anatomicznego infekcji kości i stawów.
  • (99m) Tc -HMPAO scyntygrafię wykonano u 28 kolejnych pacjentów: 15 z podejrzeniem infekcji kości (grupa 1) i 13 z podejrzeniem infekcji implantu ortopedycznego (grupa 2). Skany planarne uzyskano 30 min, 4 godz. i 24 godz. po wstrzyknięciu. SPECT/CT uzyskano 6 godzin po wstrzyknięciu znacznika, stosując dwugłowicową kamerę gamma sprzężoną z lampą rentgenowską małej mocy. U wszystkich pacjentów wyniki scyntygraficzne porównywano z wynikami operacji lub posiewów oraz obserwacji klinicznej.
  • (99m) Scyntygrafia Tc -HMPAO była prawdziwie dodatnia dla zakażenia u 18 z 28 pacjentów (w sumie 21 miejsc wychwytu) i prawdziwie ujemna u 10 z 28 pacjentów. Badanie SPECT/CT zapewniło dokładną anatomiczną lokalizację wszystkich dodatnich ognisk. W odniesieniu do ostatecznej diagnozy SPECT/CT wniósł istotny wkład kliniczny u 10 z 28 pacjentów (35,7%). W rzeczywistości badanie SPECT/CT różnicowało zajęcie tkanek miękkich od kości zarówno u pacjentów z zapaleniem kości i szpiku, jak i u pacjentów z implantami ortopedycznymi, umożliwiło prawidłowe rozpoznanie zapalenia kości i szpiku u pacjentów ze zmianami strukturalnymi po urazie oraz zidentyfikowało zakażenie błony maziowej bez zajęcia protezy u pacjentów z kolanem wszczepiać.
  • Nasze wyniki wskazują, że SPECT/CT wykonane przy użyciu urządzenia hybrydowego mogą poprawić obrazowanie z użyciem leukocytów znakowanych (99m) Tc -HMPAO u pacjentów z podejrzeniem zapalenia kości i szpiku, zapewniając dokładną lokalizację anatomiczną i precyzyjne określenie zakresu infekcji.

  Tło genetyczne ma duży wpływ na penetrację i nasilenie defektów twarzoczaszki u myszy heterozygotycznych pod względem genu kodującego białko jąderkowe Treacle.

  Zespół Treachera Collinsa ( TCS ) jest zaburzeniem twarzoczaszki, które wynika z mutacji w TCOF1, który koduje białko jąderkowe Treacle. Nasilenie objawów klinicznych jest bardzo zróżnicowane i obejmuje hipoplazję żuchwy i szczęki, nieprawidłowości w obrębie uszu zewnętrznych i kosteczek ucha środkowego oraz rozszczep podniebienia. Aby określić funkcję in vivo Treacle, wcześniej wytworzyliśmy heterozygotyczne myszy Tcof1 na mieszanym tle C57BL/6 i 129.
  Te myszy wykazywały śmiertelny fenotyp, który obejmował nieprawidłowy rozwój szczęki, brak oczu i przewodów nosowych oraz  wady cewy  nerwowej. Tutaj pokazujemy, że umieszczenie mutacji na różnych podłożach genetycznych ma duży wpływ na penetrację i nasilenie defektów twarzoczaszki i innych. Potomstwo wykazuje znacznie zmienne fenotypy zależne od szczepu, które wahają się od skrajnie ciężkich i śmiertelnych na tle mieszanym CBA/Ca i 129, do pozornie normalnych i żywotnych na tle mieszanym BALB/ci 129.

  50ml TC Tubes, Conical, 440 units/box

  04-5540150 Gentaur Genprice 440 units/box 85.2 EUR

  Conical Tubes 50mL - PK48

  E0030122267 Scientific Laboratory Supplies PK48 58.05 EUR

  Conical Tubes 50mL - PK200

  E0030122232 Scientific Laboratory Supplies PK200 106.65 EUR

  Tubes 50ml Conical HD - PK12

  X13758 Scientific Laboratory Supplies PK12 233.55 EUR

  Conical Tubes 50ml Bulk - PK500

  339652 Scientific Laboratory Supplies PK500 379.35 EUR

  50mL Conical Tubes Amber - PK200

  E0030122224 Scientific Laboratory Supplies PK200 101.25 EUR

  Conical Tubes 50ml Racked - PK300

  339653 Scientific Laboratory Supplies PK300 271.35 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Polypropylene

  21-106 Genesee Scientific 20 Racks of 25 Tubes, 500/Unit 101.53 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Polypropylene

  21-108 Genesee Scientific 20 Bags of 25 Tubes, 500/Unit 81.01 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Polypropylene

  28-106 Genesee Scientific 20 Racks of 25 Tubes, 500/Unit 107.43 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Polypropylene

  28-108 Genesee Scientific 20 Bags of 25 Tubes, 500/Unit 85.75 EUR

  Adapter 50mL conical tubes plates - PK2

  E5910769008 Scientific Laboratory Supplies PK2 400.95 EUR

  Conical Tubes 50mL in PP racks - PK300

  E0030122186 Scientific Laboratory Supplies PK300 194.4 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Green Cap, Sterile, 25unit (cardboard rack)

  CT788-GS Bio Basic 1PK, 25UNIT 73.62 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Yellow Cap, Sterile, 25unit (cardboard rack)

  CT788-YS Bio Basic 1PK, 25UNIT 73.62 EUR

  Block For 4 X 50mL Conical Tubes - EACH

  SHA2122 Scientific Laboratory Supplies EACH 780.3 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Green Cap, 25/Bag

  CT788-G Bio Basic 1PK, 25UNIT 67.31 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Yellow Cap, 25/Bag

  CT788-Y Bio Basic 1PK, 25UNIT 67.31 EUR

  50mL Rack for Conical Bottom Centrifuge Tubes - PK20

  4365 Scientific Laboratory Supplies PK20 58.05 EUR

  Falcon Conical 50ml PP Centrifuge Tubes Bagged - PK500

  352070 Scientific Laboratory Supplies PK500 226.8 EUR

  Falcon Conical 50ml PP Centrifuge Tubes Racked - PK500

  352098 Scientific Laboratory Supplies PK500 260.55 EUR

  Conical Tubes 15mL - PK200

  E0030122208 Scientific Laboratory Supplies PK200 89.1 EUR

  Conical Tubes 15mL - PK100

  E0030122259 Scientific Laboratory Supplies PK100 102.6 EUR

  15mL and 50ml Universal Rack for Conical Bottom Centrifuge Tubes - PK20

  4366 Scientific Laboratory Supplies PK20 58.05 EUR

  Adapter for 50mL conical tubes for FA-6x250 rotor - PK2

  E5920760009 Scientific Laboratory Supplies PK2 333.45 EUR

  15mL Conical Tubes Amber - PK200

  E0030122194 Scientific Laboratory Supplies PK200 83.7 EUR

  Conical Tubes 15ml Racked - PK500

  339651 Scientific Laboratory Supplies PK500 446.85 EUR

  Tubes Centrifuge 15ml Conical - PK500

  CEN9202 Scientific Laboratory Supplies PK500 259.2 EUR

  15ml Conical Centrifuge Tubes, Polypropylene

  28-101 Genesee Scientific 20 Racks of 25 Tubes, 500/Unit 89.45 EUR

  15ml Conical Centrifuge Tubes, Polypropylene

  28-103 Genesee Scientific 20 Bags of 25 Tubes, 500/Unit 74.7 EUR

  Corning 50mL Tubes Conical Bottom CentriStar UniversalRack Packed Sterile 25/Universal Rack 300/Case - PK300

  4558 Scientific Laboratory Supplies PK300 205.2 EUR

  Adapter for 50mL conical skirt-bottom tubes for FA-6x250 rotors - PK2

  E5920766007 Scientific Laboratory Supplies PK2 359.1 EUR

  KoldPod, 50ml Conical Tube

  0-120-0040 Biologics 50 ml 290 EUR

  Conical Tubes 15mL in PP racks - PK500

  E0030122160 Scientific Laboratory Supplies PK500 225.45 EUR

  Falcon Conical 225ml PP Centrifuge Tubes - PK48

  352075 Scientific Laboratory Supplies PK48 149.85 EUR

  Block, 24 x1.5ml centrifuge tubes (conical)

  BCM1412-BSW1500 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 233.21 EUR

  Block, 24 x1.5ml centrifuge tubes (conical)

  BSW1500 Benchmark Scientific 1 PC 149.04 EUR

  Block For 8 X 15mL Conical Tubes - EACH

  SHA2120 Scientific Laboratory Supplies EACH 729 EUR

  Falcon Conical 15ml Ps Centrifuge Tubes - PK500

  352099 Scientific Laboratory Supplies PK500 221.4 EUR

  Falcon Conical 175ml PP Centrifuge Tubes Racked - PK48

  352076 Scientific Laboratory Supplies PK48 141.75 EUR

  15mL Rack for Conical Bottom Centrifuge Tubes - PK20

  431355 Scientific Laboratory Supplies PK20 45.9 EUR

  Centrifuge Tubes, Autoclavable Conical

  CG274-100X1NO EWC Diagnostics 1 unit 32.38 EUR

  Block, 15 x 1.5ml or 2.0ml centrifuge tubes (conical)

  BCM1405-B1520 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 194.76 EUR

  Block, 15 x 1.5ml or 2.0ml centrifuge tubes (conical)

  BSH100-1520 Benchmark Scientific 1 PC 112.58 EUR

  Falcon Conical 15ml PP Centrifuge Tubes Bagged - PK500

  352096 Scientific Laboratory Supplies PK500 193.05 EUR

  Falcon Conical 15ml PP Centrifuge Tubes Racked - PK500

  352097 Scientific Laboratory Supplies PK500 245.7 EUR

  Falcon Conical 15ml Ps Multipack Centrifuge Tubes - PK500

  352095 Scientific Laboratory Supplies PK500 226.8 EUR

  Corning 50mL PP Centrifuge Tubes Conical Bottom CentriStar Cap Bulk Packed Sterile 25/Sleeve500/Case - PK500

  430829 Scientific Laboratory Supplies PK500 255.15 EUR

  Protein LoBind 50mL Conical Tube - PK200

  E0030122240 Scientific Laboratory Supplies PK200 137.7 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with snap cap sterile - PK150

  E0030118421 Scientific Laboratory Supplies PK150 65.61 EUR

  Corning 50mL PP Centrifuge Tubes Conical Bottom CentriStar Cap Rack Packed Sterile 25/Rack 500/Case - PK500

  430828 Scientific Laboratory Supplies PK500 286.2 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with screw cap sterile - PK200

  E0030122437 Scientific Laboratory Supplies PK200 91.8 EUR

  Corning 50mL PP Centrifuge Tubes Conical Bottom Plug Seal Cap Rack Packed Sterile 25/Rack 500/Case - PK500

  430290 Scientific Laboratory Supplies PK500 286.2 EUR

  Corning 50mL PET Centrifuge Tubes Conical Bottom Plug Seal Cap Rack Packed Sterile 25/Rack 500/Case - PK500

  430304 Scientific Laboratory Supplies PK500 409.05 EUR

  Corning 50mL PP Centrifuge Tubes Conical Bottom Plug Seal Cap Bulk Packed Sterile 25/Sleeve 500/Case - PK500

  430291 Scientific Laboratory Supplies PK500 255.15 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with snap cap PCR clean - PK200

  E0030118413 Scientific Laboratory Supplies PK200 79.11 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with screw cap PCR clean - PK200

  E0030122429 Scientific Laboratory Supplies PK200 87.75 EUR

  TPP Centrifuge tube conical 50ml ppr - PK360

  CEN7806 Scientific Laboratory Supplies PK360 287.55 EUR

  1.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAP. AMBER

  ST-150-X CORNING 500/pk 265.2 EUR

  50ML , CONICAL BOTTOMED TUBE WITH CAP, UNASSEMBLED

  SCT-50ML-500 CORNING 50/pk 104.4 EUR

  Adapter for 4 x 15mL conical tubes for FA-6x250 rotor - PK2

  E5920761005 Scientific Laboratory Supplies PK2 333.45 EUR

  0.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS. CLEAR

  ST-050 CORNING 500/pk 235.2 EUR

  .5ML CONICAL BOTTOM AMBER SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS

  ST-050-X CORNING 500/pk 266.4 EUR

  1.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS. CLEAR

  ST-150 CORNING 500/pk 235.2 EUR

  2.0ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS. CLEAR

  ST-200 CORNING 500/pk 235.2 EUR

  2.0ML AMBER CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS

  ST-200-X CORNING 500/pk 265.2 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with snap cap Eppendorf Quality - PK200

  E0030118405 Scientific Laboratory Supplies PK200 73.71 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with screw cap Eppendorf Quality - PK200

  E0030122410 Scientific Laboratory Supplies PK200 82.35 EUR

  DB 2.1 Single block for 12 x 15ml conical centrifuge tubes - EACH

  BLO6032 Scientific Laboratory Supplies EACH 183.6 EUR

  1.5ML STERILE CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS

  ST-150-C-S CORNING 500/pk 336 EUR

  2.0ML STERILE CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS

  ST-200-C-S CORNING 500/pk 336 EUR

  TPP Centrifuge tube conical 50ml+rim ppr - PK320

  CEN7808 Scientific Laboratory Supplies PK320 274.05 EUR

  DB 2.2 Single block for 5 x 50ml conical centrifuge tubes or 6; 12/13 or 25mm test tube combinations - EACH

  BLO6034 Scientific Laboratory Supplies EACH 183.6 EUR

  Adapter 8 x 15 mL Conical Tubes - EACH

  E5804783000 Scientific Laboratory Supplies EACH 233.55 EUR

  Centrifugal Tube 50mL Conical In Rack X500 - PK500

  DD131135C Scientific Laboratory Supplies PK500 338.85 EUR

  FALCON®POLYSTYRENE PLUG SEAL SCREW CAPS FOR 50ML CONICAL BOTTOM CENTRIFUGE TUBES, STERILE, 50/PACK, 1000/CASE

  358206 CORNING 50/pk 145.2 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with snap cap Starter Pack PCR clean - EACH

  E0030118502 Scientific Laboratory Supplies EACH 135 EUR

  Centrifugal Tube 50mL Conical Non Sterile X500 - PK500

  DD131034C Scientific Laboratory Supplies PK500 322.65 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with screw cap Starter Pack PCR clean - EACH

  E0030122500 Scientific Laboratory Supplies EACH 139.05 EUR

  Eppendorf F-35-6-30 fixed angle rotor with adapters for 6 x 15/50mL Falcon/conical tubes with lid - EACH

  E5427716009 Scientific Laboratory Supplies EACH 1468.8 EUR

  Rack filled with 30 centrifuge tubes 15 ml, conical (10)

  TP91515 Westburg each Ask for price

  Rack filled with 20 centrifuge tubes 50 ml, conical (10)

  TP91550 Westburg each Ask for price

  Greiner 50ml Centrifuge tube conical base no cap - PK500

  G227201 Scientific Laboratory Supplies PK500 98.55 EUR

  Conical Centrifuge Tube, PP/HDPE, 50ml, RCF 14000Xg, 500/case

  SP61161 Bio Basic 1CS, 500UNIT 210.76 EUR

  Adapter for 7 x 15 ml tubes conical (Falcon type) - EACH

  CEN5048 Scientific Laboratory Supplies EACH 175.5 EUR

  Academy flask 50ml conical - PK24

  FLA20650 Scientific Laboratory Supplies PK24 63.45 EUR

  0.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS (SELF STANDING). CLEAR

  ST-050-SS CORNING 500/pk 235.2 EUR

  0.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS (SELF STANDING). AMBER

  ST-050-SS-X CORNING 500/pk 266.4 EUR

  1.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS (SELF STANDING) CLEAR

  ST-150-SS CORNING 500/pk 235.2 EUR

  1.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS (SELF STANDING) AMBER

  ST-150-SS-X CORNING 500/pk 265.2 EUR

  2.0ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS. CLEAR. SELF STANDING

  ST-200-SS CORNING 500/pk 235.2 EUR

  2.0ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS. AMBER. SELF STANDING

  ST-200-SS-X CORNING 500/pk 265.2 EUR

  Greiner 50ml Centrifuge tube conical base bagged sterile - PK500

  G227261 Scientific Laboratory Supplies PK500 160.65 EUR

  Greiner 50ml Centrifuge tube conical base racked sterile - PK300

  G227270 Scientific Laboratory Supplies PK300 112.05 EUR

  50ML , CONICAL BOTTOMED TUBE WITH CAP, ASSEMBLED, PRE-STERILIZED

  SCT-50ML-25-S CORNING 25/pk 117.6 EUR

  Axygen Screw Cap Tubes Conical Bottom (Self Standing) Clear without Caps - 1.5mL - PK4000

  AXY2214 Scientific Laboratory Supplies PK4000 487.35 EUR

  Centrifuge Tube 50ml, Screw Cap, Printed Graduation, Conical Bottom

  SGB012 SEEN GROUP LIMITED 50pcs/polybag,500pcs/carton 36 EUR

  Conical erlen. 50ml S 1926 Qfit - PK5

  QFE5020 Scientific Laboratory Supplies PK5 137.7 EUR

  Conical erlen. 50ml S 2429 Qfit - PK5

  QFE5030 Scientific Laboratory Supplies PK5 137.7 EUR

  Greiner 50ml Centrifuge tube conical base white cap sterile - PK500

  G227285 Scientific Laboratory Supplies PK500 163.35 EUR

  IKA 4 x 50mL Conical Tube Insert for Matrix Delta Plus - EACH

  SHA5048 Scientific Laboratory Supplies EACH 676.35 EUR

  50ML , CONICAL BOTTOMED TUBE WITH CAP, RACKED, ASSEMBLED, PRE-STERILIZED

  SCT-50ML-R-S CORNING 250/pk 127.2 EUR

  Conical Erlenmeyer 50ml S 1423 Quickfit - PK5

  QFE5010 Scientific Laboratory Supplies PK5 137.7 EUR

  Centrifuge Tube 50ml, Screw Cap, Printed Graduation, Conical Bottom, sterile

  SGB012-S SEEN GROUP LIMITED 50pcs/polybag,500pcs/carton 39 EUR

  1.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES AND ATTACHED CLEAR LOOPED CAPS WITH "O" RINGS

  SCT-150-LP-C CORNING 500/pk 700.8 EUR

  KoldPod, 15ml Conical Tube

  0-120-0039 Biologics 15 ml 275 EUR

  Select Ultra Tissue Grinder 50ml Conical - PK10

  SLS1362 Scientific Laboratory Supplies PK10 233.55 EUR

  2.0ML STERILE, CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES AND ATTACHED ASSORTED COLOR CAPS WITH "O" RINGS

  SCT-200-A-S CORNING 500/pk 1064.4 EUR

  Nunc 14ml Tube 110x17mm Conical wSt - PK500

  345608 Scientific Laboratory Supplies PK500 268.65 EUR

  Nunc 200ml Conical Tube PP - PK48

  376813 Scientific Laboratory Supplies PK48 517.05 EUR

  TubeSpin Bioreactor 15, conical (800)

  TP87015 Westburg each Ask for price

  Nunc 15ml ppr tube conical - PK500

  339650 Scientific Laboratory Supplies PK500 382.05 EUR

  Nunc 250ml Conical Tube PP WN - PK40

  376814 Scientific Laboratory Supplies PK40 182.25 EUR

  Centrifuge Tube 50ml, Screw Cap, Printed Graduation, Conical Bottom, individually wrapped, sterile

  SGB012-I SEEN GROUP LIMITED 1pc/bag,500pcs/carton 40 EUR

  Centrifuge Tube and Screw Cap (50ml), Polypropylene, EtO Sterile, Conical, Clear, Molecular Grade

  11048 Sisco Laboratories 50 Nos 9.87 EUR

  Centrifuge Tube and Screw Cap (50ml), Polypropylene, EtO Sterile, Conical, Clear, Molecular Grade

  11048-1 Sisco Laboratories 250 Nos 48.36 EUR

  Centrifuge Tube and Screw Cap (50ml), Polypropylene, EtO Sterile, Conical, Clear, Molecular Grade

  11048-2 Sisco Laboratories 500 Nos 94.74 EUR

  1.5ML STERILE, CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES AND ATTACHED CLEAR CAPS WITH "O" RINGS.(SELF STANDING) CLEAR

  ST-150-SS-C-S CORNING 500/pk 336 EUR

  Protein LoBind 15mL Conical Tube - PK200

  E0030122216 Scientific Laboratory Supplies PK200 118.8 EUR

  Nunc 11ml PC Conical Tube Sterile - PK480

  347759 Scientific Laboratory Supplies PK480 633.15 EUR

  Nunc 11ml PS Conical Tube Sterile - PK480

  347856 Scientific Laboratory Supplies PK480 253.8 EUR

  TPP Centrifuge tube conical 15ml ps - PK800

  CEN7810 Scientific Laboratory Supplies PK800 689.85 EUR

  TPP Centrifuge tube conical 15ml ppr - PK800

  CEN7800 Scientific Laboratory Supplies PK800 546.75 EUR

  Duran CFuge Tube 12ml 16x100mm Conical - PK50

  CEN9112 Scientific Laboratory Supplies PK50 348.3 EUR

  Duran CFuge Tube 25ml 24x100mm Conical - PK10

  CEN9114 Scientific Laboratory Supplies PK10 126.9 EUR

  Quickfit Ground Socket Conical Tube 10ml - PK10

  QBC24C14T0 Scientific Laboratory Supplies PK10 275.4 EUR

  15ML , CONICAL BOTTOMED TUBE WITH CAP, UNASSEMBLED

  SCT-15ML-500 CORNING 50/pk 111.6 EUR

  Nunc Conical IVF Centrifuge Tube PS 11ml - PK300

  137860 Scientific Laboratory Supplies PK300 352.35 EUR

  ClearSeal™ screw-cap microtubes, 0.5mL, w/ O-ring & caps, sterile, non-graduated, conical bottom, 20 resealable bags of 50 tubes, 1000/cs

  C3205-C MTC Bio 1000 245.57 EUR

  ClearSeal™ screw-cap microtubes, 1.5mL w/ O-ring & caps, sterile, non-graduated, conical bottom, 20 resealable bags of 50 tubes, 1000/cs

  C3215-CG MTC Bio 1000 245.57 EUR

  1.65ml Conical Tube With Screw Cap, Natural, 500/Bag

  TC151-N Bio Basic 1PK, 500UNIT 106.38 EUR

  Tube 12ml ppr self standing conical bottom - PK1000

  T552-12ATTP Scientific Laboratory Supplies PK1000 198.45 EUR

  ClearSeal™ screw-cap microtubes, 2.0mL, w/ O-ring & caps, sterile, printed graduations, conical bottom, 20 resealable bags of 50 tubes, 1000/cs

  C3220-CG MTC Bio 1000 245.57 EUR

  CoolRack for 1 x 250ml conical centrifuge tube - EACH

  432063 Scientific Laboratory Supplies EACH 468.45 EUR

  Centrifugal Tube 15mL Conical Non Sterile X500 - PK500

  DD131040C Scientific Laboratory Supplies PK500 297 EUR

  1.65ml Conical Tube With Screw Cap, Sterile, Red, 500/Bag

  TC154-SR Bio Basic 1PK, 500UNIT 106.38 EUR

  CoolRack 15ml holds 9 x 15ml conical centrifuge tube - EACH

  432061 Scientific Laboratory Supplies EACH 413.1 EUR

  1.65ml Conical Tube With Screw Cap, Sterile, Blue, 500/Bag

  TC153-SB Bio Basic 1PK, 500UNIT 106.38 EUR

  Conical Centrifuge Tube, PP/HDPE, 15ml, RCF 13000xg, 500/case

  SP61126 Bio Basic 1CS, 500UNIT 183.44 EUR

  1.65ml Conical Tube With Screw Cap, Sterile, White, 500/Bag

  TC155-SW Bio Basic 1PK, 500UNIT 106.38 EUR

  Greiner Tube 13.5ml 16 x 100mm polystyrene conical base - PK2000

  G166101 Scientific Laboratory Supplies PK2000 193.05 EUR

  Nunc 11ml PC Conical Tube Write On Panel Sterile - PK480

  347708 Scientific Laboratory Supplies PK480 720.9 EUR

  Nunc 11ml PS Conical Tube Write On Panel Sterile - PK480

  347880 Scientific Laboratory Supplies PK480 313.2 EUR

  1.65ml Conical Tube With Screw Cap, Sterile, Natural, 500/Bag

  TC152-SN Bio Basic 1PK, 500UNIT 106.38 EUR

  5mL Conical Prep Tube w cap Blue - PK200

  ARG1790 Scientific Laboratory Supplies PK200 116.04 EUR

  5mL Conical Prep Tube w cap Rose - PK200

  ARG1796 Scientific Laboratory Supplies PK200 116.04 EUR

  Flask conical 1000ml - PK10

  80231000 Scientific Laboratory Supplies PK10 378 EUR

  5mL Conical Prep Tube w cap Green - PK200

  ARG1794 Scientific Laboratory Supplies PK200 116.04 EUR

  5mL Conical Prep Tube W Cap Black - PK200

  ARG1798 Scientific Laboratory Supplies PK200 120.44 EUR

  5mL Conical Prep Tube w cap Yellow - PK200

  ARG1792 Scientific Laboratory Supplies PK200 111.63 EUR

  CONICAL TUBE RACK CONTAINER

  CR-1536 IBI Scientific DISCONTINUED -SELL WHATS LEFT 163.34 EUR

  CONICAL TUBE RACK CONTAINER

  CR-5009 IBI Scientific DISCONTINUED-SELL WHATS LEFT 163.34 EUR

  MAGic Clamp™ Tube Rack, 4x500ml or 600ml conical bottles (max. 1)

  H1000-MR-T600 Benchmark Scientific 1 PC 210.02 EUR

  1.5ml Conical Tube With Screw Cap, Amber, 500/Bag

  TC157-A Bio Basic 1PK, 500UNIT 116.89 EUR

  15ML , CONICAL BOTTOMED TUBE WITH CAP, ASSEMBLED, PRE-STERILIZED

  SCT-15ML-25-S CORNING 25/pk 133.2 EUR

  IKA 8 x 15mL Conical Tube Insert for Matrix Delta Plus - EACH

  SHA5050 Scientific Laboratory Supplies EACH 684.45 EUR

  MAGic Clamp Tube Rack 4x500mL or 600mL conical bottles (max. 1) - EACH

  MIX7170 Scientific Laboratory Supplies EACH 305.1 EUR

  Centrifuge Tube 15ml, Screw Cap, Printed Graduation, Conical Bottom

  SGB011 SEEN GROUP LIMITED 100pcs/polybag,1000pcs/carton 46 EUR

  0.5ml Conical Tube With Screw Cap, Natural, 500/Bag

  TK341-N Bio Basic 1PK, 500UNIT 105.71 EUR

  1.5ml Conical Tube With Screw Cap, Natural, 500/Bag

  TC121-N Bio Basic 1PK, 500UNIT 117.28 EUR

  0.5ml Conical Tube With Screw Cap, Natural, 500/Bag

  TC131-N Bio Basic 1PK, 500UNIT 91.32 EUR

  2ml Conical Tube With Screw Cap, Natural, 500/Bag

  TC161-N Bio Basic 1PK, 500UNIT 117.28 EUR

  Centrifuge tube 15 ml, conical (360)

  TP91014 Westburg each Ask for price

  Centrifuge tube 15 ml, conical (800)

  TP91015 Westburg each Ask for price

  Centrifuge tube 50 ml, conical (360)

  TP91050 Westburg each Ask for price

  Centrifuge tube 50 ml, conical (160)

  TP91054 Westburg each Ask for price

  Centrifuge tube 15 ml, conical (800)

  TP91115 Westburg each Ask for price

  1.5ml Conical Tube With Screw Cap, Sterile, Red, 500/Bag

  TC124-SR Bio Basic 1PK, 500UNIT 117.28 EUR

  0.5ml Conical Tube With Screw Cap, Sterile, Red, 500/Bag

  TC134-SR Bio Basic 1PK, 500UNIT 93.41 EUR

  2ml Conical Tube With Screw Cap, Sterile, Red, 500/Bag

  TC164-SR Bio Basic 1PK, 500UNIT 117.28 EUR

  Conical erlen. 10ml S 1423 Qfit

  QFE1010 Scientific Laboratory Supplies PK5 101.46 EUR

  Disposable Glass Conical Centrifuge Tube 10mL without Screw Cap - PK125

  9950210 Scientific Laboratory Supplies PK125 144.45 EUR

  15ML , CONICAL BOTTOMED TUBE WITH CAP, RACKED, ASSEMBLED, PRE-STERILIZED

  SCT-15ML-R-S CORNING 50/pk 146.4 EUR

  1.5ml Conical Tube With Screw Cap, Sterile, Blue, 500/Bag

  TC123-SB Bio Basic 1PK, 500UNIT 117.28 EUR

  0.5ml Conical Tube With Screw Cap, Sterile, Blue, 500/Bag

  TC133-SB Bio Basic 1PK, 500UNIT 93.41 EUR

  2ml Conical Tube With Screw Cap, Sterile, Blue, 500/Bag

  TC163-SB Bio Basic 1PK, 500UNIT 117.28 EUR

  Flask Conical HD Wn 125ml. - PK12

  5100-125-12 Scientific Laboratory Supplies PK12 170.1 EUR

  1.5ml Conical Tube With Screw Cap, Sterile, White, 500/Bag

  TC125-SW Bio Basic 1PK, 500UNIT 117.28 EUR

  1.5ml Conical Tube With Screw Cap, Sterile, Green, 500/Bag

  TC127-SG Bio Basic 1PK, 500UNIT 113.58 EUR
  W pierwszym przypadku, oprócz głęboko ciężkiego fenotypu twarzoczaszki, heterozygotyczne myszy pochodzące z CBA wykazywały również opóźnione kostnienie kości długich, zespolenia żeber i anomalie palców. Wyniki naszych badań wskazują, że czynniki o różnym podłożu genetycznym w dużym stopniu przyczyniają się do fenotypu Tcof1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *