Antagonizm interleukiny-1 i interleukiny-1.

  • ytokina polipeptydowa <em>interleukina</em>-1 (IL-1) wpływa na prawie każdą tkankę i układ narządów. IL-1 jest prototypem cytokin prozapalnych, ponieważ indukuje ekspresję różnych genów i syntezę kilku białek, które z kolei wywołują ostre i przewlekłe zmiany zapalne.
  • IL-1 jest również prototypową cytokiną „alarmową”, ponieważ powoduje wzrost różnych mechanizmów obronnych, w szczególności odpowiedzi immunologicznej i hematologicznej.
  • Większość badań nad biologią IL-1 przeprowadzono na zwierzętach, ale ostatnio <em>ludzi</em> wstrzyknięto im <em>rekombinowaną</em> IL-1, a wyniki potwierdzają dwie podstawowe właściwości IL-1 jest zarówno mediatorem choroby, jak i obrony gospodarza.
  • Jednak w każdej sytuacji nadmierna lub ciągła produkcja IL-1 prowadzi do osłabienia normalnych funkcji gospodarza; dlatego zmniejszenie syntezy IL-1 lub jej skutków staje się celem terapii w wielu chorobach. W tym przeglądzie opisano strukturę, ekspresję genów, syntezę i wydzielanie IL-1.
  • Ponadto omówiono dwa receptory powierzchniowe IL-1, możliwe mechanizmy przekazywania sygnału, różne aktywności biologiczne i wytwarzanie IL-1 w stanach chorobowych. Przedstawiono podobieństwa i różnice między IL-1, czynnikiem martwicy nowotworu i IL-<em>6</em>.
  • Chociaż proponowano różne środki do zmniejszania syntezy i/lub antagonizowania skutków IL-1, ostatnie klonowanie naturalnie występującego antagonisty receptora IL-1 (IL-1ra) otworzyło nowe podejścia doświadczalne i kliniczne.
  • Zdolność tej IL-1ra do blokowania wyzwalania receptorów IL-1 u zwierząt bez działania agonistycznego zmniejszyła ciężkość chorób, takich jak wstrząs hemodynamiczny, śmiertelna posocznica, zapalenie jelit, doświadczalne zapalenie stawów i spontaniczna proliferacja <em> ludzkie</em> komórki białaczkowe.

  Bezpośrednie działanie prozapalne białka C-reaktywnego na  ludzkie  komórki śródbłonka.

  1. Białko C-reaktywne ostrej fazy (CRP) jest ważnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej serca. Jednak możliwy wpływ CRP na komórki naczyniowe nie jest znany.
  2. Przetestowaliśmy wpływ CRP na ekspresję cząsteczek adhezyjnych w komórkach śródbłonka <em>ludzkiej</em> żyły pępowinowej i tętnicy wieńcowej. Ekspresję cząsteczki adhezji komórek naczyń (VCAM-1), cząsteczki adhezji międzykomórkowej (ICAM-1) i selektyny E oceniano metodą cytometrii przepływowej.
  3. Inkubacja z <em>rekombinowanym</em> <em>ludzkim</em> CRP (10 μg/ml) przez 24 godziny wywołała około 10-krotny wzrost ekspresji ICAM-1 i znaczną ekspresję VCAM-1, podczas gdy <em>6</em>-godzinna inkubacja wywoływała znaczącą ekspresję E-selektyny.
  4. Indukcja cząsteczek adhezyjnych była podobna do obserwowanej w komórkach śródbłonka aktywowanych <em>interleukiną</em>-1beta. W komórkach śródbłonka tętnicy wieńcowej indukcja ICAM-1 i VCAM-1 była już obecna przy 5 μg/ml i osiągnęła maksimum przy 50 μg/ml, w którym to momencie widoczny był również znaczny wzrost ekspresji E-selektyny.
  5. Efekt CRP był zależny od obecności <em>ludzkiej</em> surowicy w pożywce hodowlanej, ponieważ nie zaobserwowano żadnego efektu w komórkach hodowanych na pożywce bez surowicy. Natomiast <em>interleukina</em>-1beta była w stanie wywołać ekspresję cząsteczek adhezyjnych przy braku <em>ludzkiej</em> surowicy.
  6. CRP indukuje ekspresję cząsteczek adhezyjnych w  ludzkich  komórkach śródbłonka w obecności surowicy. Odkrycia te potwierdzają hipotezę, że CRP może odgrywać bezpośrednią rolę w promowaniu komponentu zapalnego miażdżycy i stanowić potencjalny cel leczenia miażdżycy.

  Patofizjologiczne role <em>interleukiny</em>-<em>6</em> w chorobie <em>ludzi</em>.

  • <em>Interleukina</em>-<em>6</em>, zapalna cytokina, charakteryzuje się plejotropią i nadmiarowością działania. Oprócz działania hematologicznego, odpornościowego i wątrobowego ma wiele działań endokrynologicznych i metabolicznych.
  • W szczególności jest silnym stymulatorem osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i znajduje się pod toniczną kontrolą ujemną glikokortykoidów. Silnie stymuluje wydzielanie hormonu wzrostu, hamuje wydzielanie hormonu tyreotropowego i zmniejsza stężenie lipidów w surowicy.
  • Ponadto jest wydzielany podczas stresu i jest pozytywnie kontrolowany przez katecholaminy. Podawanie <em>interleukiny</em>-<em>6</em> powoduje gorączkę, anoreksję i zmęczenie. Podwyższony poziom krążącej <em>interleukiny</em>-<em>6</em> zaobserwowano w zespole odstawienia steroidów oraz w ciężkich stanach zapalnych, zakaźnych i traumatycznych, które mogą być związane z nieprawidłowym wydzielaniem wazopresyny.
  • Poziomy krążącej <em>interleukiny</em>-<em>6</em> są również podwyższone w przypadku kilku chorób zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. <em>Interleukina</em>-<em>6</em> jest ujemnie kontrolowana przez estrogeny i androgeny i odgrywa kluczową rolę w patogenezie osteoporozy obserwowanej w stanach charakteryzujących się zwiększoną resorpcją kości, takich jak płeć. niedobór steroidów i nadczynność przytarczyc.
  • Nadprodukcja <em>interleukiny</em>-<em>6</em> może przyczyniać się do chorób w okresie starzenia i przewlekłego stresu. Wreszcie, podawanie <em>rekombinowanej</em> <em>ludzkiej</em> <em>interleukiny</em>-<em>6</em> może służyć jako test stymulacji integralności podwzgórza. oś przysadka-nadnercza.

  Dwie odrębne monokiny, interleukina  1 i czynnik martwicy nowotworu, każda niezależnie indukują biosyntezę i przejściową ekspresję tego samego antygenu na powierzchni hodowanych  ludzkich  komórek śródbłonka naczyniowego.

  1. Mysie przeciwciało monoklonalne (H4/18) skierowane przeciwko hodowanym <em>ludzkim</em> komórkom śródbłonka (HEC) wstępnie stymulowanym przez monokinową <em>interleukinę</em> 1 (IL 1) rozpoznaje cząsteczkę powierzchni komórki indukowaną przez IL 1 lub przez odrębny czynnik martwicy nowotworu monokinowego (TNF) w pierwotnej lub seryjnie pasażowanej HEC. Wiązanie H4/18 nie jest zasadniczo wyrażane ani indukowane przez IL 1 w linii HEC transformowanej SV-40, w <em>ludzkich</em> fibroblastach skóry lub w leukocytach krwi.
  2. Ekspresja tej cząsteczki przez HEC w odpowiedzi na IL 1 może być blokowana przez inhibitory syntezy białek i RNA, ale nie przez inhibitory cyklooksygenazy. Ponadto, H4/18 może immunoprecypitować dwa biosyntetycznie znakowane polipeptydy (Mr 100 000 i 120 000) z HEC stymulowanego IL 1, ale nie z kontrolnego HEC.
  3. Zatem miejsce wiązania H4/18 wydaje się być indukowalnym białkiem powierzchniowym specyficznym dla HEC. Większość HEC w kulturze można wywołać do ekspresji białka wiążącego H4/18, ale ekspresja jest przejściowa (szczyt od 4 do <em>6</em> godz.) i w ciągu następnych 24 godz. ciągła obecność lub po usunięciu IL 1.
  4. Wielkość odpowiedzi szczytowej zależy od stężenia IL 1 (szczyt 5 do 10 jednostek/ml), a odpowiedź jest optymalizowana przez ciągłą obecność IL 1 podczas początkowej indukcji trwającej od 4 do <em>6</em> godzin Kropka. Czas szczytowego wiązania H4/18 nie wydaje się być funkcją stężenia IL1.
  5. Spadek wiązania H4/18 od poziomów szczytowych jest zapobiegany przez cykloheksymid, inhibitor syntezy białek. HEC utrzymywany w obecności IL 1 przez 24 godziny staje się oporny na ponowną stymulację przez IL 1; jednak komórki stymulowane IL 1, które odpoczywały przy braku IL 1 przez 20 godzin, mogą być stymulowane przez świeżą IL 1.
  6. Ekspresja HEC białka wiążącego H4/18 nie jest indukowana przez <em>interleukinę</em> 2 ani przez interferon-alfa, -beta lub -gamma. Indukcja wiązania H4/18 przez TNF jest również zależna od stężenia, przejściowa i zależna od syntezy białek i RNA.
  7. Kilka obserwacji sugeruje, że IL1 i TNF działają niezależnie na HEC. Nasz TNF jest <em>rekombinowanym</em> białkiem, wyrażanym ze sklonowanego cDNA, a zatem wolnym od zanieczyszczenia IL 1; nie wykazuje również aktywności w bardzo czułym teście IL1. Nasz standardowy preparat IL 1 jest oczyszczony przez powinowactwo i nie wykazuje aktywności TNF wobec komórek L929.

  Interleukin 1b Recombinant Protein

  96-461 ProSci 0.02 mg 468.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-18

  AP60013 SAB 100ug 1165 EUR

  Recombinant Human Interleukin-19

  AP60014 SAB 100ug 1554 EUR

  Recombinant Human Interleukin-20

  AP60015 SAB 100ug 1554 EUR

  Recombinant Human Interleukin-22

  AP60016 SAB 100ug 1554 EUR

  Recombinant Human Interleukin-23

  AP60017 SAB 100ug 896 EUR

  Recombinant Human Interleukin-10

  CC054-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-10

  CC054-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-10

  CC054-101 GenDepot 1mg 10752 EUR

  Recombinant Human Interleukin-11

  CC057-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-11

  CC057-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-11

  CC057-101 GenDepot 1mg 10752 EUR

  Recombinant Human Interleukin-12

  CC058-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-12

  CC058-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-12

  CC058-100 GenDepot 100ug 3462 EUR

  Recombinant Human Interleukin-13

  CC061-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-13

  CC061-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-13

  CC061-101 GenDepot 1mg 10752 EUR

  Recombinant Human Interleukin-15

  CC063-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-15

  CC063-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-15

  CC063-101 GenDepot 1mg 8970 EUR

  Recombinant Human Interleukin-16

  CC065-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-16

  CC065-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-16

  CC065-101 GenDepot 1mg 10752 EUR

  Recombinant Human Interleukin-18

  CC067-005 GenDepot 5ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-18

  CC067-025 GenDepot 25ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-18

  CC067-101 GenDepot 1mg 8970 EUR

  Recombinant Human Interleukin-19

  CC068-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-19

  CC068-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-19

  CC068-101 GenDepot 1mg 10752 EUR

  Recombinant Human Interleukin-20

  CC069-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-20

  CC069-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-20

  CC069-101 GenDepot 1mg 10752 EUR

  Recombinant Human Interleukin-21

  CC070-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-21

  CC070-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-21

  CC070-101 GenDepot 1mg 10752 EUR

  Recombinant Human Interleukin-22

  CC071-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-22

  CC071-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-22

  CC071-101 GenDepot 1mg 10752 EUR

  Recombinant Human Interleukin-24

  CC072-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-24

  CC072-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-24

  CC072-101 GenDepot 1mg 12372 EUR

  Recombinant Human Interleukin-33

  CC073-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-33

  CC073-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-33

  CC073-101 GenDepot 1mg 10752 EUR

  Recombinant Human Interleukin-10

  7-00913 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-10

  7-00914 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-10

  7-00915 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-11

  7-00928 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-11

  7-00929 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-11

  7-00930 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-12

  7-00937 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-12

  7-00938 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-12

  7-00939 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-13

  7-00952 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-13

  7-00953 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-13

  7-00954 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-15

  7-00967 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-15

  7-00968 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-15

  7-00969 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-16

  7-00985 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-16

  7-00986 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-16

  7-00987 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-18

  7-01033 CHI Scientific 5µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-18

  7-01034 CHI Scientific 25µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-18

  7-01035 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-19

  7-01045 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-19

  7-01046 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-19

  7-01047 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-20

  7-01051 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-20

  7-01052 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-20

  7-01053 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-21

  7-01057 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-21

  7-01058 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-21

  7-01059 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-22

  7-01066 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-22

  7-01067 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-22

  7-01068 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-23

  7-01075 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-23

  7-01076 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-23

  7-01077 CHI Scientific 0.1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-24

  7-01081 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-24

  7-01082 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-24

  7-01083 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-27

  7-01084 CHI Scientific 1µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-27

  7-01085 CHI Scientific 5µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-27

  7-01086 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-29

  7-01093 CHI Scientific 5µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-29

  7-01094 CHI Scientific 20µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-29

  7-01095 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-31

  7-01096 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-31

  7-01097 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-31

  7-01098 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-33

  7-01108 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-33

  7-01109 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-33

  7-01110 CHI Scientific 1mg Ask for price

  RECOMBINANT HUMAN INTERLEUKIN-22

  GWB-347FC0 GenWay Biotech 0.01 mg Ask for price

  Recombinant human Interleukin-21

  P1216 FN Test 100ug Ask for price

  Recombinant human Interleukin-19

  P1354 FN Test 100ug Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-29

  cyt-603-1mg ProSpec Tany 1mg 2700 EUR

  Recombinant Human Interleukin-29

  cyt-603-20g ProSpec Tany 20µg 145 EUR

  Recombinant Human Interleukin-29

  cyt-603-5g ProSpec Tany 5µg 60 EUR

  Recombinant Human Interleukin-31

  cyt-625-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

  Recombinant Human Interleukin-31

  cyt-625-1mg ProSpec Tany 1mg 4680 EUR

  Recombinant Human Interleukin-31

  cyt-625-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

  Recombinant Human Interleukin-35

  cyt-842-01mg ProSpec Tany 0.1mg 930 EUR

  Recombinant Human Interleukin-35

  cyt-842-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

  Recombinant Human Interleukin-35

  cyt-842-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

  Recombinant Human Interleukin-34

  cyt-1198-100g ProSpec Tany 100µg 1200 EUR

  Recombinant Human Interleukin-34

  cyt-1198-10g ProSpec Tany 10µg 200 EUR

  Recombinant Human Interleukin-34

  cyt-1198-50g ProSpec Tany 50µg 800 EUR

  Recombinant Human Interleukin-11

  cyt-214-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

  Recombinant Human Interleukin-11

  cyt-214-1mg ProSpec Tany 1mg 4680 EUR

  Recombinant Human Interleukin-11

  cyt-214-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

  Recombinant Human Interleukin-15

  cyt-230-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

  Recombinant Human Interleukin-15

  cyt-230-1mg ProSpec Tany 1mg 3510 EUR

  Recombinant Human Interleukin-15

  cyt-230-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

  Recombinant Human Interleukin-18

  cyt-269-1mg ProSpec Tany 1mg 4500 EUR

  Recombinant Human Interleukin-18

  cyt-269-25g ProSpec Tany 25µg 145 EUR

  Recombinant Human Interleukin-18

  cyt-269-5g ProSpec Tany 5µg 60 EUR

  Recombinant Human Interleukin-22

  cyt-328-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

  Recombinant Human Interleukin-22

  cyt-328-1mg ProSpec Tany 1mg 4680 EUR

  Recombinant Human Interleukin-22

  cyt-328-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

  Recombinant Human Interleukin-20

  cyt-347-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

  Recombinant Human Interleukin-20

  cyt-347-1mg ProSpec Tany 1mg 4680 EUR

  Recombinant Human Interleukin-20

  cyt-347-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

  Recombinant Human Interleukin-19

  cyt-363-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

  Recombinant Human Interleukin-19

  cyt-363-1mg ProSpec Tany 1mg 4680 EUR

  Recombinant Human Interleukin-19

  cyt-363-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

  Recombinant Human Interleukin-21

  cyt-408-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

  Recombinant Human Interleukin-21

  cyt-408-1mg ProSpec Tany 1mg 4680 EUR

  Recombinant Human Interleukin-21

  cyt-408-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

  Recombinant Human Interleukin-33

  cyt-425-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

  Recombinant Human Interleukin-33

  cyt-425-1mg ProSpec Tany 1mg 4680 EUR

  Recombinant Human Interleukin-33

  cyt-425-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

  Recombinant Human Interleukin-13

  cyt-446-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

  Recombinant Human Interleukin-13

  cyt-446-1mg ProSpec Tany 1mg 4680 EUR

  Recombinant Human Interleukin-13

  cyt-446-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

  Recombinant Human Interleukin-10

  cyt-500-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

  Recombinant Human Interleukin-10

  cyt-500-1mg ProSpec Tany 1mg 4680 EUR

  Recombinant Human Interleukin-10

  cyt-500-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

  Recombinant Human Interleukin-24

  cyt-515-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

  Recombinant Human Interleukin-24

  cyt-515-1mg ProSpec Tany 1mg 3510 EUR

  Recombinant Human Interleukin-24

  cyt-515-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

  Recombinant Human Interleukin-2

  7-00808 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-2

  7-00809 CHI Scientific 50µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-2

  7-00810 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-3

  7-00829 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-3

  7-00830 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-5

  AP60004 SAB 100ug 1284 EUR

  Recombinant Human Interleukin-7

  AP60006 SAB 100ug 1554 EUR

  Recombinant Human Interleukin-9

  AP60007 SAB 100ug 1554 EUR

  Recombinant Human Interleukin-2

  CC037-010 GenDepot 10ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-2

  CC037-050 GenDepot 50ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-2

  CC037-101 GenDepot 1mg 2133.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-3

  CC039-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-3

  CC039-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-3

  CC039-101 GenDepot 1mg 7350 EUR

  Recombinant Human Interleukin-4

  CC042-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-4

  CC042-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-4

  CC042-101 GenDepot 1mg 10752 EUR

  Recombinant Human Interleukin-5

  CC045-002 GenDepot 2ug 2976 EUR

  Recombinant Human Interleukin-5

  CC045-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-5

  CC045-101 GenDepot 1mg 9618 EUR

  Recombinant Human Interleukin-6

  CC046-005 GenDepot 5ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-6

  CC046-020 GenDepot 20ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-6

  CC046-101 GenDepot 1mg 7350 EUR

  Recombinant Human Interleukin-7

  CC050-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-7

  CC050-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-7

  CC050-101 GenDepot 1mg 9618 EUR

  Recombinant Human Interleukin-9

  CC053-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-9

  CC053-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-9

  CC053-101 GenDepot 1mg 10752 EUR

  Recombinant Human Interleukin-3

  7-00831 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-4

  7-00847 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-4

  7-00848 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-4

  7-00849 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-5

  7-00865 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-5

  7-00866 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-5

  7-00867 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-6

  7-00874 CHI Scientific 5µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-6

  7-00875 CHI Scientific 20µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-6

  7-00876 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-7

  7-00895 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-7

  7-00896 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-7

  7-00897 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-9

  7-00907 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-9

  7-00908 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interleukin-9

  7-00909 CHI Scientific 1mg Ask for price
  Dzięki temu nasze preparaty z monokinami nie są skażone krzyżowo. Co najciekawsze, HEC inkubowany z IL 1 i oporny na restymulację IL1 może być ponownie stymulowany przez TNF w celu ekspresji wiązania H4/18 i vice versa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *