Badania mechaniczne pojedynczych kompleksów rybosom/mRNA

  1. Opracowano metodologię w celu zakotwiczenia rybosomów Escherichia coli 70S na chemicznie zmodyfikowanej powierzchni szkła reagującej z cysteiną. Unieruchomione rybosomy zachowują zdolność wiązania szablonu kwasu poliurydylowego (poli(U)) umożliwiając badanie właściwości mechanicznych poszczególnych kompleksów rybosom-poli(U) za pomocą pęsety laserowej. Streptawidyna – powlekane mikrosfery  polistyrenowe  związane specyficznie z biotynylowanym końcem 3′ długich (do 10 000 zasad) nici poli(U).
  2. Zbudowano nowatorską metodę optyczną do kontrolowania położenia pułapki laserowej wzdłuż osi optycznej mikroskopu z rozdzielczością 2 nm, ułatwiając pomiar zależności siła-wydłużenie dla poli(U). Niektóre unieruchomione kompleksy rybosom-poli(U) wspierały siłę 100 pN przyłożoną na końcu 3′ mRNA. Wiązanie N-acetylowanego Phe-tRNA(Phe), analogu inicjatora fMet-tRNA(Met), wzmocniło populację kompleksów, które mogły wytrzymać duże siły. Stwierdzono, że długość trwałości homopolimeru poli(U) RNA, modelowanego jako łańcuch robakopodobny, wynosiła 0,79 +/- 0,05 nm, a elastyczność szkieletu wynosiła 900 +/- 140 pN, podobnie jak wartości dla jednoniciowego DNA.

  Ukierunkowany ultradźwiękowy środek kontrastowy do obrazowania molekularnego stanu zapalnego w przepływie z dużym ścinaniem.

  1. Ukierunkowane ultradźwiękowe materiały kontrastowe (mikropęcherzyki wypełnione gazem przenoszące ligandy selektyn lub integryn śródbłonka) zostały zbadane jako potencjalne środki do obrazowania molekularnego. Takie mikropęcherzyki zwykle wykazują dobrą zdolność celowania w warunkach wolniejszego przepływu.
  2. Jednak w warunkach intensywnego przepływu wiązanie może być ograniczone. W tym miejscu opisujemy mikrobanieczkę zdolną do wydajnego wiązania się z celami zarówno w powolnym, jak i szybkim przepływie (przekraczającym naprężenie ścinające ściany 4 dyne/cm2) przy użyciu klastrowej postaci polimerycznej szybko wiążącego ligandu selektyny, sialilu Lewis(X).
  3. Mikropęcherzyki przygotowano z dekafluorobutanu i stabilizowano monowarstwą fosfatydylocholiny, stearynianu PEG i biotyna-PEG-lipid. Biotynylowany PSLe(x) (sialilo-Lewis(X) poliakrylamid) lub biotynylowane przeciwciało przeciw selektynie P (RB40.34) przyłączono do mikropęcherzyków przez   mostek streptawidynowy .
  4. W modelu ukierunkowanej adhezji z równoległymi płytkami w komorze przepływowej, pęcherzyki PSLe(x) wykazywały specyficzną adhezję, retencję i powolne toczenie na  płytkach pokrytych P-selektyną.
  5. Wydajność trwałej celowanej adhezji do powierzchni selektyny P (140 cząsteczek/mikrom(2)) była porównywalna dla pęcherzyków przenoszących przeciwciała i ukierunkowanych na PSLe(x) pęcherzyków przy naprężeniu ścinającym 0,68 dyny/cm(2). Przy szybkim przepływie (4,45 dyny/cm(2)), nakierowane na PSLe(x) pęcherzyki zachowały swoją zdolność do wiązania, podczas gdy celowanie za pośrednictwem przeciwciał spadło ponad 20-krotnie. Przy niższej gęstości powierzchniowej selektyny P (7 cząsteczek/mikrom(2)), ukierunkowanie przez PSLe(x) było skuteczniejsze niż przez przeciwciało we wszystkich testowanych warunkach przepływu.
  6. Płytki z kontrolą ujemną pokryte kazeiną  nie zatrzymywały pęcherzyków w badanym zakresie warunków przepływu. Aby potwierdzić echogeniczność, ukierunkowane pęcherzyki PSLe(x) uwidoczniono na płytkach polistyrenowych pokrytych  selektyną P  za pomocą obrazowania ultrasonograficznego za pomocą skanera klinicznego działającego w trybie inwersji impulsów; płytki kontrolne pozbawione ukierunkowanych pęcherzyków nie wykazywały znaczącego akustycznego rozpraszania wstecznego.
  7. In vivo, w mysim modelu zapalenia w żyle udowej, skuteczność celowania dożylnie podawanych mikropęcherzyków PSLe(x) była porównywalna z celowaniem za pośrednictwem przeciwciała przeciwko selektynie P i znacznie przewyższała akumulację nieukierunkowanych pęcherzyków kontrolnych . W stanie zapalnym tętnicy udowej, celowanie mikropęcherzykowe za pośrednictwem PSLe(x) było lepsze niż celowanie za pośrednictwem przeciwciał.

  Test transglutaminazy na płytce do mikromiareczkowania wykorzystujący 5-(biotynamido)pentyloaminę jako substrat.

  • Transglutaminazy należą do ważnej rodziny enzymów zaangażowanych w hemostazę, tworzenie skóry i gojenie ran. Opisujemy technikę pomiaru aktywności transglutaminazy przy użyciu  polistyrenowych  płytek do mikromiareczkowania  pokrytych  N,N’-dimetylokazeiną.
  • Substrat 5-(biotynamido)pentyloamina jest kowalencyjnie włączany do N,N’-dimetylokazeiny przez transglutaminazę w reakcji zależnej od wapnia.
  • Biotynylowany produkt wykrywa się za pomocą  streptawidyny -fosfatazy alkalicznej i oznacza ilościowo mierząc absorbancję przy 405 nm po dodaniu fosforanu p-nitrofenylu.
  • Test jest czuły, specyficzny i liniowy przy stężeniach czynnika XIIIa w osoczu pomiędzy 0,08 i 1,25 mikrograma/ml oraz przy stężeniach oczyszczonej transglutaminazy z wątroby świnki morskiej pomiędzy 0,05 i 0,8 mikrograma/ml.
  • Współczynnik zmienności wewnątrztestowej wynosi mniej niż 8%. Test fazy stałej zastosowano do ilościowego określenia aktywności transglutaminazy w ekstraktach Escherichia coli wyrażających rekombinowane łańcuchy A czynnika XIII oraz do analizy inhibitorów czynnika XIIIa.
  • Metoda ta ułatwi analizę zależności struktura-funkcja transglutaminaz przy użyciu metod rekombinacji DNA. Ponadto, badanie przesiewowe naturalnych i syntetycznych inhibitorów czynnika XIIIa będzie przyspieszone za pomocą tego testu na płytce do mikromiareczkowania w fazie stałej.

  Identyfikacja białka szoku cieplnego 60 jako liganda na Histoplasma capsulatum, który pośredniczy w wiązaniu się z receptorami CD18 na ludzkich makrofagach.

  • Histoplasma capsulatum (Hc) jest fakultatywnym wewnątrzkomórkowym grzybem, który wiąże się z receptorami CD11/CD18 na makrofagach (Mphi). Aby zidentyfikować ligand(y) na drożdżach Hc, który jest rozpoznawany przez Mphi, oczyszczony ludzki receptor dopełniacza typu 3 (CR3, CD11b/CD18) zastosowano do sondowania Far Western blot ekstraktu detergentowego ściany komórkowej i błony komórkowej Hc.
  • CR3 rozpoznał pojedyncze białko 60 kDa, które zostało zidentyfikowane jako białko szoku cieplnego 60 (hsp60). Biotynylacja żywotnych drożdży, a następnie precypitacja za pomocą  kulek pokrytych streptawidyną i  Western blotting z anty-hsp60 wykazały, że hsp60 znajdowało się na powierzchni drożdży Hc.
  • Mikroskopia elektronowa i konfokalna ujawniła, że ​​hsp60 znajduje się na ścianie komórkowej drożdży w oddzielnych skupiskach. Rekombinowany hsp60 (rhsp60) hamował przyłączanie się drożdży Hc do Mphi.
  • Rekombinowane hsp60 i Abs do CD11b i CD18 hamowały wiązanie drożdży z komórkami jajnika chomika chińskiego transfekowanymi CR3 (CHO3).  Kulki  polistyrenowe pokryte  rhsp60 wiązały się z Mphi, a przyłączanie było hamowane przez Abs do CD11 i CD18.
  • Ekstrakt z zamrażania/rozmrażania (F/TE), preparat białek powierzchniowych drożdży Hc, który zawierał hsp60, hamował przyłączanie drożdży Hc do Mphi. Zubożenie hsp60 z F/TE usunęło zdolność F/TE do blokowania wiązania Hc do Mphi.
  • Co ciekawe, rhsp60 nie hamowało wiązania drożdży Hc z komórkami dendrytycznymi (DC), które rozpoznają Hc przez bardzo późne Ag5. Ponadto F/TE hamował przyłączanie Hc do DC, nawet po wyczerpaniu hsp60. Zatem Hc hsp60 wydaje się być głównym ligandem, który pośredniczy w przyłączaniu Hc do Mphi CD11/CD18, podczas gdy DC rozpoznają Hc przez inny ligand(y).

  Szybkie wykrywanie wirusa opryszczki pospolitej w próbkach klinicznych za pomocą wychwytującego  testu immunoabsorpcji enzymatycznej biotyna- streptawidyna .

  1. Opracowano czuły enzymatyczny test wychwytywania immunosorbentu z biotyną i  streptawidyną  (wychwytywanie B/SA ELISA) do wykrywania antygenu wirusa opryszczki pospolitej (HSV). Królicze przeciwciało anty-HSV (frakcja immunoglobuliny G)  opłaszczono  na płaskodennych, napromieniowanych, 96-studzienkowych  polistyrenowych  płytkach do mikromiareczkowania i służyło do wychwytywania antygenu HSV.
  2. Dodano próbki kliniczne od pacjentów z opryszczką narządów płciowych. Jako drugie przeciwciało zastosowano króliczą immunoglobulinę G anty-HSV związaną z biotyną. Kompleks antygen-przeciwciało wykryto za pomocą  streptawidyny sprzężonej z fosfatazą alkaliczną , która połączyła się z biotyną.
  3. W przypadku próbek klinicznych test miał czułość 95,6% i swoistość 91,4% w porównaniu z metodą hodowli tkankowej. Obecność antygenu HSV w próbkach pozbawionych zakaźności potwierdzono blokując reakcję nieznakowanym króliczym i ludzkim przeciwciałem przeciwko HSV.
  4. Poziom antygenu wykryty w teście ELISA wychwytywania B/SA niekoniecznie korelował z mianem zakaźności próbek.
  5. Antygeny HSV można było wykryć w teście ELISA wychwytywania B/SA, gdy zakaźność wirusa została zniszczona w temperaturze 37 stopni C, przez napromieniowanie UV lub przez traktowanie Tritonem X-100, ale nie przy traktowaniu podchlorynem

  Streptavidin Coated Polystyrene Particles

  SVP-05-100 Spherotech 100 mL 2203.2 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 1 µm

  DNM-M011 Creative Diagnostics 1 mL 763.2 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 0.3-0.4 µm

  DNM-C005 Creative Diagnostics 10 mL 811.2 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 0.4-0.6 µm

  DNM-C006 Creative Diagnostics 10 mL 987.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 0.7-0.9 µm

  DNM-C007 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 1.5-1.9 µm

  DNM-C008 Creative Diagnostics 5 mL 987.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 3.0-3.9 µm

  DNM-C009 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 4.0-4.9 µm

  DNM-C010 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 5.0-5.9 µm

  DNM-C011 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 6.0-8.0 µm

  DNM-C012 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 8.0-12.9 µm

  DNM-C013 Creative Diagnostics 4 mL 1200 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 13.0-17.9 µm

  DNM-C014 Creative Diagnostics 4 mL 1294.8 EUR

  DiagPoly Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 18.0-24.0 µm

  DNM-C015 Creative Diagnostics 4 mL 1310.4 EUR

  Streptavidin Coated Polystyrene Particles, 1%w/v, 196-211µm, 4mL

  SVP-2000-4 Spherotech 4 mL 297.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-10-100 Spherotech 100 mL 3981.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-15-50 Spherotech 50 mL 2064 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-30-50 Spherotech 50 mL 2064 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-60-50 Spherotech 50 mL 2064 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP-800-05 Spherotech 5 mL 164.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP1-200-4 Spherotech 4 mL 790.8 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP1-30-5 Spherotech 5 mL 578.4 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles

  SVP1-50-5 Spherotech 5 mL 578.4 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 25 µm

  DNG-P078 Creative Diagnostics 1 mL 951.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 30 µm

  DNG-P079 Creative Diagnostics 1 mL 963.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 40 µm

  DNG-P080 Creative Diagnostics 1 mL 963.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 50 µm

  DNG-P081 Creative Diagnostics 1 mL 963.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 100 µm

  DNG-P082 Creative Diagnostics 1 mL 963.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Particles, 12 µm

  DNG-P225 Creative Diagnostics 1 mL 920.4 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Nanoparticles, 100 nm

  DNG-P076 Creative Diagnostics 1 mL 951.6 EUR

  DiagPoly Streptavidin Polystyrene Nanoparticles, 200 nm

  DNG-P077 Creative Diagnostics 1 mL 951.6 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 1%w/v, 1.0-1.4µm, 5mL

  SVP-10-5 Spherotech 5 mL 171.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 10.0-14.0µm, 4mL

  SVP-100-4 Spherotech 4 mL 178.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene, Particles, 1%w/v, 90.0-105.0µm, 4mL

  SVP-1000-4 Spherotech 4 mL 301 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 1%w/v, 1.5-1.9µm, 5mL

  SVP-15-5 Spherotech 5 mL 175 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 14.0-17.9µm., 4mL

  SVP-150-4 Spherotech 4 mL 259 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 2.0-2.9µm, 5mL

  SVP-20-5 Spherotech 5 mL 175 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 18.0-24.9µm, 4mL

  SVP-200-4 Spherotech 4 mL 273 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 3.0-3.4µm, 5mL

  SVP-30-5 Spherotech 5 mL 175 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 4.0-4.9µm, 5mL

  SVP-40-5 Spherotech 5 mL 175 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 38-52µm, 4mL

  SVP-400-4 Spherotech 4 mL 315 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 5mL

  SVP-50-5 Spherotech 5 mL 175 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 6.0-8.0µm, 5mL

  SVP-60-5 Spherotech 5 mL 175 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 1%w/v, 70.0-89.0µm, 4mL

  SVP-800-4 Spherotech 4 mL 301 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 0.1%w/v, 0.05-0.1µm, 5mL

  SVP01-008-5 Spherotech 5 mL 269.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 5%w/v, 6.0-8.0µm, 5mL

  SVP5-60-5 Spherotech 5mL 1186.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 1%w/v, 0.30-0.39µm, 10mL

  SVP-03-10 Spherotech 10 mL 164.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 10mL

  SVP-05-10 Spherotech 10 mL 164.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 10mL

  SVP-08-10 Spherotech 10 mL 164.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, Blue, 0.5%w/v, 0.20-0.29µm, 10mL

  SVBP-02-10 Spherotech 10 mL 157.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, Blue, 0.5%w/v, 0.20-0.29µm, 100mL

  SVBP-02-100 Spherotech 100 mL 1106 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, Blue, 1.0%w/v, 0.30-0.39µm, 10mL

  SVBP-03-10 Spherotech 10 mL 157.5 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, Blue, 1.0%w/v, 0.30-0.39µm, 100mL

  SVBP-03-100 Spherotech 100 mL 1106 EUR

  Absolute Mag Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 12 µm

  WHM-G159 Creative Diagnostics 1 mL 664.8 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 300 nm

  WHM-B056 Creative Diagnostics 1 ml 850 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 1 μm

  WHM-B057 Creative Diagnostics 1 ml 850 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 2 μm

  WHM-B058 Creative Diagnostics 1 ml 850 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 5 μm

  WHM-B059 Creative Diagnostics 1 ml 850 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 2.8 μm

  WHM-B060 Creative Diagnostics 1 ml 850 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 2 µm

  WHM-G187 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 3 µm

  WHM-G188 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 6 µm

  WHM-G214 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 7 µm

  WHM-G215 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 8 µm

  WHM-G216 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 10 µm

  WHM-G217 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 4 µm

  WHM-G219 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, 5 µm

  WHM-G220 Creative Diagnostics 1 ml 825 EUR

  Streptavidin Polystyrene Particles, Crosslinked, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 10mL

  SVPX-08-10 Spherotech 10 mL 164.5 EUR

  DiagPoly Streptavidin Fluorescent Polystyrene Particles, Yellow Green, 1 µm

  DNG-P218 Creative Diagnostics 1 mL 1170 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Red, 1.43 μm

  DMF-P212 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Red, 4.54 μm

  DMF-P214 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Red, 10.31 μm

  DMF-P217 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Yellow, 1.43 μm

  DMF-P213 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Yellow, 4.54 μm

  DMF-P215 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

  Absolute Mag™ Streptavidin Magnetic Polystyrene Particles, Fluorescent Yellow, 10.31 μm

  DMF-P216 Creative Diagnostics 1 ml 980 EUR

  DiagPoly™ Blue Coloured, Streptavidine Polystyrene Particles, 0.2 μm

  DDSB-B001 Creative Diagnostics 1 mL 805 EUR

  DiagPoly™ Blue Coloured, Streptavidine Polystyrene Particles, 0.3 μm

  DDSB-S001 Creative Diagnostics 10 mL 805 EUR

  DiagPoly™ Red Coloured, Streptavidine Polystyrene Particles, 0.2 μm

  DDSR-B001 Creative Diagnostics 1 mL 805 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.1µm

  CP01000-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.1µm

  CP01000-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.1µm

  CP01000-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.1µm

  CP01000-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.2µm

  CP01001-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.2µm

  CP01001-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.2µm

  CP01001-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.2µm

  CP01001-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.5µm

  CP01003-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.5µm

  CP01003-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.5µm

  CP01003-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 0.5µm

  CP01003-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 1.0µm

  CP01004-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 1.0µm

  CP01004-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 1.0µm

  CP01004-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 1.0µm

  CP01004-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 3.0µm

  CP01005-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 3.0µm

  CP01005-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 3.0µm

  CP01005-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 3.0µm

  CP01005-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 5.0µm

  CP01006-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 5.0µm

  CP01006-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 5.0µm

  CP01006-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 5.0µm

  CP01006-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 10.0µm

  CP01007-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 10.0µm

  CP01007-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 10.0µm

  CP01007-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 10.0µm

  CP01007-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 15.0µm

  CP01008-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 15.0µm

  CP01008-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 15.0µm

  CP01008-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Streptavidin Coated Polymer Microspheres, CP01N, 15.0µm

  CP01008-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Streptavidin coated 96-well Plate

  6523-5 Biovision each 392.4 EUR

  Streptavidin Coated PCR 8 Strip Tubes

  PCR0STF-SA5/100 Biomat 1 plate 3.52 EUR

  Streptavidin Coated 12 x 75 mm Tubes

  TS1275-SA5/500 Biomat 1 pack = 5 units of 20 pcs 268.18 EUR

  Streptavidin Coated 12 x 75 mm Tubes

  TS1275-SA5/500/W Biomat 1 pack = 5 units of 20 pcs 326.48 EUR

  Xpress Capture Streptavidin Coated ELISA Plates

  MBS412312-5x384Wells MyBiosource 5x384Wells 710 EUR

  Xpress Capture Streptavidin Coated ELISA Plates

  MBS412312-5x96Wells MyBiosource 5x96Wells 285 EUR

  Xpress Capture Streptavidin Coated ELISA Plates

  MBS412313-5x384Wells MyBiosource 5x384Wells 710 EUR

  Xpress Capture Streptavidin Coated ELISA Plates

  MBS412313-5x96Wells MyBiosource 5x96Wells 285 EUR

  Xpress Capture Streptavidin Coated ELISA Plates

  MBS412314-5x384Wells MyBiosource 5x384Wells 710 EUR

  Xpress Capture Streptavidin Coated ELISA Plates

  MBS412314-5x96Wells MyBiosource 5x96Wells 285 EUR

  Ms IgG Coated Polystyrene Particles

  MsGPX-50-5 Spherotech 5 mL 376.8 EUR

  Streptavidin Coated - 96 well Solid plates -Black PS

  MCB0STF-SA5/200 Biomat 1 plate 23.65 EUR

  Streptavidin Coated - 96 well Solid plates -Black PS

  MCB0STF-SA5/200/W Biomat 1 plate 27.06 EUR

  Streptavidin Coated - 96 well Solid plates - White PS

  MCW0STF-SA5/200 Biomat 1 plate 23.65 EUR

  Streptavidin Coated - 96 well Solid plates - White PS

  MCW0STF-SA5/200/W Biomat 1 plate 27.06 EUR

  Streptavidin Coated - 96 well Solid plates - Clear PS

  MC0STF-SA5/200 Biomat 1 plate 23.1 EUR

  Streptavidin Coated - 96 well Solid plates - Clear PS

  MC0STF-SA5/200/W Biomat 1 plate 26.62 EUR

  Anti-DNP Coated Polystyrene Particles

  DNPP-50-2 Spherotech 2 mL 346.8 EUR

  Streptavidin Coated Plates, Clear, 96-Well, Clear Frame

  SP-14 ACROBIOSYSTEMS 1plate 139.1 EUR

  Streptavidin Coated Plates, Clear, 96-Well, Clear Frame

  SP-14-1plate ACROBIOSYSTEMS 1plate 32.7 EUR

  Streptavidin Coated Plates, Clear, 96-Well, Clear Frame

  SP-14-5plates ACROBIOSYSTEMS 5plates 130.8 EUR

  Dyed Streptavidin Coated Microspheres, CP01*, 0.20µm, Cabo Blue

  CDCB001-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Dyed Streptavidin Coated Microspheres, CP01*, 0.20µm, Cabo Blue

  CDCB001-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Dyed Streptavidin Coated Microspheres, CP01*, 0.20µm, Cabo Blue

  CDCB001-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Dyed Streptavidin Coated Microspheres, CP01*, 0.20µm, Cabo Blue

  CDCB001-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Dyed Streptavidin Coated Microspheres, CP01*, 0.20µm, Crimson Red

  CDCR001-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Dyed Streptavidin Coated Microspheres, CP01*, 0.20µm, Crimson Red

  CDCR001-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Dyed Streptavidin Coated Microspheres, CP01*, 0.20µm, Crimson Red

  CDCR001-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Dyed Streptavidin Coated Microspheres, CP01*, 0.20µm, Crimson Red

  CDCR001-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Streptavidin High Binding Coated PCR 8 Strip Tubes

  PCRSTDF-SB75/100 Biomat 1 plate 4.29 EUR

  Streptavidin High Binding Coated 12 x 75 mm Tubes

  TS1275-SB75/500 Biomat 1 pack = 5 units of 20 pcs 303.16 EUR

  Streptavidin High Binding Coated 12 x 75 mm Tubes

  TS1275-SB75/500/W Biomat 1 pack = 5 units of 20 pcs 373.12 EUR

  COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 3µm, CM01N

  UMC0100-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 3µm, CM01N

  UMC0100-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 3µm, CM01N

  UMC0100-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 3µm, CM01N

  UMC0100-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 6µm, CM01N

  UMC0101-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 6µm, CM01N

  UMC0101-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 6µm, CM01N

  UMC0101-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 6µm, CM01N

  UMC0101-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 6µm, CM01N

  UMC0102-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 6µm, CM01N

  UMC0102-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 6µm, CM01N

  UMC0102-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  COMPEL™ Streptavidin Coated Magnetic Microspheres, 6µm, CM01N

  UMC0102-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 0.40µm, Flash Red

  CFFR002-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 0.40µm, Flash Red

  CFFR002-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 0.40µm, Flash Red

  CFFR002-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 0.40µm, Flash Red

  CFFR002-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 1.00µm, Flash Red

  CFFR004-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 1.00µm, Flash Red

  CFFR004-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 1.00µm, Flash Red

  CFFR004-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 1.00µm, Flash Red

  CFFR004-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Streptavidin Coated Plates, Clear, 12×8-Well Strips, White Frame

  SP-11 ACROBIOSYSTEMS 1plate 149.8 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 0.20µm, Dragon Green

  CFDG001-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 0.20µm, Dragon Green

  CFDG001-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 0.20µm, Dragon Green

  CFDG001-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 0.20µm, Dragon Green

  CFDG001-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 0.40µm, Dragon Green

  CFDG002-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 0.40µm, Dragon Green

  CFDG002-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 0.40µm, Dragon Green

  CFDG002-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 0.40µm, Dragon Green

  CFDG002-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 0.50µm, Dragon Green

  CFDG003-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 0.50µm, Dragon Green

  CFDG003-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 0.50µm, Dragon Green

  CFDG003-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 0.50µm, Dragon Green

  CFDG003-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 1.00µm, Dragon Green

  CFDG004-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 1.00µm, Dragon Green

  CFDG004-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 1.00µm, Dragon Green

  CFDG004-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Fluorescent Streptavidin Coated Microspheres, CP01F, 1.00µm, Dragon Green

  CFDG004-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Encapsulated Magnetic / Streptavidin Coated Microspheres, 0.7µm - 1.2µm, CM01N

  CME0101-1 Polysciences Europe GmbH 1 mL 229 EUR

  Encapsulated Magnetic / Streptavidin Coated Microspheres, 0.7µm - 1.2µm, CM01N

  CME0101-10 Polysciences Europe GmbH 10 mL 1071 EUR

  Encapsulated Magnetic / Streptavidin Coated Microspheres, 0.7µm - 1.2µm, CM01N

  CME0101-2 Polysciences Europe GmbH 2 mL 357 EUR

  Encapsulated Magnetic / Streptavidin Coated Microspheres, 0.7µm - 1.2µm, CM01N

  CME0101-5 Polysciences Europe GmbH 5 mL 644 EUR

  Absolute Mag Streptavidin Magnetic Nanoparticles, Dextran Coated, 130 nm

  WHM-G019 Creative Diagnostics 1 mL 664.8 EUR

  Absolute Mag Streptavidin Magnetic Nanoparticles, Dextran Coated, 250 nm

  WHM-G034 Creative Diagnostics 1 mL 661.2 EUR

  Absolute Mag Streptavidin Magnetic Nanoparticles, Dextran Coated, 500 nm

  WHM-G047 Creative Diagnostics 1 mL 686.4 EUR

  Absolute Mag Streptavidin Magnetic Nanoparticles, Dextran Coated, 100 nm

  WHM-G121 Creative Diagnostics 1 mL 770.4 EUR

  DiagPoly Avidin Coated Polystyrene Particles, 0.7-0.9 µm

  DNM-C001 Creative Diagnostics 10 mL 1212 EUR

  DiagPoly Avidin Coated Polystyrene Particles, 1.0-1.4 µm

  DNM-C002 Creative Diagnostics 10 mL 1212 EUR

  DiagPoly Avidin Coated Polystyrene Particles, 3.0-3.9 µm

  DNM-C003 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

  DiagPoly Avidin Coated Polystyrene Particles, 6.0-8.0 µm

  DNM-C004 Creative Diagnostics 5 mL 1062 EUR

  DiagPoly Biotin Coated Polystyrene Particles, 0.7-0.9 µm

  DNM-C016 Creative Diagnostics 10 mL 1062 EUR

   

  Większą czułość uzyskano, gdy w każdym teście stosowano jednocześnie odczynniki z przeciwciałami specyficznymi dla HSV-1 i HSV-2. Wychwytywanie B/SA ELISA zapewnia stosunkowo szybką metodę (4,5 godziny), która jest dość czuła i specyficzna w porównaniu z innymi metodami bezpośredniego oznaczenia bez hodowli tkankowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *