Receptor mysiego padlinożercy MARCO rozpoznaje nanocząsteczki polistyrenu.

  • Ostatnie badania toksykologiczne wskazują, że nano<em>części</em>iki lub ultradrobne <em>części</em>iki (<em>1</em>00 nm) są bardziej toksyczne niż <em>drobne</em>części</em>. kleszcze (< 2 mikrom) ze względu na ich większą powierzchnię.
  • Powszechnie wiadomo, że makrofagi pęcherzykowe odgrywają ważną rolę w pierwszej obronie przed różnymi <em>częściami</em>środowiskowymi i mikroorganizmami.
  • Odbywa się to poprzez wiązanie się z receptorem makrofagów o strukturze kolagenowej (MARCO), jednym z kilku receptorów typu zmiatacz, wyrażanych na powierzchni komórek makrofagów.
  • Wykazano, że MARCO pośredniczy w połykaniu nieopsonizowanych <em>części</em>środowiskowych, takich jak TiO(2) i Fe(2)O(3) (o średnicy <em>1</em>0,3 mikrometra) .
  • Niewiele jednak wiadomo o wychwytywaniu nano<em>części</em>komórek. W niniejszym badaniu sprawdziliśmy, czy MARCO pośredniczy w wychwytywaniu nano<em>części</em>ciles przy użyciu <em>polistyrenu</em> <em>części</em>oznakowanych fluorescencyjnie (20 nm, 200 nm i <em>1</em> mikrometrów).
  • Komórki COS-7 transfekowano albo cDNA MARCO albo pustym wektorem, a powiązanie <em>części</em>ikli z komórkami obserwowano za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej i mikroskopii sił atomowych.
  • Komórki transfekowane MARCO powiązane ze wszystkimi trzema rozmiarami <em>części</em>icles w sposób zależny od czasu, podczas gdy po 5 godzinach nie wystąpiło oczywiste wiązanie <em>części</em>icles z pustym wektorem transfekowanym komórki.
  • Pobieranie <em>części</em>icles przez komórki transfekowane MARCO było <em>częściowo</em>hamowane przez polyG.
  • Wyniki te sugerują, że makrofagi łączą się z nano<em>częścią</em>ikularami (20 nm) przynajmniej w <em>części</em> przez MARCO i że MARCO odgrywa rolę w usuwaniu nano<em>części</em > łyszcze, które mogą osadzać się w okolicy wyrostka zębodołowego.

  Celowanie śródbłonkowe wielowartościowych nanonośników polimerowych o wysokim powinowactwie, skierowane na cząsteczkę adhezji międzykomórkowej <em>1</em>.

  1. Ukierunkowanie środków diagnostycznych i terapeutycznych na komórki śródbłonka (EC) umożliwia poprawę leczenia wielu schorzeń. Na przykład międzykomórkowa cząsteczka adhezyjna <em>1</em> (ICAM-<em>1</em>), konstytutywna cząsteczka adhezyjna komórek śródbłonka, której aktywność wzrasta w wielu chorobach, jest dobrym wyznacznikiem kierowania enzymów terapeutycznych do śródbłonka oraz nanonośniki polimerowe (PNC) sprzężone z anty-ICAM (anty-ICAM/PNC). konstytutywna cząsteczka adhezji komórek śródbłonka, zwiększona w wielu chorobach, jest dobrym wyznacznikiem ukierunkowania enzymów terapeutycznych na śródbłonek i nanonośników polimerowych (PNC) sprzężonych z anty-ICAM (anty-ICAM/PNC).
  2. Nie zdefiniowano jednak czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które kontrolują ukierunkowanie przeciwciał anty-ICAM/PNC na EC (np. powinowactwo anty-ICAM oraz wartościowość i przepływ PNC). W tym badaniu przetestowaliśmy parametry in vitro i in vivo kierowania do EC anty-ICAM/PNC składających się z prototypu <em>polistyrenu</em> lub biodegradowalnych polimerów kwasu poli(mlekowo-koglikolowego) (kulki o średnicy około 200 nm zawierające około 200 cząsteczek anty-ICAM). Anty-
  3. ICAM/PNC, ale nie kontrolują IgG/PNC <em>1</em>) szybko (t<em>1</em>/2 około 5 min) i specyficznie wiążą się z EC aktywowanymi czynnikiem martwicy nowotworu w dawce- w sposób zależny (Bmax około 350 PNC/komórkę) zarówno w statycznych, jak i fizjologicznych warunkach stresu ścinającego i 2) wiązał się z EC i akumulował w naczyniach płucnych po wstrzyknięciu dożylnym u myszy.
  4. Anty-ICAM/PNC wykazywały znacznie wyższe powinowactwo EC w porównaniu z nagim anty-ICAM (Kd około 80 pM w porównaniu z około 8 nM) w hodowli komórkowej i, prawdopodobnie z powodu tego czynnika, wyższą wartość (<em>1</em>85,3 +/ – 24,2 wobec 50,5 +/- <em>1</em>,5% wstrzykniętej dawki/g) i selektywność (stosunek płuc/krew 8<em>1</em>0,0 +/- <em>1</ em>0,9 w porównaniu z 2,<em>1</em> +/- 0,02, w <em>części</em> z powodu szybszego usuwania krwi) kierowania do płuc.
  5. Te wyniki <em>1</em>) pokazują, że ponowne formatowanie monomolekularnych przeciwciał anty-ICAM w multiwalentne PNC o wysokim powinowactwie wzmacnia ich immunoukierunkowanie na naczynia, co jest odporne na hydrodynamikę fizjologiczną i 2) wspiera potencjalną użyteczność anty-ICAM/PNC w zastosowaniach medycznych.

  Trójwymiarowy model komórkowy układu oddechowego człowieka do badania interakcji z cząsteczkami.

  • Zaprojektowano nowy model potrójnej wspólnej hodowli bariery dróg oddechowych człowieka, aby symulować komórkową <em>część</em> bariery krew-powietrze dróg oddechowych reprezentowaną przez makrofagi, komórki nabłonkowe i komórki dendrytyczne.
  • Gdy komórki nabłonkowe (komórki A549) hodowano na wkładkach filtracyjnych z porami o średnicy 3,0 μm w układzie dwukomorowym, utworzyły one monowarstwy z polaryzacją na domeny wierzchołkowe i podstawnoboczne. Hodowle komórek nabłonkowych uzupełniono następnie makrofagami pochodzącymi z ludzkich monocytów i komórkami dendrytycznymi, odpowiednio w aspekcie wierzchołkowym i podstawnym.
  • Hodowle jednokomórkowe, jak również trzy kokultury zostały scharakteryzowane pod kątem szeregu typowych cech, np. morfologii typów komórek, integralności warstwy nabłonkowej i ekspresji specyficznych markerów powierzchniowych komórek (CD 1). </em>4 dla makrofagów i CD86 dla komórek dendrytycznych).
  • Wzajemne oddziaływanie komórek nabłonkowych z makrofagami i komórkami dendrytycznymi podczas wychwytu <em>polistyrenu</em> <em>części</em>i (średnica <em>1</em>mm) zbadano za pomocą konfokalnego skanowania laserowego oraz konwencjonalna transmisyjna mikroskopia elektronowa.
  • Cząsteczki znaleziono we wszystkich trzech typach komórek, chociaż komórki dendrytyczne nie były bezpośrednio narażone na <em>części</em>iki. Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć szlak translokacji.

  Produkcja interleukiny-12 przez ludzkie monocyty zakażone Mycobacterium tuberculosis: rola fagocytozy.

  • Mycobacterium tuberculosis i jej antygeny są silnymi induktorami ekspresji cytokin przez fagocyty jednojądrzaste. W tym badaniu zbadano zdolność żywej M. tuberculosis do stymulowania ekspresji interleukiny-<em>1</em>2 (IL-<em>1</em>2) przez ludzkie monocyty.
  • Monocyty oczyszczono z jednojądrzastych komórek krwi obwodowej przez przyleganie i zakażono M. tuberculosis lub wystawiono na działanie rozpuszczalnych antygenów białkowych M. tuberculosis (oczyszczona pochodna białka [PPD]). Żywa M. tuberculosis (<em>1</em>0(6) do <em>1</em>0(7) CFU/ml) była silnym bodźcem dla interleukiny <em>1</em>2 (IL-<em>1</em>2).
  • Stosując PCR z odwrotną transkrypcją, mRNA p40 wykryto po 3 godzinach, osiągając szczyt po 6 do <em>1</em>2 godz. i obniżony do poziomu wyjściowego po <em>1</em>8 do 24 godz. po zakażeniu . Bioaktywną IL-<em>1</em>2 (p70) zmierzono w teście proliferacji blastów fitohemaglutyniny i potwierdzono wyniki mRNA p40.
  • Natomiast rozpuszczalny PPD w stężeniach, o których wiadomo, że łatwo indukuje ekspresję IL-1 <em>1</em> i czynnika martwicy nowotworu alfa przez monocyty (<em>1</em>0 do <em>1</em>00 mikrog /ml) był słabym bodźcem dla ekspresji mRNA IL-<em>1</em>2 p40. Różna skuteczność prątków M. tuberculosis i PPD dla ekspresji IL-<em>1</em>2 przez monocyty była <em>częściowo</em> spowodowana wymogiem fagocytozy. Indukcja IL-1<em>1</em>2 w odpowiedzi na M. tuberculosis została zmniejszona przez cytochalazynę D.
  • Co więcej, fagocytoza martwych M. tuberculosis lub obojętnych kulek <em>polistyrenowych</em> o średnicy 2 mikronów przez monocyty indukowała mRNA IL-<em>1</em>2 p40. Z kolei kulki o średnicy 0,5 mikrona, które mogą wnikać do komórek przez pinocytozę, nie stymulowały ekspresji IL-<em>1</em>2. Funkcjonalnie, IL-<em>1</em>2 łatwo wzmagało stymulowaną przez PPD produkcję IFN-gamma i cytotoksyczność zależną od limfocytów T CD4+ przez jednojądrzaste komórki krwi obwodowej od zdrowych dawców tuberkulinowych, ale wywoływała mniejsze wzmocnienie u żywych M. tuberculosis był antygen.
  • Wyniki te sugerują, że poziom IL-1<em>1</em>2 jest podwyższony jako <em>część</em> wczesnej odpowiedzi cytokin fagocytów jednojądrzastych na M. tuberculosis i że zdarzenia komórkowe związane z fagocytozą same w sobie są silne. sygnał do produkcji IL-<em>1</em>2. Z kolei IL-1 <em>1</em>2 uwalniana przez zakażone makrofagi może dalej zwiększać specyficzną dla M. tuberculosis funkcję efektorową komórek T CD4+.

  Zoptymalizowany model ściany dróg oddechowych in vitro do badania interakcji cząstek z komórkami.

  1. Jako <em>część</em> bariery tkanki oddechowej, komórki nabłonka płuc odgrywają ważną rolę w zapobieganiu penetracji organizmu przez wdychane <em>części</em>obce ciała. W większości modeli hodowli komórkowych, zaprojektowanych do badania <em>części</em>interakcji icle-komórka, komórki są zanurzane w pożywce.
  2. Nie odzwierciedla to stanu fizjologicznego komórek nabłonka płuc, które są wystawione na działanie powietrza, oddzielone od niego jedynie bardzo cienką warstwą płynnej wyściółki z filmem środka powierzchniowo czynnego na granicy faz powietrze-ciecz. W tym badaniu komórki nabłonka A549 hodowano na mikroporowatych membranach w systemie dwukomorowym. Po utworzeniu konfluentnej monowarstwy komórki wystawiono na działanie powietrza.
  3. Morfologia komórek i ekspresja białek ścisłych połączeń były badane za pomocą konfokalnego skanowania laserowego i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Komórki wystawione na działanie powietrza utrzymywały strukturę jednowarstwową przez 2 dni, wyrażały ścisłe połączenia i rozwijały przeznabłonkowy opór elektryczny.
  4. Środek powierzchniowo czynny był wytwarzany i uwalniany po wierzchołkowej stronie komórek nabłonka wystawionych na działanie powietrza. Aby zbadać <em>część</em>interakcji icle-komórka, na powierzchnię nabłonka rozpylano fluorescencyjny <em>1</em> mikrom <em>polistyren</em> <em>część</em>icle. Po 4 godzinach 8,8% <em>części</em>iczek znaleziono wewnątrz nabłonka.

   

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-10-100 Spherotech 100 mL 3981.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-15-50 Spherotech 50 mL 2064 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-30-50 Spherotech 50 mL 2064 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-60-50 Spherotech 50 mL 2064 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-800-05 Spherotech 5 mL 164.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP1-200-4 Spherotech 4 mL 790.8 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP1-30-5 Spherotech 5 mL 578.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP1-50-5 Spherotech 5 mL 578.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene, Particles, 1%w/v, 90.0-105.0µm, 4mL

  SVP-1000-4 Spherotech 4 mL 301 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 1%w/v, 70.0-89.0µm, 4mL

  SVP-800-4 Spherotech 4 mL 301 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 1%w/v, 0.30-0.39µm, 10mL

  SVP-03-10 Spherotech 10 mL 164.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 10mL

  SVP-05-10 Spherotech 10 mL 164.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 10mL

  SVP-08-10 Spherotech 10 mL 164.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 1%w/v, 1.0-1.4µm, 5mL

  SVP-10-5 Spherotech 5 mL 171.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 1%w/v, 1.5-1.9µm, 5mL

  SVP-15-5 Spherotech 5 mL 175 EUR

  Streptavidin Coated Polystyrene Particles

  SVP-05-100 Spherotech 100 mL 2203.2 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 38-52µm, 4mL

  SVP-400-4 Spherotech 4 mL 315 EUR

  Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 1%w/v, 196-211µm, 4mL

  SVP-2000-4 Spherotech 4 mL 297.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 10.0-14.0µm, 4mL

  SVP-100-4 Spherotech 4 mL 178.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 14.0-17.9µm., 4mL

  SVP-150-4 Spherotech 4 mL 259 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 18.0-24.9µm, 4mL

  SVP-200-4 Spherotech 4 mL 273 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.1%w/v, 0.05-0.1µm, 5mL

  SVP01-008-5 Spherotech 5 mL 269.5 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 1 µm

  DNM-M011 Creative Diagnostics 1 mL 763.2 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, Crosslinked, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 10mL

  SVPX-08-10 Spherotech 10 mL 164.5 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 25 µm

  DNG-P078 Creative Diagnostics 1 mL 951.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 30 µm

  DNG-P079 Creative Diagnostics 1 mL 963.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 40 µm

  DNG-P080 Creative Diagnostics 1 mL 963.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 50 µm

  DNG-P081 Creative Diagnostics 1 mL 963.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 100 µm

  DNG-P082 Creative Diagnostics 1 mL 963.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 12 µm

  DNG-P225 Creative Diagnostics 1 mL 920.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 2.0-2.9µm, 5mL

  SVP-20-5 Spherotech 5 mL 175 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 3.0-3.4µm, 5mL

  SVP-30-5 Spherotech 5 mL 175 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 4.0-4.9µm, 5mL

  SVP-40-5 Spherotech 5 mL 175 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 5mL

  SVP-50-5 Spherotech 5 mL 175 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 6.0-8.0µm, 5mL

  SVP-60-5 Spherotech 5 mL 175 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 5%w/v, 6.0-8.0µm, 5mL

  SVP5-60-5 Spherotech 5mL 1186.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, Blue, 0.5%w/v, 0.20-0.29µm, 100mL

  SVBP-02-100 Spherotech 100 mL 1106 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, Blue, 1.0%w/v, 0.30-0.39µm, 100mL

  SVBP-03-100 Spherotech 100 mL 1106 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, Blue, 0.5%w/v, 0.20-0.29µm, 10mL

  SVBP-02-10 Spherotech 10 mL 157.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, Blue, 1.0%w/v, 0.30-0.39µm, 10mL

  SVBP-03-10 Spherotech 10 mL 157.5 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 1 μm

  WHM-B057 Creative Diagnostics 1 ml 850 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 0.3-0.4 µm

  DNM-C005 Creative Diagnostics 10 mL 811.2 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 0.4-0.6 µm

  DNM-C006 Creative Diagnostics 10 mL 987.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 0.7-0.9 µm

  DNM-C007 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 1.5-1.9 µm

  DNM-C008 Creative Diagnostics 5 mL 987.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 3.0-3.9 µm

  DNM-C009 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 4.0-4.9 µm

  DNM-C010 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 5.0-5.9 µm

  DNM-C011 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 6.0-8.0 µm

  DNM-C012 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 8.0-12.9 µm

  DNM-C013 Creative Diagnostics 4 mL 1200 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 13.0-17.9 µm

  DNM-C014 Creative Diagnostics 4 mL 1294.8 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 18.0-24.0 µm

  DNM-C015 Creative Diagnostics 4 mL 1310.4 EUR

  DiagPoly Streptavidin Fluorescent Polystyrene Particles, Yellow Green, 1 µm

  DNG-P218 Creative Diagnostics 1 mL 1170 EUR

  Absolute Mag Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 12 µm

  WHM-G159 Creative Diagnostics 1 mL 664.8 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Nanoparticles, 100 nm

  DNG-P076 Creative Diagnostics 1 mL 951.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Nanoparticles, 200 nm

  DNG-P077 Creative Diagnostics 1 mL 951.6 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 300 nm

  WHM-B056 Creative Diagnostics 1 ml 850 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 2 μm

  WHM-B058 Creative Diagnostics 1 ml 850 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 5 μm

  WHM-B059 Creative Diagnostics 1 ml 850 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 2.8 μm

  WHM-B060 Creative Diagnostics 1 ml 850 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 2 µm

  WHM-G187 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 3 µm

  WHM-G188 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 6 µm

  WHM-G214 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 7 µm

  WHM-G215 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 8 µm

  WHM-G216 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 10 µm

  WHM-G217 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 4 µm

  WHM-G219 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 5 µm

  WHM-G220 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Red, 1.43 μm

  DMF-P212 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Red, 4.54 μm

  DMF-P214 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Red, 10.31 μm

  DMF-P217 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Yellow, 1.43 μm

  DMF-P213 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Yellow, 4.54 μm

  DMF-P215 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Yellow, 10.31 μm

  DMF-P216 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

  DiagPoly™ Blue Coloured, Streptavidine Polystyrene Particles, 0.2 μm

  DDSB-B001 Creative Diagnostics 1 mL 805 EUR

  DiagPoly™ Blue Coloured, Streptavidine Polystyrene Particles, 0.3 μm

  DDSB-S001 Creative Diagnostics 10 mL 805 EUR

  DiagPoly™ Red Coloured, Streptavidine Polystyrene Particles, 0.2 μm

  DDSR-B001 Creative Diagnostics 1 mL 805 EUR

  Amino Polystyrene Part. Crosslinked

  APXR-100-1 Spherotech 1 mL 493.2 EUR

  655 Streptavidin 1 mg

  655 YO Proteins AB 1 mg 270.6 EUR

  Streptavidin Silica Particles, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 5mL

  SVSIP-05-5 Spherotech 5 mL 294 EUR

  Streptavidin Silica Particles, 1%w/v, 1.0-1.4µm, 5mL

  SVSIP-10-5 Spherotech 5 mL 294 EUR

  Streptavidin Silica Particles, 1%w/v, 1.5-1.9µm, 5mL

  SVSIP-15-5 Spherotech 5 mL 294 EUR

  Streptavidin Silica Particles, 1%w/v, 3.0-3.9µm, 5mL

  SVSIP-30-5 Spherotech 5 mL 311.5 EUR

  Streptavidin Silica Particles, 1%w/v, 6.0-8.0µm, 5mL

  SVSIP-60-5 Spherotech 5 mL 329 EUR

  DiagNano Streptavidin Silica Particles, 1 μm

  DNG-C015 Creative Diagnostics 1 mL 733.2 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles, 1%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL

  SVM-30-10 Spherotech 10 mL 192.5 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles, 1%w/v, 4.0-4.5µm, 10mL

  SVM-40-10 Spherotech 10 mL 192.5 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles, 1%w/v, 4.6-5.9µm, 5mL

  SVM-50-5 Spherotech 5 mL 206.5 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles, 1%w/v, 6.0-7.9µm, 5mL

  SVM-60-5 Spherotech 5 mL 220.5 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles, 1%w/v, 8.0-9.9µm, 5mL

  SVM-80-5 Spherotech 5 mL 241.5 EUR

  Axin-1 Antibody (Streptavidin)

  abx449019-100ug Abbexa 100 ug 727.2 EUR

  OPPA01200-2MG - Streptavidin - Streptavidin Protein

  OPPA01200-2MG Aviva Systems Biology 2mg 77 EUR

  Streptavidin poly-HRP, 1ml

  M2032 Tecan Benelux 1 unit 606.02 EUR

  Streptavidin poly-HRP, 0,1ml

  M2051 Tecan Benelux 1 unit 127.08 EUR

  Streptavidin(SAV)Particles

  E16MP003-01 EnoGene 1.0ml 150 EUR

  Streptavidin(SAV)Particles

  E16MP003-05 EnoGene 5.0ml 530 EUR

  Streptavidin Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 10.0-13.9µm, 4mL

  SVFM-100-4 Spherotech 4 mL 227.5 EUR

  Streptavidin, Streptavidin Recombinant Protein, His Tag

  PROTP22629-1 BosterBio Regular: 20ug 380.4 EUR

  Streptavidin

  16885 AAT Bioquest 1 mg 112 EUR

  Streptavidin

  16885-1mg AAT Bioquest 1 mg 109 EUR

  Streptavidin

  16886 AAT Bioquest 10 mg 570 EUR

  Streptavidin

  16886-10mg AAT Bioquest 10 mg 558 EUR

  Streptavidin

  E41H090 EnoGene 100ug 30 EUR

  streptavidin

  E4A04D04 EnoGene 50ug 255 EUR

  Streptavidin

  E61I01602 EnoGene 100ug 255 EUR

  Streptavidin

  FNSA-0001 FN Test 500 uL 388.8 EUR

  Streptavidin

  abx670356-5mg Abbexa 5 mg 560.4 EUR

  Streptavidin

  A3929-1MG Biomatik Corporation 1MG 57.2 EUR

  Streptavidin

  7-06550 CHI Scientific 2mg Ask for price

  Streptavidin

  7-06551 CHI Scientific 10mg Ask for price

  Streptavidin

  7-06552 CHI Scientific 100mg Ask for price

  Streptavidin

  ant-345 ProSpec Tany 5µg 60 EUR

  Streptavidin

  S0902-002 GenDepot 2mg 267.6 EUR

  Streptavidin

  S0902-003 GenDepot 10mg 505.2 EUR

  Streptavidin

  GWB-EB254D GenWay Biotech 5 mg Ask for price

  Streptavidin

  GWB-EEDC61 GenWay Biotech 2 ml Ask for price

  Streptavidin

  GWB-D780B7 GenWay Biotech 100 mg Ask for price

  Streptavidin

  GWB-F0C7E5 GenWay Biotech 3 ml Ask for price

  Streptavidin 

  R-1100 EpiGentek
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 mg
  • 1 ml

  Streptavidin

  pro-283 ProSpec Tany 2mg 70 EUR

  Streptavidin

  pro-791 ProSpec Tany 5mg 70 EUR

  Streptavidin

  RP-1531 Alpha Diagnostics 5 mg 196.8 EUR

  Streptavidin

  SE497 Bio Basic 5mg 268.8 EUR

  Streptavidin

  MB129-5MG EWC Diagnostics 1 unit 100.41 EUR

  Streptavidin

  abx670356-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Streptavidin

  abx670356-20g Abbexa 20 µg 362.5 EUR

  Streptavidin

  BA1088 Antagene 0.5mg 219 EUR

  Streptavidin

  rAP-4855 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

  Streptavidin Polyclonal Antibody

  A50712 EpiGentek
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 µg
  • 20 ul
  • 50 ul
  • 100 ul

  Streptavidin Polyclonal Antibody

  A56491 EpiGentek 100 µg Ask for price

  Streptavidin Polyclonal Antibody

  E-AB-40552-100uL Elabscience Biotech 100uL 230 EUR

  Streptavidin Polyclonal Antibody

  E-AB-40552-200uL Elabscience Biotech 200uL 380 EUR

  Streptavidin Polyclonal Antibody

  E-AB-40552-20uL Elabscience Biotech 20uL 65 EUR

  Streptavidin Polyclonal Antibody

  E-AB-40552-50uL Elabscience Biotech 50uL 125 EUR

  Presenilin 1 Antibody (Streptavidin)

  abx449145-100ug Abbexa 100 ug 727.2 EUR

  Streptavidin Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 2.0-2.9µm, 5mL

  SVFM-20-5 Spherotech 5 mL 196 EUR

  Streptavidin Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 4.0-4.9µm, 5mL

  SVFM-40-5 Spherotech 5 mL 196 EUR

  Streptavidin Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 8.0-8.9µm, 4mL

  SVFM-80-4 Spherotech 4 mL 227.5 EUR

  Absolute Mag Streptavidin Magnetic Particles,1 μm

  WHM-X053 Creative Diagnostics 2 mL 852 EUR

  Magnefy™ Streptavidin (MFYS1N-1)

  26444-1 Polysciences Europe GmbH 1ml 229 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles, Smooth, 1%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL

  SVMS-30-10 Spherotech 10 mL 206.5 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles, Smooth, 1%w/v, 4.0-5.0µm, 10mL

  SVMS-40-10 Spherotech 10 mL 206.5 EUR

  Streptavidin Poly-HRP Conjugate

  85R-200 Fitzgerald 100 ul 262 EUR

  Streptavidin Poly-HRP Conjugate

  85R-201 Fitzgerald 1 ml 804 EUR

  Streptavidin Magnetic Particles

  SVMX-10-100 Spherotech 100 mL 1765.2 EUR

  Recombinant Streptavidin - 100mg

  NRPA05S-100 HangZhou Neuro Peptide Biological Science and Technology Incorporation Limited(dotwaybio) 100mg 850 EUR

  Recombinant Streptavidin - 500mg

  NRPA05S-500 HangZhou Neuro Peptide Biological Science and Technology Incorporation Limited(dotwaybio) 500mg 1700 EUR

  Streptavidin Poly-HRP20 Conjugate

  65R-S103PHRP Fitzgerald 200 ug 556 EUR

  Streptavidin Poly-HRP40 Conjugate

  65R-S104PHRP Fitzgerald 100 ug 682 EUR

  Streptavidin Poly-HRP80 Conjugate

  65R-S105PHRP Fitzgerald 100 ug 784 EUR

  Streptavidin Poly-HRP20 Conjugate

  65R-S106 Fitzgerald 50 ug 239 EUR

  Streptavidin Poly-HRP20 Conjugate

  65R-S107 Fitzgerald 50 ug 298 EUR

  Streptavidin Poly-HRP20 Conjugate

  65R-S108 Fitzgerald 50 ug 358 EUR

  Streptavidin Poly-HRP20 Conjugate

  65R-S109 Fitzgerald 50 ug 358 EUR

  Streptavidin Poly-HRP20 Conjugate

  65R-S110 Fitzgerald 25 ug 280 EUR

  Streptavidin Poly-HRP20 Conjugate

  65R-S111 Fitzgerald 25 ug 234 EUR

  Streptavidin Poly-HRP40 Conjugate

  65R-S112 Fitzgerald 50 ug 239 EUR

  Streptavidin Poly-HRP40 Conjugate

  65R-S113 Fitzgerald 50 ug 294 EUR

  Streptavidin Poly-HRP40 Conjugate

  65R-S114 Fitzgerald 50 ug 358 EUR

  Streptavidin Poly-HRP40 Conjugate

  65R-S115 Fitzgerald 50 ug 358 EUR

  Streptavidin Poly-HRP40 Conjugate

  65R-S116 Fitzgerald 25 ug 280 EUR

  Streptavidin Poly-HRP40 Conjugate

  65R-S117 Fitzgerald 25 ug 234 EUR

  Streptavidin Poly-HRP80 Conjugate

  65R-S118 Fitzgerald 50 ug 239 EUR

  Streptavidin Poly-HRP80 Conjugate

  65R-S119 Fitzgerald 50 ug 239 EUR

  Streptavidin Poly-HRP80 Conjugate

  65R-S120 Fitzgerald 50 ug 358 EUR

  Streptavidin Poly-HRP80 Conjugate

  65R-S121 Fitzgerald 50 ug 558 EUR

  Streptavidin Poly-HRP80 Conjugate

  65R-S122 Fitzgerald 25 ug 323 EUR

  Streptavidin Poly-HRP80 Conjugate

  65R-S123 Fitzgerald 25 ug 234 EUR

  Beclin 1 (BECN1) Antibody (Streptavidin)

  abx446550-100ug Abbexa 100 ug 693.6 EUR

  Beclin 1 (BECN1) Antibody (Streptavidin)

  abx446551-100ug Abbexa 100 ug 693.6 EUR

  Ataxin 1 (ATXN1) Antibody (Streptavidin)

  abx444709-100ug Abbexa 100 ug 693.6 EUR

  Ataxin 1 (ATXN1) Antibody (Streptavidin)

  abx444727-100ug Abbexa 100 ug 693.6 EUR

  Streptavidin (AP)

  abx670351-1mg Abbexa 1 mg 661.2 EUR

  Streptavidin (AP)

  abx670353-1ml Abbexa 1 ml 594 EUR

  Streptavidin (PE)

  80R-2357 Fitzgerald 250 ug 199 EUR

  PE Streptavidin

  STVPE-50 ImmunoStep 50 ug 66 EUR

  Streptavidin (PE)

  abx670349-100g Abbexa 100 µg 287.5 EUR

  long-chain Streptavidin -100mg

  NRPA45S-100 HangZhou Neuro Peptide Biological Science and Technology Incorporation Limited(dotwaybio) 100mg 850 EUR

  long-chain Streptavidin -500mg

  NRPA45S-500 HangZhou Neuro Peptide Biological Science and Technology Incorporation Limited(dotwaybio) 500mg 1700 EUR

  Streptavidin/HRP

  F099 Cygnus Technologies 12 ml 308.4 EUR

  Streptavidin -HRP

  E61I01602H EnoGene 100ug 225 EUR

  Streptavidin (APC)

  abx670347-100tests Abbexa 100 tests 477.6 EUR

  Streptavidin (RPE)

  abx670349-1ml Abbexa 1 ml 477.6 EUR

  Streptavidin (HRP)

  abx670350-1mg Abbexa 1 mg 477.6 EUR

  Streptavidin (HRP)

  abx670354-1ml Abbexa 1 ml 560.4 EUR

  HRP, Streptavidin

  A21000-100uL Abbkine 100 μL 39 EUR

  HRP, Streptavidin

  A21000-500uL Abbkine 500 μL 149 EUR

  Streptavidin - Cy3

  K1079-1 ApexBio 1mL(0.5mg/mL) 92 EUR

  Streptavidin - Cy3

  K1079-2 ApexBio 2x1mL(0.5mg/mL) 120 EUR

  Streptavidin – Cy5

  K1080-1 ApexBio 1mL(0.5mg/mL) 92 EUR

  Streptavidin – Cy5

  K1080-2 ApexBio 2x1mL(0.5mg/mL) 120 EUR

  Streptavidin, His

  pro-621 ProSpec Tany 5µg 60 EUR

  Streptavidin -HRP

  K1229-1 ApexBio 1ml 80 EUR

  Streptavidin (Cy3)

  XG-6187Cy3 ProSci 0.5 mg 508.92 EUR

  Frakcja ta wzrosła do 38% po 24 godzinach. Podczas wszystkich obserwacji <em>części</em>iki zawsze znajdowały się w komórkach, ale nigdy między nimi. W tym badaniu przedstawiamy model ściany dróg oddechowych in vitro składający się z wystawionych na działanie powietrza komórek nabłonka płuc pokrytych ciekłą warstwą wyściółki z błoną środka powierzchniowo czynnego do badania <em>części</em>interakcji z komórkami cicle-cell.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *