Receptor mysiego padlinożercy MARCO rozpoznaje nanocząsteczki polistyrenu.

  • Ostatnie badania toksykologiczne wskazują, że nano<em>części</em>iki lub ultradrobne <em>części</em>iki (<em>1</em>00 nm) są bardziej toksyczne niż <em>drobne</em>części</em>. kleszcze (< 2 mikrom) ze względu na ich większą powierzchnię.
  • Powszechnie wiadomo, że makrofagi pęcherzykowe odgrywają ważną rolę w pierwszej obronie przed różnymi <em>częściami</em>środowiskowymi i mikroorganizmami.
  • Odbywa się to poprzez wiązanie się z receptorem makrofagów o strukturze kolagenowej (MARCO), jednym z kilku receptorów typu zmiatacz, wyrażanych na powierzchni komórek makrofagów.
  • Wykazano, że MARCO pośredniczy w połykaniu nieopsonizowanych <em>części</em>środowiskowych, takich jak TiO(2) i Fe(2)O(3) (o średnicy <em>1</em>0,3 mikrometra) .
  • Niewiele jednak wiadomo o wychwytywaniu nano<em>części</em>komórek. W niniejszym badaniu sprawdziliśmy, czy MARCO pośredniczy w wychwytywaniu nano<em>części</em>ciles przy użyciu <em>polistyrenu</em> <em>części</em>oznakowanych fluorescencyjnie (20 nm, 200 nm i <em>1</em> mikrometrów).
  • Komórki COS-7 transfekowano albo cDNA MARCO albo pustym wektorem, a powiązanie <em>części</em>ikli z komórkami obserwowano za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej i mikroskopii sił atomowych.
  • Komórki transfekowane MARCO powiązane ze wszystkimi trzema rozmiarami <em>części</em>icles w sposób zależny od czasu, podczas gdy po 5 godzinach nie wystąpiło oczywiste wiązanie <em>części</em>icles z pustym wektorem transfekowanym komórki.
  • Pobieranie <em>części</em>icles przez komórki transfekowane MARCO było <em>częściowo</em>hamowane przez polyG.
  • Wyniki te sugerują, że makrofagi łączą się z nano<em>częścią</em>ikularami (20 nm) przynajmniej w <em>części</em> przez MARCO i że MARCO odgrywa rolę w usuwaniu nano<em>części</em > łyszcze, które mogą osadzać się w okolicy wyrostka zębodołowego.

  Celowanie śródbłonkowe wielowartościowych nanonośników polimerowych o wysokim powinowactwie, skierowane na cząsteczkę adhezji międzykomórkowej <em>1</em>.

  1. Ukierunkowanie środków diagnostycznych i terapeutycznych na komórki śródbłonka (EC) umożliwia poprawę leczenia wielu schorzeń. Na przykład międzykomórkowa cząsteczka adhezyjna <em>1</em> (ICAM-<em>1</em>), konstytutywna cząsteczka adhezyjna komórek śródbłonka, której aktywność wzrasta w wielu chorobach, jest dobrym wyznacznikiem kierowania enzymów terapeutycznych do śródbłonka oraz nanonośniki polimerowe (PNC) sprzężone z anty-ICAM (anty-ICAM/PNC). konstytutywna cząsteczka adhezji komórek śródbłonka, zwiększona w wielu chorobach, jest dobrym wyznacznikiem ukierunkowania enzymów terapeutycznych na śródbłonek i nanonośników polimerowych (PNC) sprzężonych z anty-ICAM (anty-ICAM/PNC).
  2. Nie zdefiniowano jednak czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które kontrolują ukierunkowanie przeciwciał anty-ICAM/PNC na EC (np. powinowactwo anty-ICAM oraz wartościowość i przepływ PNC). W tym badaniu przetestowaliśmy parametry in vitro i in vivo kierowania do EC anty-ICAM/PNC składających się z prototypu <em>polistyrenu</em> lub biodegradowalnych polimerów kwasu poli(mlekowo-koglikolowego) (kulki o średnicy około 200 nm zawierające około 200 cząsteczek anty-ICAM). Anty-
  3. ICAM/PNC, ale nie kontrolują IgG/PNC <em>1</em>) szybko (t<em>1</em>/2 około 5 min) i specyficznie wiążą się z EC aktywowanymi czynnikiem martwicy nowotworu w dawce- w sposób zależny (Bmax około 350 PNC/komórkę) zarówno w statycznych, jak i fizjologicznych warunkach stresu ścinającego i 2) wiązał się z EC i akumulował w naczyniach płucnych po wstrzyknięciu dożylnym u myszy.
  4. Anty-ICAM/PNC wykazywały znacznie wyższe powinowactwo EC w porównaniu z nagim anty-ICAM (Kd około 80 pM w porównaniu z około 8 nM) w hodowli komórkowej i, prawdopodobnie z powodu tego czynnika, wyższą wartość (<em>1</em>85,3 +/ – 24,2 wobec 50,5 +/- <em>1</em>,5% wstrzykniętej dawki/g) i selektywność (stosunek płuc/krew 8<em>1</em>0,0 +/- <em>1</ em>0,9 w porównaniu z 2,<em>1</em> +/- 0,02, w <em>części</em> z powodu szybszego usuwania krwi) kierowania do płuc.
  5. Te wyniki <em>1</em>) pokazują, że ponowne formatowanie monomolekularnych przeciwciał anty-ICAM w multiwalentne PNC o wysokim powinowactwie wzmacnia ich immunoukierunkowanie na naczynia, co jest odporne na hydrodynamikę fizjologiczną i 2) wspiera potencjalną użyteczność anty-ICAM/PNC w zastosowaniach medycznych.

  Trójwymiarowy model komórkowy układu oddechowego człowieka do badania interakcji z cząsteczkami.

  • Zaprojektowano nowy model potrójnej wspólnej hodowli bariery dróg oddechowych człowieka, aby symulować komórkową <em>część</em> bariery krew-powietrze dróg oddechowych reprezentowaną przez makrofagi, komórki nabłonkowe i komórki dendrytyczne.
  • Gdy komórki nabłonkowe (komórki A549) hodowano na wkładkach filtracyjnych z porami o średnicy 3,0 μm w układzie dwukomorowym, utworzyły one monowarstwy z polaryzacją na domeny wierzchołkowe i podstawnoboczne. Hodowle komórek nabłonkowych uzupełniono następnie makrofagami pochodzącymi z ludzkich monocytów i komórkami dendrytycznymi, odpowiednio w aspekcie wierzchołkowym i podstawnym.
  • Hodowle jednokomórkowe, jak również trzy kokultury zostały scharakteryzowane pod kątem szeregu typowych cech, np. morfologii typów komórek, integralności warstwy nabłonkowej i ekspresji specyficznych markerów powierzchniowych komórek (CD 1). </em>4 dla makrofagów i CD86 dla komórek dendrytycznych).
  • Wzajemne oddziaływanie komórek nabłonkowych z makrofagami i komórkami dendrytycznymi podczas wychwytu <em>polistyrenu</em> <em>części</em>i (średnica <em>1</em>mm) zbadano za pomocą konfokalnego skanowania laserowego oraz konwencjonalna transmisyjna mikroskopia elektronowa.
  • Cząsteczki znaleziono we wszystkich trzech typach komórek, chociaż komórki dendrytyczne nie były bezpośrednio narażone na <em>części</em>iki. Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć szlak translokacji.

  Produkcja interleukiny-12 przez ludzkie monocyty zakażone Mycobacterium tuberculosis: rola fagocytozy.

  • Mycobacterium tuberculosis i jej antygeny są silnymi induktorami ekspresji cytokin przez fagocyty jednojądrzaste. W tym badaniu zbadano zdolność żywej M. tuberculosis do stymulowania ekspresji interleukiny-<em>1</em>2 (IL-<em>1</em>2) przez ludzkie monocyty.
  • Monocyty oczyszczono z jednojądrzastych komórek krwi obwodowej przez przyleganie i zakażono M. tuberculosis lub wystawiono na działanie rozpuszczalnych antygenów białkowych M. tuberculosis (oczyszczona pochodna białka [PPD]). Żywa M. tuberculosis (<em>1</em>0(6) do <em>1</em>0(7) CFU/ml) była silnym bodźcem dla interleukiny <em>1</em>2 (IL-<em>1</em>2).
  • Stosując PCR z odwrotną transkrypcją, mRNA p40 wykryto po 3 godzinach, osiągając szczyt po 6 do <em>1</em>2 godz. i obniżony do poziomu wyjściowego po <em>1</em>8 do 24 godz. po zakażeniu . Bioaktywną IL-<em>1</em>2 (p70) zmierzono w teście proliferacji blastów fitohemaglutyniny i potwierdzono wyniki mRNA p40.
  • Natomiast rozpuszczalny PPD w stężeniach, o których wiadomo, że łatwo indukuje ekspresję IL-1 <em>1</em> i czynnika martwicy nowotworu alfa przez monocyty (<em>1</em>0 do <em>1</em>00 mikrog /ml) był słabym bodźcem dla ekspresji mRNA IL-<em>1</em>2 p40. Różna skuteczność prątków M. tuberculosis i PPD dla ekspresji IL-<em>1</em>2 przez monocyty była <em>częściowo</em> spowodowana wymogiem fagocytozy. Indukcja IL-1<em>1</em>2 w odpowiedzi na M. tuberculosis została zmniejszona przez cytochalazynę D.
  • Co więcej, fagocytoza martwych M. tuberculosis lub obojętnych kulek <em>polistyrenowych</em> o średnicy 2 mikronów przez monocyty indukowała mRNA IL-<em>1</em>2 p40. Z kolei kulki o średnicy 0,5 mikrona, które mogą wnikać do komórek przez pinocytozę, nie stymulowały ekspresji IL-<em>1</em>2. Funkcjonalnie, IL-<em>1</em>2 łatwo wzmagało stymulowaną przez PPD produkcję IFN-gamma i cytotoksyczność zależną od limfocytów T CD4+ przez jednojądrzaste komórki krwi obwodowej od zdrowych dawców tuberkulinowych, ale wywoływała mniejsze wzmocnienie u żywych M. tuberculosis był antygen.
  • Wyniki te sugerują, że poziom IL-1<em>1</em>2 jest podwyższony jako <em>część</em> wczesnej odpowiedzi cytokin fagocytów jednojądrzastych na M. tuberculosis i że zdarzenia komórkowe związane z fagocytozą same w sobie są silne. sygnał do produkcji IL-<em>1</em>2. Z kolei IL-1 <em>1</em>2 uwalniana przez zakażone makrofagi może dalej zwiększać specyficzną dla M. tuberculosis funkcję efektorową komórek T CD4+.

  Zoptymalizowany model ściany dróg oddechowych in vitro do badania interakcji cząstek z komórkami.

  1. Jako <em>część</em> bariery tkanki oddechowej, komórki nabłonka płuc odgrywają ważną rolę w zapobieganiu penetracji organizmu przez wdychane <em>części</em>obce ciała. W większości modeli hodowli komórkowych, zaprojektowanych do badania <em>części</em>interakcji icle-komórka, komórki są zanurzane w pożywce.
  2. Nie odzwierciedla to stanu fizjologicznego komórek nabłonka płuc, które są wystawione na działanie powietrza, oddzielone od niego jedynie bardzo cienką warstwą płynnej wyściółki z filmem środka powierzchniowo czynnego na granicy faz powietrze-ciecz. W tym badaniu komórki nabłonka A549 hodowano na mikroporowatych membranach w systemie dwukomorowym. Po utworzeniu konfluentnej monowarstwy komórki wystawiono na działanie powietrza.
  3. Morfologia komórek i ekspresja białek ścisłych połączeń były badane za pomocą konfokalnego skanowania laserowego i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Komórki wystawione na działanie powietrza utrzymywały strukturę jednowarstwową przez 2 dni, wyrażały ścisłe połączenia i rozwijały przeznabłonkowy opór elektryczny.
  4. Środek powierzchniowo czynny był wytwarzany i uwalniany po wierzchołkowej stronie komórek nabłonka wystawionych na działanie powietrza. Aby zbadać <em>część</em>interakcji icle-komórka, na powierzchnię nabłonka rozpylano fluorescencyjny <em>1</em> mikrom <em>polistyren</em> <em>część</em>icle. Po 4 godzinach 8,8% <em>części</em>iczek znaleziono wewnątrz nabłonka.

   

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-03-10 Spherotech 10 mL 327.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-05-10 Spherotech 10 mL 327.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-08-10 Spherotech 10 mL 327.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-10-100 Spherotech 100 mL 3981.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-10-5 Spherotech 5 mL 339.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-100-4 Spherotech 4 mL 474 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-15-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-15-50 Spherotech 50 mL 2064 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-150-4 Spherotech 4 mL 493.2 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-20-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-200-4 Spherotech 4 mL 517.2 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-30-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-30-50 Spherotech 50 mL 2064 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-40-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-400-4 Spherotech 4 mL 590.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-50-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-60-5 Spherotech 5 mL 346.8 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-60-50 Spherotech 50 mL 2064 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-800-05 Spherotech 5 mL 164.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-800-4 Spherotech 4 mL 566.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP01-008-5 Spherotech 5 mL 511.2 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP1-200-4 Spherotech 4 mL 790.8 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP1-30-5 Spherotech 5 mL 578.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP1-50-5 Spherotech 5 mL 578.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVPX-08-10 Spherotech 10 mL 327.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVBP-02-10 Spherotech 10 mL 315.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVBP-02-100 Spherotech 100 mL 1850.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVBP-03-10 Spherotech 10 mL 315.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVBP-03-100 Spherotech 100 mL 1850.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene

  SVP-1000-4 Spherotech 4 mL 566.4 EUR

  Streptavidin Coated Polystyrene Particles

  SVP-05-100 Spherotech 100 mL 2203.2 EUR

  Streptavidin Coated Polystyrene Particles

  SVP-2000-4 Spherotech 4 mL 559.2 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 1 µm

  DNM-M011 Creative Diagnostics 1 mL 763.2 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 25 µm

  DNG-P078 Creative Diagnostics 1 mL 951.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 30 µm

  DNG-P079 Creative Diagnostics 1 mL 963.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 40 µm

  DNG-P080 Creative Diagnostics 1 mL 963.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 50 µm

  DNG-P081 Creative Diagnostics 1 mL 963.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 100 µm

  DNG-P082 Creative Diagnostics 1 mL 963.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 12 µm

  DNG-P225 Creative Diagnostics 1 mL 920.4 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 0.3-0.4 µm

  DNM-C005 Creative Diagnostics 10 mL 811.2 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 0.4-0.6 µm

  DNM-C006 Creative Diagnostics 10 mL 987.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 0.7-0.9 µm

  DNM-C007 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 1.5-1.9 µm

  DNM-C008 Creative Diagnostics 5 mL 987.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 3.0-3.9 µm

  DNM-C009 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 4.0-4.9 µm

  DNM-C010 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 5.0-5.9 µm

  DNM-C011 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 6.0-8.0 µm

  DNM-C012 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 8.0-12.9 µm

  DNM-C013 Creative Diagnostics 4 mL 1200 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 13.0-17.9 µm

  DNM-C014 Creative Diagnostics 4 mL 1294.8 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 18.0-24.0 µm

  DNM-C015 Creative Diagnostics 4 mL 1310.4 EUR

  DiagPoly Streptavidin Fluorescent Polystyrene Particles, Yellow Green, 1 µm

  DNG-P218 Creative Diagnostics 1 mL 1170 EUR

  Absolute Mag Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 12 µm

  WHM-G159 Creative Diagnostics 1 mL 664.8 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Nanoparticles, 100 nm

  DNG-P076 Creative Diagnostics 1 mL 951.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Nanoparticles, 200 nm

  DNG-P077 Creative Diagnostics 1 mL 951.6 EUR

  Amino Polystyrene Part. Crosslinked

  APXR-100-1 Spherotech 1 mL 493.2 EUR

  DiagNano Streptavidin Silica Particles, 1 μm

  DNG-C015 Creative Diagnostics 1 mL 733.2 EUR

  Streptavidin Gold Particles

  SVAuP-002-1 Spherotech 1 mL 493.2 EUR

  Streptavidin Gold Particles

  SVAuP-002-5 Spherotech 5 mL 1346.4 EUR

  Streptavidin Silica Particles

  SVSIP-05-5 Spherotech 5 mL 554.4 EUR

  Streptavidin Silica Particles

  SVSIP-10-5 Spherotech 5 mL 554.4 EUR

  Streptavidin Silica Particles

  SVSIP-15-5 Spherotech 5 mL 554.4 EUR

  Streptavidin Silica Particles

  SVSIP-30-5 Spherotech 5 mL 583.2 EUR

  Streptavidin Silica Particles

  SVSIP-60-5 Spherotech 5 mL 615.6 EUR

  Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles,1 μm

  WHM-X053 Creative Diagnostics 2 mL 852 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVM-025-5H Spherotech 5mL 322.8 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVM-05-10 Spherotech 10 mL 315.6 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVM-05-5H Spherotech 5mL 322.8 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVM-08-10 Spherotech 10 mL 315.6 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVM-10-10 Spherotech 10 mL 315.6 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVM-15-10 Spherotech 10 mL 315.6 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVM-20-10 Spherotech 10 mL 315.6 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVM-200-4 Spherotech 4 mL 462 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVM-30-10 Spherotech 10 mL 376.8 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVM-40-10 Spherotech 10 mL 376.8 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVM-400-4 Spherotech 4 mL 511.2 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVM-50-5 Spherotech 5 mL 400.8 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVM-60-5 Spherotech 5 mL 426 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVM-80-5 Spherotech 5 mL 462 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVMH-400-4 Spherotech 4 mL 481.2 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVMH-500-4 Spherotech 4 mL 481.2 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVMS-30-10 Spherotech 10 mL 400.8 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVMS-40-10 Spherotech 10 mL 400.8 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVMX-10-10 Spherotech 10 mL 273.6 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVMX-10-100 Spherotech 100 mL 1765.2 EUR

  Streptavidin Fluorescent Particles

  SVFP-0552-5 Spherotech 5 mL 254.4 EUR

  Streptavidin Fluorescent Particles

  SVFP-0556-5 Spherotech 5 mL 254.4 EUR

  Streptavidin Fluorescent Particles

  SVFP-1068-5 Spherotech 5 mL 279.6 EUR

  Streptavidin Fluorescent Particles

  SVFP-6056-5 Spherotech 5 mL 315.6 EUR

  Polystyrene Particles

  PP-008-10 Spherotech 10 mL 200.4 EUR

  Polystyrene Particles

  PP-008-100 Spherotech 100 mL 1180.8 EUR

  Polystyrene Particles

  PP-015-10 Spherotech 10 mL 200.4 EUR

  Polystyrene Particles

  PP-025-10 Spherotech 10 mL 200.4 EUR

  Polystyrene Particles

  PP-025-100 Spherotech 100 mL 1180.8 EUR

  Polystyrene Particles

  PP-05-10 Spherotech 10 mL 200.4 EUR

  Polystyrene Particles

  PP-05-100 Spherotech 100 mL 1180.8 EUR

  Polystyrene Particles

  PP-08-10 Spherotech 10 mL 200.4 EUR

  Polystyrene Particles

  PP-08-100 Spherotech 100 mL 1180.8 EUR

  Polystyrene Particles

  PP-10-10 Spherotech 10 mL 230.4 EUR

  Polystyrene Particles

  PP-10-100 Spherotech 100 mL 1424.4 EUR

  Polystyrene Particles

  PP-100-10 Spherotech 10 mL 286.8 EUR

  Frakcja ta wzrosła do 38% po 24 godzinach. Podczas wszystkich obserwacji <em>części</em>iki zawsze znajdowały się w komórkach, ale nigdy między nimi. W tym badaniu przedstawiamy model ściany dróg oddechowych in vitro składający się z wystawionych na działanie powietrza komórek nabłonka płuc pokrytych ciekłą warstwą wyściółki z błoną środka powierzchniowo czynnego do badania <em>części</em>interakcji z komórkami cicle-cell.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *