Antagonizm interleukiny-1 i interleukiny-1.

  • ytokina polipeptydowa <em>interleukina</em>-1 (IL-1) wpływa na prawie każdą tkankę i układ narządów. IL-1 jest prototypem cytokin prozapalnych, ponieważ indukuje ekspresję różnych genów i syntezę kilku białek, które z kolei wywołują ostre i przewlekłe zmiany zapalne.
  • IL-1 jest również prototypową cytokiną „alarmową”, ponieważ powoduje wzrost różnych mechanizmów obronnych, w szczególności odpowiedzi immunologicznej i hematologicznej.
  • Większość badań nad biologią IL-1 przeprowadzono na zwierzętach, ale ostatnio <em>ludzi</em> wstrzyknięto im <em>rekombinowaną</em> IL-1, a wyniki potwierdzają dwie podstawowe właściwości IL-1 jest zarówno mediatorem choroby, jak i obrony gospodarza.
  • Jednak w każdej sytuacji nadmierna lub ciągła produkcja IL-1 prowadzi do osłabienia normalnych funkcji gospodarza; dlatego zmniejszenie syntezy IL-1 lub jej skutków staje się celem terapii w wielu chorobach. W tym przeglądzie opisano strukturę, ekspresję genów, syntezę i wydzielanie IL-1.
  • Ponadto omówiono dwa receptory powierzchniowe IL-1, możliwe mechanizmy przekazywania sygnału, różne aktywności biologiczne i wytwarzanie IL-1 w stanach chorobowych. Przedstawiono podobieństwa i różnice między IL-1, czynnikiem martwicy nowotworu i IL-<em>6</em>.
  • Chociaż proponowano różne środki do zmniejszania syntezy i/lub antagonizowania skutków IL-1, ostatnie klonowanie naturalnie występującego antagonisty receptora IL-1 (IL-1ra) otworzyło nowe podejścia doświadczalne i kliniczne.
  • Zdolność tej IL-1ra do blokowania wyzwalania receptorów IL-1 u zwierząt bez działania agonistycznego zmniejszyła ciężkość chorób, takich jak wstrząs hemodynamiczny, śmiertelna posocznica, zapalenie jelit, doświadczalne zapalenie stawów i spontaniczna proliferacja <em> ludzkie</em> komórki białaczkowe.

  Bezpośrednie działanie prozapalne białka C-reaktywnego na  ludzkie  komórki śródbłonka.

  1. Białko C-reaktywne ostrej fazy (CRP) jest ważnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej serca. Jednak możliwy wpływ CRP na komórki naczyniowe nie jest znany.
  2. Przetestowaliśmy wpływ CRP na ekspresję cząsteczek adhezyjnych w komórkach śródbłonka <em>ludzkiej</em> żyły pępowinowej i tętnicy wieńcowej. Ekspresję cząsteczki adhezji komórek naczyń (VCAM-1), cząsteczki adhezji międzykomórkowej (ICAM-1) i selektyny E oceniano metodą cytometrii przepływowej.
  3. Inkubacja z <em>rekombinowanym</em> <em>ludzkim</em> CRP (10 μg/ml) przez 24 godziny wywołała około 10-krotny wzrost ekspresji ICAM-1 i znaczną ekspresję VCAM-1, podczas gdy <em>6</em>-godzinna inkubacja wywoływała znaczącą ekspresję E-selektyny.
  4. Indukcja cząsteczek adhezyjnych była podobna do obserwowanej w komórkach śródbłonka aktywowanych <em>interleukiną</em>-1beta. W komórkach śródbłonka tętnicy wieńcowej indukcja ICAM-1 i VCAM-1 była już obecna przy 5 μg/ml i osiągnęła maksimum przy 50 μg/ml, w którym to momencie widoczny był również znaczny wzrost ekspresji E-selektyny.
  5. Efekt CRP był zależny od obecności <em>ludzkiej</em> surowicy w pożywce hodowlanej, ponieważ nie zaobserwowano żadnego efektu w komórkach hodowanych na pożywce bez surowicy. Natomiast <em>interleukina</em>-1beta była w stanie wywołać ekspresję cząsteczek adhezyjnych przy braku <em>ludzkiej</em> surowicy.
  6. CRP indukuje ekspresję cząsteczek adhezyjnych w  ludzkich  komórkach śródbłonka w obecności surowicy. Odkrycia te potwierdzają hipotezę, że CRP może odgrywać bezpośrednią rolę w promowaniu komponentu zapalnego miażdżycy i stanowić potencjalny cel leczenia miażdżycy.

  Patofizjologiczne role <em>interleukiny</em>-<em>6</em> w chorobie <em>ludzi</em>.

  • <em>Interleukina</em>-<em>6</em>, zapalna cytokina, charakteryzuje się plejotropią i nadmiarowością działania. Oprócz działania hematologicznego, odpornościowego i wątrobowego ma wiele działań endokrynologicznych i metabolicznych.
  • W szczególności jest silnym stymulatorem osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i znajduje się pod toniczną kontrolą ujemną glikokortykoidów. Silnie stymuluje wydzielanie hormonu wzrostu, hamuje wydzielanie hormonu tyreotropowego i zmniejsza stężenie lipidów w surowicy.
  • Ponadto jest wydzielany podczas stresu i jest pozytywnie kontrolowany przez katecholaminy. Podawanie <em>interleukiny</em>-<em>6</em> powoduje gorączkę, anoreksję i zmęczenie. Podwyższony poziom krążącej <em>interleukiny</em>-<em>6</em> zaobserwowano w zespole odstawienia steroidów oraz w ciężkich stanach zapalnych, zakaźnych i traumatycznych, które mogą być związane z nieprawidłowym wydzielaniem wazopresyny.
  • Poziomy krążącej <em>interleukiny</em>-<em>6</em> są również podwyższone w przypadku kilku chorób zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. <em>Interleukina</em>-<em>6</em> jest ujemnie kontrolowana przez estrogeny i androgeny i odgrywa kluczową rolę w patogenezie osteoporozy obserwowanej w stanach charakteryzujących się zwiększoną resorpcją kości, takich jak płeć. niedobór steroidów i nadczynność przytarczyc.
  • Nadprodukcja <em>interleukiny</em>-<em>6</em> może przyczyniać się do chorób w okresie starzenia i przewlekłego stresu. Wreszcie, podawanie <em>rekombinowanej</em> <em>ludzkiej</em> <em>interleukiny</em>-<em>6</em> może służyć jako test stymulacji integralności podwzgórza. oś przysadka-nadnercza.

  Dwie odrębne monokiny, interleukina  1 i czynnik martwicy nowotworu, każda niezależnie indukują biosyntezę i przejściową ekspresję tego samego antygenu na powierzchni hodowanych  ludzkich  komórek śródbłonka naczyniowego.

  1. Mysie przeciwciało monoklonalne (H4/18) skierowane przeciwko hodowanym <em>ludzkim</em> komórkom śródbłonka (HEC) wstępnie stymulowanym przez monokinową <em>interleukinę</em> 1 (IL 1) rozpoznaje cząsteczkę powierzchni komórki indukowaną przez IL 1 lub przez odrębny czynnik martwicy nowotworu monokinowego (TNF) w pierwotnej lub seryjnie pasażowanej HEC. Wiązanie H4/18 nie jest zasadniczo wyrażane ani indukowane przez IL 1 w linii HEC transformowanej SV-40, w <em>ludzkich</em> fibroblastach skóry lub w leukocytach krwi.
  2. Ekspresja tej cząsteczki przez HEC w odpowiedzi na IL 1 może być blokowana przez inhibitory syntezy białek i RNA, ale nie przez inhibitory cyklooksygenazy. Ponadto, H4/18 może immunoprecypitować dwa biosyntetycznie znakowane polipeptydy (Mr 100 000 i 120 000) z HEC stymulowanego IL 1, ale nie z kontrolnego HEC.
  3. Zatem miejsce wiązania H4/18 wydaje się być indukowalnym białkiem powierzchniowym specyficznym dla HEC. Większość HEC w kulturze można wywołać do ekspresji białka wiążącego H4/18, ale ekspresja jest przejściowa (szczyt od 4 do <em>6</em> godz.) i w ciągu następnych 24 godz. ciągła obecność lub po usunięciu IL 1.
  4. Wielkość odpowiedzi szczytowej zależy od stężenia IL 1 (szczyt 5 do 10 jednostek/ml), a odpowiedź jest optymalizowana przez ciągłą obecność IL 1 podczas początkowej indukcji trwającej od 4 do <em>6</em> godzin Kropka. Czas szczytowego wiązania H4/18 nie wydaje się być funkcją stężenia IL1.
  5. Spadek wiązania H4/18 od poziomów szczytowych jest zapobiegany przez cykloheksymid, inhibitor syntezy białek. HEC utrzymywany w obecności IL 1 przez 24 godziny staje się oporny na ponowną stymulację przez IL 1; jednak komórki stymulowane IL 1, które odpoczywały przy braku IL 1 przez 20 godzin, mogą być stymulowane przez świeżą IL 1.
  6. Ekspresja HEC białka wiążącego H4/18 nie jest indukowana przez <em>interleukinę</em> 2 ani przez interferon-alfa, -beta lub -gamma. Indukcja wiązania H4/18 przez TNF jest również zależna od stężenia, przejściowa i zależna od syntezy białek i RNA.
  7. Kilka obserwacji sugeruje, że IL1 i TNF działają niezależnie na HEC. Nasz TNF jest <em>rekombinowanym</em> białkiem, wyrażanym ze sklonowanego cDNA, a zatem wolnym od zanieczyszczenia IL 1; nie wykazuje również aktywności w bardzo czułym teście IL1. Nasz standardowy preparat IL 1 jest oczyszczony przez powinowactwo i nie wykazuje aktywności TNF wobec komórek L929.

  Interleukin 1b Recombinant Protein

  96-461 ProSci 0.02 mg 468.6 EUR

  Human Interleukin 1b (IL-1b) Detection Assay kit

  6805 Chondrex 1 kit 580.26 EUR

  Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-1b

  MMIR-1b-PA-1 SBI Bacterial Streak 820.8 EUR

  Recombinant Human IL-1b

  P0168 FN Test 100ug 626.83 EUR

  Human Interleukin 1 Beta (IL-1b) CLIA Kit

  abx195871-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  IFN-a-1b Interferon-Alpha 1b Human Recombinant Protein

  PROTQ8WZ68 BosterBio Regular: 100ug 380.4 EUR

  IFN-b-1b Interferon-Beta 1b Human Recombinant Protein

  PROTP01574 BosterBio Regular: 10ug 380.4 EUR

  Recombinant Human Interferon-alpha 1b

  CC111-020 GenDepot 20ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interferon-alpha 1b

  CC111-100 GenDepot 100ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interferon-alpha 1b

  CC111-101 GenDepot 1mg 3786 EUR

  Recombinant Human Interferon-beta 1b

  CC116-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interferon-beta 1b

  CC116-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interferon-beta 1b

  CC116-101 GenDepot 1mg 7350 EUR

  Recombinant Human Interferon-alpha 1b

  7-00646 CHI Scientific 20µg Ask for price

  Recombinant Human Interferon-alpha 1b

  7-00647 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Human Interferon-alpha 1b

  7-00648 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Interferon-beta 1b

  7-00670 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Interferon-beta 1b

  7-00671 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Interferon-beta 1b

  7-00672 CHI Scientific 1mg Ask for price

  IGHD1OR15-1B Recombinant Protein (Human)

  RP064257 ABM 100 ug Ask for price

  IFN-beta 1b, human recombinant

  4860-10 Biovision each 373.2 EUR

  IFN-beta 1b, human recombinant

  4860-1000 Biovision each 5488.8 EUR

  IFN-beta 1b, human recombinant

  4860-50 Biovision each 874.8 EUR

  Mouse IL-1b(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit

  EM0109 FN Test 96T 571.5 EUR

  Mouse Interleukin 1 Beta (IL-1b) CLIA Kit

  abx195872-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Rat Interleukin 1 Beta (IL-1b) CLIA Kit

  abx195873-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Bovine IL-1b(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit

  EB0086 FN Test 96T 681.12 EUR

  Caprine Interleukin-1 beta(IL-1b) ELISA Kit

  QY-E140101 Qayee Biotechnology 96T 495.6 EUR

  Goat Interleukin-1 beta(IL-1b) ELISA Kit

  QY-E140103 Qayee Biotechnology 96T 495.6 EUR

  Bird Interleukin 1 beta(IL-1b)ELISA Kit

  YLA0004BI-48T Shanghai YL Biotech 48T 525 EUR

  Bird Interleukin 1 beta(IL-1b)ELISA Kit

  YLA0004BI-96T Shanghai YL Biotech 96T 645 EUR

  Recombinant human Alpha-1B adrenergic receptor

  P1288 FN Test 100ug Ask for price

  Recombinant Bovine IL-1b

  P0166 FN Test 100ug 626.83 EUR

  Recombinant Dog IL-1b

  P0167 FN Test 100ug 626.83 EUR

  Recombinant Mouse IL-1b

  P0169 FN Test 100ug 626.83 EUR

  Recombinant Pig IL-1b

  P0170 FN Test 100ug 626.83 EUR

  Recombinant Rat IL-1b

  P0171 FN Test 100ug 626.83 EUR

  Recombinant Horse IL-1b

  P0279 FN Test 100ug 626.83 EUR

  Recombinant Torsin 1B (TOR1B)

  4-RPG630Hu01 Cloud-Clone
  • 550.08 EUR
  • 271.20 EUR
  • 1732.80 EUR
  • 657.60 EUR
  • 1195.20 EUR
  • 444.00 EUR
  • 4152.00 EUR
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Recombinant Torsin 1B (TOR1B)

  4-RPG630Mu01 Cloud-Clone
  • 582.34 EUR
  • 279.60 EUR
  • 1853.76 EUR
  • 697.92 EUR
  • 1275.84 EUR
  • 465.60 EUR
  • 4454.40 EUR
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Human Interferon Beta 1B (IFNB-1B) Protein

  abx670107-10ug Abbexa 10 ug 661.2 EUR

  IFN alpha 1b, Interferon alpha 1b, human

  RC217-13 Bio Basic 2ug 125.26 EUR

  IFN beta 1b, Interferon beta 1b, human

  RC217-16 Bio Basic 2ug 125.26 EUR

  SDF-1b (human)

  H-6392.0010 Bachem 10.0µg 297.6 EUR

  SDF-1b (human)

  H-6392.0050 Bachem 50.0µg 1082.4 EUR

  Human Protein-Tyrosine Phosphatase 1B (PTP-1B) Antibody

  32057-05111 AssayPro 150 ug 313.2 EUR

  Human Interferon beta 1b(IFNB-1b)ELISA Kit

  YLA1309HU-48T Shanghai YL Biotech 48T 435 EUR

  Human Interferon beta 1b(IFNB-1b)ELISA Kit

  YLA1309HU-96T Shanghai YL Biotech 96T 562.5 EUR

  Recombinant Human Eukaryotic Translation Initiation Factor 1B

  7-05041 CHI Scientific 5µg Ask for price

  Recombinant Human Eukaryotic Translation Initiation Factor 1B

  7-05042 CHI Scientific 25µg Ask for price

  Recombinant Human Eukaryotic Translation Initiation Factor 1B

  7-05043 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant Human Heat Shock 70kDa protein 1B

  7-06997 CHI Scientific 2µg Ask for price

  Recombinant Human Heat Shock 70kDa protein 1B

  7-06998 CHI Scientific 10µg Ask for price

  Recombinant Human Heat Shock 70kDa protein 1B

  7-06999 CHI Scientific 1mg Ask for price

  Recombinant human SH2 domain-containing protein 1B

  P1607 FN Test 100ug Ask for price

  Recombinant human Isoform 2 of Syntaxin-1B

  P2246 FN Test 100ug Ask for price

  Genorise® Recombinant human Agtrl-1b protein

  GR119010 Genorise Scientific 5 µg 342 EUR

  Genorise® Recombinant human IL-1b Protein

  GR119199 Genorise Scientific 5 µg 342 EUR

  FK506 Binding Protein 1B (Recombinant)

  20-abx073253 Abbexa
  • 4101.60 EUR
  • 393.60 EUR
  • 276.00 EUR
  • 1 mg
  • 20 ug
  • 5 ug

  Recombinant Guinea Pig IL-1b

  P0281 FN Test 100ug 626.83 EUR

  Recombinant Defensin Alpha 1B (DEFa1B)

  4-RPE136Hu01 Cloud-Clone
  • 580.19 EUR
  • 278.40 EUR
  • 1845.70 EUR
  • 695.23 EUR
  • 1270.46 EUR
  • 463.20 EUR
  • 4434.24 EUR
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Recombinant Human Interleukin-2

  CC037-010 GenDepot 10ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-2

  CC037-050 GenDepot 50ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-2

  CC037-101 GenDepot 1mg 2133.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-3

  CC039-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-3

  CC039-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-3

  CC039-101 GenDepot 1mg 7350 EUR

  Recombinant Human Interleukin-4

  CC042-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-4

  CC042-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-4

  CC042-101 GenDepot 1mg 10752 EUR

  Recombinant Human Interleukin-5

  CC045-002 GenDepot 2ug 2976 EUR

  Recombinant Human Interleukin-5

  CC045-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-5

  CC045-101 GenDepot 1mg 9618 EUR

  Recombinant Human Interleukin-6

  CC046-005 GenDepot 5ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-6

  CC046-020 GenDepot 20ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-6

  CC046-101 GenDepot 1mg 7350 EUR

  Recombinant Human Interleukin-7

  CC050-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-7

  CC050-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-7

  CC050-101 GenDepot 1mg 9618 EUR

  Recombinant Human Interleukin-9

  CC053-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-9

  CC053-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-9

  CC053-101 GenDepot 1mg 10752 EUR

  Recombinant Human Interleukin-10

  CC054-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-10

  CC054-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-10

  CC054-101 GenDepot 1mg 10752 EUR

  Recombinant Human Interleukin-11

  CC057-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-11

  CC057-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-11

  CC057-101 GenDepot 1mg 10752 EUR

  Recombinant Human Interleukin-12

  CC058-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-12

  CC058-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-12

  CC058-100 GenDepot 100ug 3462 EUR

  Recombinant Human Interleukin-13

  CC061-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-13

  CC061-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-13

  CC061-101 GenDepot 1mg 10752 EUR

  Recombinant Human Interleukin-15

  CC063-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-15

  CC063-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-15

  CC063-101 GenDepot 1mg 8970 EUR

  Recombinant Human Interleukin-16

  CC065-002 GenDepot 2ug 351.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-16

  CC065-010 GenDepot 10ug 489.6 EUR

  Recombinant Human Interleukin-16

  CC065-101 GenDepot 1mg 10752 EUR
  Dzięki temu nasze preparaty z monokinami nie są skażone krzyżowo. Co najciekawsze, HEC inkubowany z IL 1 i oporny na restymulację IL1 może być ponownie stymulowany przez TNF w celu ekspresji wiązania H4/18 i vice versa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *