Receptor mysiego padlinożercy MARCO rozpoznaje nanocząsteczki polistyrenu.

  • Ostatnie badania toksykologiczne wskazują, że nano<em>części</em>iki lub ultradrobne <em>części</em>iki (<em>1</em>00 nm) są bardziej toksyczne niż <em>drobne</em>części</em>. kleszcze (< 2 mikrom) ze względu na ich większą powierzchnię.
  • Powszechnie wiadomo, że makrofagi pęcherzykowe odgrywają ważną rolę w pierwszej obronie przed różnymi <em>częściami</em>środowiskowymi i mikroorganizmami.
  • Odbywa się to poprzez wiązanie się z receptorem makrofagów o strukturze kolagenowej (MARCO), jednym z kilku receptorów typu zmiatacz, wyrażanych na powierzchni komórek makrofagów.
  • Wykazano, że MARCO pośredniczy w połykaniu nieopsonizowanych <em>części</em>środowiskowych, takich jak TiO(2) i Fe(2)O(3) (o średnicy <em>1</em>0,3 mikrometra) .
  • Niewiele jednak wiadomo o wychwytywaniu nano<em>części</em>komórek. W niniejszym badaniu sprawdziliśmy, czy MARCO pośredniczy w wychwytywaniu nano<em>części</em>ciles przy użyciu <em>polistyrenu</em> <em>części</em>oznakowanych fluorescencyjnie (20 nm, 200 nm i <em>1</em> mikrometrów).
  • Komórki COS-7 transfekowano albo cDNA MARCO albo pustym wektorem, a powiązanie <em>części</em>ikli z komórkami obserwowano za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej i mikroskopii sił atomowych.
  • Komórki transfekowane MARCO powiązane ze wszystkimi trzema rozmiarami <em>części</em>icles w sposób zależny od czasu, podczas gdy po 5 godzinach nie wystąpiło oczywiste wiązanie <em>części</em>icles z pustym wektorem transfekowanym komórki.
  • Pobieranie <em>części</em>icles przez komórki transfekowane MARCO było <em>częściowo</em>hamowane przez polyG.
  • Wyniki te sugerują, że makrofagi łączą się z nano<em>częścią</em>ikularami (20 nm) przynajmniej w <em>części</em> przez MARCO i że MARCO odgrywa rolę w usuwaniu nano<em>części</em > łyszcze, które mogą osadzać się w okolicy wyrostka zębodołowego.

  Celowanie śródbłonkowe wielowartościowych nanonośników polimerowych o wysokim powinowactwie, skierowane na cząsteczkę adhezji międzykomórkowej <em>1</em>.

  1. Ukierunkowanie środków diagnostycznych i terapeutycznych na komórki śródbłonka (EC) umożliwia poprawę leczenia wielu schorzeń. Na przykład międzykomórkowa cząsteczka adhezyjna <em>1</em> (ICAM-<em>1</em>), konstytutywna cząsteczka adhezyjna komórek śródbłonka, której aktywność wzrasta w wielu chorobach, jest dobrym wyznacznikiem kierowania enzymów terapeutycznych do śródbłonka oraz nanonośniki polimerowe (PNC) sprzężone z anty-ICAM (anty-ICAM/PNC). konstytutywna cząsteczka adhezji komórek śródbłonka, zwiększona w wielu chorobach, jest dobrym wyznacznikiem ukierunkowania enzymów terapeutycznych na śródbłonek i nanonośników polimerowych (PNC) sprzężonych z anty-ICAM (anty-ICAM/PNC).
  2. Nie zdefiniowano jednak czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które kontrolują ukierunkowanie przeciwciał anty-ICAM/PNC na EC (np. powinowactwo anty-ICAM oraz wartościowość i przepływ PNC). W tym badaniu przetestowaliśmy parametry in vitro i in vivo kierowania do EC anty-ICAM/PNC składających się z prototypu <em>polistyrenu</em> lub biodegradowalnych polimerów kwasu poli(mlekowo-koglikolowego) (kulki o średnicy około 200 nm zawierające około 200 cząsteczek anty-ICAM). Anty-
  3. ICAM/PNC, ale nie kontrolują IgG/PNC <em>1</em>) szybko (t<em>1</em>/2 około 5 min) i specyficznie wiążą się z EC aktywowanymi czynnikiem martwicy nowotworu w dawce- w sposób zależny (Bmax około 350 PNC/komórkę) zarówno w statycznych, jak i fizjologicznych warunkach stresu ścinającego i 2) wiązał się z EC i akumulował w naczyniach płucnych po wstrzyknięciu dożylnym u myszy.
  4. Anty-ICAM/PNC wykazywały znacznie wyższe powinowactwo EC w porównaniu z nagim anty-ICAM (Kd około 80 pM w porównaniu z około 8 nM) w hodowli komórkowej i, prawdopodobnie z powodu tego czynnika, wyższą wartość (<em>1</em>85,3 +/ – 24,2 wobec 50,5 +/- <em>1</em>,5% wstrzykniętej dawki/g) i selektywność (stosunek płuc/krew 8<em>1</em>0,0 +/- <em>1</ em>0,9 w porównaniu z 2,<em>1</em> +/- 0,02, w <em>części</em> z powodu szybszego usuwania krwi) kierowania do płuc.
  5. Te wyniki <em>1</em>) pokazują, że ponowne formatowanie monomolekularnych przeciwciał anty-ICAM w multiwalentne PNC o wysokim powinowactwie wzmacnia ich immunoukierunkowanie na naczynia, co jest odporne na hydrodynamikę fizjologiczną i 2) wspiera potencjalną użyteczność anty-ICAM/PNC w zastosowaniach medycznych.

  Trójwymiarowy model komórkowy układu oddechowego człowieka do badania interakcji z cząsteczkami.

  • Zaprojektowano nowy model potrójnej wspólnej hodowli bariery dróg oddechowych człowieka, aby symulować komórkową <em>część</em> bariery krew-powietrze dróg oddechowych reprezentowaną przez makrofagi, komórki nabłonkowe i komórki dendrytyczne.
  • Gdy komórki nabłonkowe (komórki A549) hodowano na wkładkach filtracyjnych z porami o średnicy 3,0 μm w układzie dwukomorowym, utworzyły one monowarstwy z polaryzacją na domeny wierzchołkowe i podstawnoboczne. Hodowle komórek nabłonkowych uzupełniono następnie makrofagami pochodzącymi z ludzkich monocytów i komórkami dendrytycznymi, odpowiednio w aspekcie wierzchołkowym i podstawnym.
  • Hodowle jednokomórkowe, jak również trzy kokultury zostały scharakteryzowane pod kątem szeregu typowych cech, np. morfologii typów komórek, integralności warstwy nabłonkowej i ekspresji specyficznych markerów powierzchniowych komórek (CD 1). </em>4 dla makrofagów i CD86 dla komórek dendrytycznych).
  • Wzajemne oddziaływanie komórek nabłonkowych z makrofagami i komórkami dendrytycznymi podczas wychwytu <em>polistyrenu</em> <em>części</em>i (średnica <em>1</em>mm) zbadano za pomocą konfokalnego skanowania laserowego oraz konwencjonalna transmisyjna mikroskopia elektronowa.
  • Cząsteczki znaleziono we wszystkich trzech typach komórek, chociaż komórki dendrytyczne nie były bezpośrednio narażone na <em>części</em>iki. Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć szlak translokacji.

  Produkcja interleukiny-12 przez ludzkie monocyty zakażone Mycobacterium tuberculosis: rola fagocytozy.

  • Mycobacterium tuberculosis i jej antygeny są silnymi induktorami ekspresji cytokin przez fagocyty jednojądrzaste. W tym badaniu zbadano zdolność żywej M. tuberculosis do stymulowania ekspresji interleukiny-<em>1</em>2 (IL-<em>1</em>2) przez ludzkie monocyty.
  • Monocyty oczyszczono z jednojądrzastych komórek krwi obwodowej przez przyleganie i zakażono M. tuberculosis lub wystawiono na działanie rozpuszczalnych antygenów białkowych M. tuberculosis (oczyszczona pochodna białka [PPD]). Żywa M. tuberculosis (<em>1</em>0(6) do <em>1</em>0(7) CFU/ml) była silnym bodźcem dla interleukiny <em>1</em>2 (IL-<em>1</em>2).
  • Stosując PCR z odwrotną transkrypcją, mRNA p40 wykryto po 3 godzinach, osiągając szczyt po 6 do <em>1</em>2 godz. i obniżony do poziomu wyjściowego po <em>1</em>8 do 24 godz. po zakażeniu . Bioaktywną IL-<em>1</em>2 (p70) zmierzono w teście proliferacji blastów fitohemaglutyniny i potwierdzono wyniki mRNA p40.
  • Natomiast rozpuszczalny PPD w stężeniach, o których wiadomo, że łatwo indukuje ekspresję IL-1 <em>1</em> i czynnika martwicy nowotworu alfa przez monocyty (<em>1</em>0 do <em>1</em>00 mikrog /ml) był słabym bodźcem dla ekspresji mRNA IL-<em>1</em>2 p40. Różna skuteczność prątków M. tuberculosis i PPD dla ekspresji IL-<em>1</em>2 przez monocyty była <em>częściowo</em> spowodowana wymogiem fagocytozy. Indukcja IL-1<em>1</em>2 w odpowiedzi na M. tuberculosis została zmniejszona przez cytochalazynę D.
  • Co więcej, fagocytoza martwych M. tuberculosis lub obojętnych kulek <em>polistyrenowych</em> o średnicy 2 mikronów przez monocyty indukowała mRNA IL-<em>1</em>2 p40. Z kolei kulki o średnicy 0,5 mikrona, które mogą wnikać do komórek przez pinocytozę, nie stymulowały ekspresji IL-<em>1</em>2. Funkcjonalnie, IL-<em>1</em>2 łatwo wzmagało stymulowaną przez PPD produkcję IFN-gamma i cytotoksyczność zależną od limfocytów T CD4+ przez jednojądrzaste komórki krwi obwodowej od zdrowych dawców tuberkulinowych, ale wywoływała mniejsze wzmocnienie u żywych M. tuberculosis był antygen.
  • Wyniki te sugerują, że poziom IL-1<em>1</em>2 jest podwyższony jako <em>część</em> wczesnej odpowiedzi cytokin fagocytów jednojądrzastych na M. tuberculosis i że zdarzenia komórkowe związane z fagocytozą same w sobie są silne. sygnał do produkcji IL-<em>1</em>2. Z kolei IL-1 <em>1</em>2 uwalniana przez zakażone makrofagi może dalej zwiększać specyficzną dla M. tuberculosis funkcję efektorową komórek T CD4+.

  Zoptymalizowany model ściany dróg oddechowych in vitro do badania interakcji cząstek z komórkami.

  1. Jako <em>część</em> bariery tkanki oddechowej, komórki nabłonka płuc odgrywają ważną rolę w zapobieganiu penetracji organizmu przez wdychane <em>części</em>obce ciała. W większości modeli hodowli komórkowych, zaprojektowanych do badania <em>części</em>interakcji icle-komórka, komórki są zanurzane w pożywce.
  2. Nie odzwierciedla to stanu fizjologicznego komórek nabłonka płuc, które są wystawione na działanie powietrza, oddzielone od niego jedynie bardzo cienką warstwą płynnej wyściółki z filmem środka powierzchniowo czynnego na granicy faz powietrze-ciecz. W tym badaniu komórki nabłonka A549 hodowano na mikroporowatych membranach w systemie dwukomorowym. Po utworzeniu konfluentnej monowarstwy komórki wystawiono na działanie powietrza.
  3. Morfologia komórek i ekspresja białek ścisłych połączeń były badane za pomocą konfokalnego skanowania laserowego i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Komórki wystawione na działanie powietrza utrzymywały strukturę jednowarstwową przez 2 dni, wyrażały ścisłe połączenia i rozwijały przeznabłonkowy opór elektryczny.
  4. Środek powierzchniowo czynny był wytwarzany i uwalniany po wierzchołkowej stronie komórek nabłonka wystawionych na działanie powietrza. Aby zbadać <em>część</em>interakcji icle-komórka, na powierzchnię nabłonka rozpylano fluorescencyjny <em>1</em> mikrom <em>polistyren</em> <em>część</em>icle. Po 4 godzinach 8,8% <em>części</em>iczek znaleziono wewnątrz nabłonka.

   

  Amino Polystyrene Part. Crosslinked

  APXR-100-1 Spherotech 1 mL 493.2 EUR

  Streptavidin 

  R-1100 EpiGentek
  • 237.48 EUR
  • 121.00 EUR
  • 1 mg
  • 1 ml

  Streptavidin: HRP Conjugate

  R-1098 EpiGentek
  • 218.34 EUR
  • 107.80 EUR
  • 0.5 ml
  • 0.5 ml

  Streptavidin-Coated Strip Microwell Plate (Flat) 

  R-1102 EpiGentek
  • 361.02 EUR
  • 204.60 EUR
  • 5/pk
  • 5/pk

  Streptavidin Polystyrene

  SVP-1000-4 Spherotech 4 mL 566.4 EUR

  Streptavidin, Streptavidin Recombinant Protein, His Tag

  PROTP22629-1 BosterBio Regular: 20ug 380.4 EUR

  Core Streptavidin

  7936-1 Biovision each 170.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-03-10 Spherotech 10 mL 327.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-05-10 Spherotech 10 mL 327.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-08-10 Spherotech 10 mL 327.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-10-100 Spherotech 100 mL 3981.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-10-5 Spherotech 5 mL 339.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-100-4 Spherotech 4 mL 474 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-15-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-15-50 Spherotech 50 mL 2064 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-150-4 Spherotech 4 mL 493.2 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-20-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-200-4 Spherotech 4 mL 517.2 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-30-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-30-50 Spherotech 50 mL 2064 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-40-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-400-4 Spherotech 4 mL 590.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-50-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-60-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-60-50 Spherotech 50 mL 2064 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-800-05 Spherotech 5 mL 164.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-800-4 Spherotech 4 mL 566.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP01-008-5 Spherotech 5 mL 511.2 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP1-200-4 Spherotech 4 mL 790.8 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP1-30-5 Spherotech 5 mL 578.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP1-50-5 Spherotech 5 mL 578.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVPX-08-10 Spherotech 10 mL 327.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVBP-02-10 Spherotech 10 mL 315.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVBP-02-100 Spherotech 100 mL 1850.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVBP-03-10 Spherotech 10 mL 315.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVBP-03-100 Spherotech 100 mL 1850.4 EUR

  Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack I – Active Genes

  C10000 EpiGentek
  • 928.26 EUR
  • 588.50 EUR
  • 4 x 25 µg
  • 4 x 25 ul

  Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack I – Repression Genes

  C10001 EpiGentek
  • 928.26 EUR
  • 588.50 EUR
  • 4 x 25 µg
  • 4 x 25 ul

  Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack II – Active Genes

  C10002 EpiGentek
  • 754.26 EUR
  • 470.80 EUR
  • 3 x 25 µg
  • 3 x 25 ul

  Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack II – Repression Genes

  C10003 EpiGentek
  • 928.26 EUR
  • 588.50 EUR
  • 4 x 25 µg
  • 4 x 25 ul

  Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack III – Active Genes

  C10004 EpiGentek
  • 928.26 EUR
  • 588.50 EUR
  • 4 x 25 µg
  • 4 x 25 ul

  Histone H3K4 Methylation Antibody Panel Pack

  C10005 EpiGentek
  • 754.26 EUR
  • 470.80 EUR
  • 3 x 25 µg
  • 3 x 25 ul

  Histone H3K9 Methylation Antibody Panel Pack

  C10006 EpiGentek
  • 754.26 EUR
  • 470.80 EUR
  • 3 x 25 µg
  • 3 x 25 ul

  Histone H3K27 Methylation Antibody Panel Pack

  C10007 EpiGentek
  • 754.26 EUR
  • 470.80 EUR
  • 3 x 25 µg
  • 3 x 25 ul

  Histone H3K36 Methylation Antibody Panel Pack

  C10008 EpiGentek
  • 754.26 EUR
  • 470.80 EUR
  • 3 x 25 µg
  • 3 x 25 ul

  Histone H3K79 Methylation Antibody Panel Pack

  C10009 EpiGentek
  • 754.26 EUR
  • 470.80 EUR
  • 3 x 25 µg
  • 3 x 25 ul

  Histone H3 Acetylation Antibody Panel Pack I

  C10010 EpiGentek
  • 928.26 EUR
  • 588.50 EUR
  • 4 x 25 µg
  • 4 x 25 ul

  Histone H3 Acetylation Antibody Panel Pack II

  C10011 EpiGentek
  • 928.26 EUR
  • 588.50 EUR
  • 4 x 25 µg
  • 4 x 25 ul

  Histone H4K20 Methylation Antibody Panel Pack

  C10012 EpiGentek
  • 754.26 EUR
  • 470.80 EUR
  • 3 x 25 µg
  • 3 x 25 ul

  Histone H4 Acetylation Antibody Panel Pack

  C10013 EpiGentek
  • 754.26 EUR
  • 470.80 EUR
  • 4 x 25 µg
  • 4 x 25 ul

  Histone H3 Phosphorylation Antibody Panel Pack

  C10014 EpiGentek
  • 754.26 EUR
  • 470.80 EUR
  • 3 x 25 µg
  • 3 x 25 ul

  Histone H3R2 Methylation Antibody Panel Pack

  C10015 EpiGentek
  • 754.26 EUR
  • 470.80 EUR
  • 3 x 25 µg
  • 3 x 25 ul

  Histone H3R8 Methylation Antibody Panel Pack

  C10016 EpiGentek
  • 754.26 EUR
  • 470.80 EUR
  • 3 x 25 µg
  • 3 x 25 ul

  Histone H3R17 Methylation Antibody Panel Pack

  C10017 EpiGentek
  • 754.26 EUR
  • 470.80 EUR
  • 3 x 25 µg
  • 3 x 25 ul

  Histone H3R26 Methylation Antibody Panel Pack

  C10018 EpiGentek
  • 754.26 EUR
  • 470.80 EUR
  • 3 x 25 µg
  • 3 x 25 ul

  Histone H4R3 Methylation Antibody Panel Pack

  C10019 EpiGentek
  • 754.26 EUR
  • 470.80 EUR
  • 3 x 25 µg
  • 3 x 25 ul

  DNMT3A Protein

  E11000 EpiGentek
  • 971.76 EUR
  • 618.20 EUR
  • 10 µg
  • 10 ul

  TET1 Protein (Active)

  E12002 EpiGentek
  • 387.12 EUR
  • 225.50 EUR
  • 10 µg
  • 10 ul

  DNMT3B Protein 

  E14000 EpiGentek
  • 971.76 EUR
  • 618.20 EUR
  • 10 µg
  • 10 ul

  DNMT1 Protein 

  E15000 EpiGentek
  • 971.76 EUR
  • 618.20 EUR
  • 10 µg
  • 10 ul

  HDAC1 Protein 

  E24002 EpiGentek
  • 968.28 EUR
  • 616.00 EUR
  • 50 µg
  • 50 ul

  HDAC10 Protein 

  E24003 EpiGentek
  • 968.28 EUR
  • 616.00 EUR
  • 50 µg
  • 50 ul

  HDAC11 Protein 

  E24004 EpiGentek
  • 968.28 EUR
  • 616.00 EUR
  • 50 µg
  • 50 ul

  HDAC2 Protein 

  E24005 EpiGentek
  • 968.28 EUR
  • 616.00 EUR
  • 50 µg
  • 50 ul

  HDAC3 Protein 

  E24006 EpiGentek
  • 968.28 EUR
  • 616.00 EUR
  • 50 µg
  • 50 ul

  HDAC4 Protein 

  E24007 EpiGentek
  • 968.28 EUR
  • 616.00 EUR
  • 10 µg
  • 10 ul

  HDAC5 Protein 

  E24008 EpiGentek
  • 968.28 EUR
  • 616.00 EUR
  • 10 µg
  • 10 ul

  HDAC6 Protein 

  E24009 EpiGentek
  • 968.28 EUR
  • 616.00 EUR
  • 50 µg
  • 50 ul

  HDAC7 Protein 

  E24010 EpiGentek
  • 968.28 EUR
  • 616.00 EUR
  • 10 µg
  • 10 ul

  HDAC8 Protein 

  E24011 EpiGentek
  • 968.28 EUR
  • 616.00 EUR
  • 50 µg
  • 50 ul

  HDAC9 Protein 

  E24012 EpiGentek
  • 968.28 EUR
  • 616.00 EUR
  • 10 µg
  • 10 ul

  H3F3A Protein 

  E35003 EpiGentek
  • 174.84 EUR
  • 78.10 EUR
  • 50 µg
  • 50 ul

  H4 Protein 

  E35005 EpiGentek
  • 174.84 EUR
  • 78.10 EUR
  • 50 µg
  • 50 ul

  SOD1 Protein 

  E70000 EpiGentek
  • 599.40 EUR
  • 365.20 EUR
  • 25 µg
  • 25 ul

  Goat Anti-Rabbit Secondary Antibody, Biotin Conjugated

  A12001 EpiGentek
  • 232.26 EUR
  • 117.70 EUR
  • 350 µg
  • 350 ug

  Goat Anti-Rat Secondary Antibody, Biotin Conjugated

  A12002 EpiGentek
  • 232.26 EUR
  • 117.70 EUR
  • 350 µg
  • 350 ug

  HRP-Goat Anti-Mouse Secondary Antibody

  A12003 EpiGentek
  • 232.26 EUR
  • 117.70 EUR
  • 350 µg
  • 350 ug

  HRP-Goat Anti-Rabbit Secondary Antibody

  A12004 EpiGentek
  • 232.26 EUR
  • 117.70 EUR
  • 350 µg
  • 350 ug

  EpiMag HT (96-Well) Magnetic Separator

  Q10002 EpiGentek
  • 416.70 EUR
  • 258.50 EUR
  • 1/Pack
  • 1/Pack

  EpiMag 96-Well Microplate (5/pack) 

  Q10003 EpiGentek
  • 136.56 EUR
  • 52.80 EUR
  • 5/pack
  • 5/pack

  Human Genomic DNA 

  X11000 EpiGentek
  • Ask for price
  • 235.40 EUR
  • 0.2 ml
  • 0.2 ml

  Human Brain Genomic DNA  

  X11001 EpiGentek
  • Ask for price
  • 77.00 EUR
  • 10 µg
  • 10 ul

  DNA Methylation Antibody Panel Pack I

  C20000 EpiGentek
  • 458.46 EUR
  • 270.60 EUR
  • each
  • 2 x 25 ul

  Streptavidin 

  R-1100-1 EpiGentek 1 ml 121 EUR

  HRP Conjugated Streptavidin

  BA1088-1 BosterBio 1ml 279.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 1 µm

  DNM-M011 Creative Diagnostics 1 mL 763.2 EUR

  Polystyrene Particles

  PPXR-1000-1 Spherotech 1 mL 322.8 EUR

  Polystyrene Particles

  PPXR-25-1 Spherotech 1 mL 322.8 EUR

  Polystyrene Particles

  PPXR-60-1 Spherotech 1 mL 322.8 EUR

  Streptavidin Coated Polystyrene Particles

  SVP-05-100 Spherotech 100 mL 2203.2 EUR

  Streptavidin Coated Polystyrene Particles

  SVP-2000-4 Spherotech 4 mL 559.2 EUR

  ACE2, His-Tag Protein

  E80019 EpiGentek
  • 612.70 EUR
  • 1437.70 EUR
  • 20 ul
  • 100 ul

  SARS-CoV-2 Spike S1 (13-665) Protein, Fc Fusion, Avi-tag

  E80020 EpiGentek
  • 635.80 EUR
  • 4276.80 EUR
  • 100 ul
  • 1 ml

  SARS-CoV-2 Spike S1 (16-685) Protein, Avi-His-tag

  E80021 EpiGentek
  • 635.80 EUR
  • 4276.80 EUR
  • 100 ul
  • 1 ml

  SARS-CoV-2 Spike S1 (16-685) Protein, Fc Fusion, Avi-tag

  E80022 EpiGentek
  • 635.80 EUR
  • 4276.80 EUR
  • 100 ul
  • 1 ml

  SARS-CoV-2 Spike S1 RBD (V367F) Protein, Avi-His-tag

  E80023 EpiGentek
  • 635.80 EUR
  • 3934.70 EUR
  • 100 ul
  • 1 ml

  SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Avi-His-tag

  E80024 EpiGentek
  • 635.80 EUR
  • 4995.10 EUR
  • 100 ul
  • 1 ml

  SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Human Fc-Fusion, Avi-Tag

  E80025 EpiGentek
  • 635.80 EUR
  • 3934.70 EUR
  • 100 ul
  • 1 ml

  SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Mouse Fc-fusion

  E80026 EpiGentek
  • 588.50 EUR
  • 823.90 EUR
  • 20 ul
  • 50 ul

  SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein, Avi-His-tag

  E80027 EpiGentek
  • 635.80 EUR
  • 4087.60 EUR
  • 1 ml
  • 100 ul

  Frakcja ta wzrosła do 38% po 24 godzinach. Podczas wszystkich obserwacji <em>części</em>iki zawsze znajdowały się w komórkach, ale nigdy między nimi. W tym badaniu przedstawiamy model ściany dróg oddechowych in vitro składający się z wystawionych na działanie powietrza komórek nabłonka płuc pokrytych ciekłą warstwą wyściółki z błoną środka powierzchniowo czynnego do badania <em>części</em>interakcji z komórkami cicle-cell.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *