Klastry pre-nukleacji jako prekursory substancji rozpuszczonych w krystalizacji.

Krystalizacja jest sercem różnych dyscyplin naukowych, ale zrozumienie mechanizmów molekularnych leżących u podstaw rozdzielania faz i powstawania pierwszych  cząstek stałych  w roztworze wodnym jest raczej ograniczone. W niniejszym przeglądzie przedstawiono klasyczną teorię zarodkowania, a także ustalone koncepcje rozkładu spinodalnego i demieszania ciecz-ciecz wraz z opisem niedawno zaproponowanej ścieżki klastrów pre-nukleacji.

Przedstawiono i omówiono cechy klastrów prenukleacji w odniesieniu do ostatnich modyfikacji klasycznych i uznanych modeli rozdziału faz, wraz z przeglądem prac eksperymentalnych i symulacji komputerowych dotyczących charakterystyki klastrów prenukleacji fosforanu wapnia, węglanu wapnia , żelaza(oksy)(wodoro)tlenek,  krzemionka , a także  aminokwasy  jako przykład małych cząsteczek organicznych . Podsumowano rolę klastrów prenukleacji jako prekursorów substancji rozpuszczonych w powstawaniu nowej fazy, a także zwrócono uwagę na związek między specjacją chemiczną jednorodnych roztworów a procesem rozdziału faz za pomocą klastrów prenukleacji.

Wzmocnienie fluorescencji molekularnej w pobliżu powierzchni warstw metali koloidalnych.

 1. Wzmocnienie fluorescencji badano na srebrnych filmach z metali koloidalnych (CMF) przy użyciu dwóch systemów: (1) monowarstw Langmuira -Blodgetta znakowanych fluoresceiną fosfolipidów oddzielonych od powierzchni folii warstwami dystansowymi kwasu oktadekanowego i (2) wychwyconych koniugatów biotyna-fluoresceina przez cząsteczki awidyny zaadsorbowane na wierzchu wielowarstwowej struktury utworzonej przez naprzemienne warstwy koniugatu albumina surowicy bydlęcej-biotyna (BSA-biotyna) i awidyny.
 2. Zbadano zależność intensywności fluorescencji od liczby lipidowych lub białkowych warstw dystansowych osadzonych na powierzchni CMF. Wyniki wskazują na konieczność umiejscowienia adsorbatu w obszarze pomiędzy  cząstkami Ag  dla maksymalnego wzmocnienia.
 3. Określono również gęstość cząsteczek awidyny na powierzchni wielowarstw BSA–biotyna/awidyna zaadsorbowanych na CMF. Opisano procedurę tworzenia sztywnej, jednorodnej  warstwy krzemionki  wokół  cząstek Ag  na CMF.
 4. Warstwa chroni  cząstki  przed niepożądanymi reakcjami chemicznymi, takimi jak na przykład trawienie jonami halogenkowymi, i zapewnia wymaganą stabilność do zastosowań bioanalitycznych.
 5. Warstwy koloidalne złożone z  cząstek Ag pokrytych warstwami krzemionki  o grubości około 10 nm   zostały przetestowane pod kątem wzmocnienia fluorescencji przy użyciu immunoglobuliny koziej i koniugatu króliczej immunoglobuliny przeciw koziej z 6-(N-(7-nitrobenz-2-oksa-1, 3-diazol-4-ilo) -amino )heksanian. Uzyskano współczynnik wzmocnienia około 20.

Postsyntetyczne modyfikacje żelazowo-karboksylanowych struktur metaloorganicznych w nanoskali do obrazowania i dostarczania leków.

 1. Fe(III)-karboksylanowe struktury metaloorganiczne (NMOF) w nanoskali o strukturze MIL-101 zsyntetyzowano przy użyciu techniki solwotermicznej z ogrzewaniem mikrofalowym.
 2. Cząstki  o wielkości około 200 nm  scharakteryzowano różnymi metodami, w tym SEM, PXRD, pomiarami adsorpcji azotu, TGA i EDX . Przez zastąpienie procentu ligandu pomostowego (kwasu tereftalowego) kwasem 2 – aminotereftalowym  , grupy aminowe zostały włączone do szkieletu, aby zapewnić miejsca kowalencyjnego przyłączenia odpowiednich biologicznie ładunków, przy jednoczesnym zachowaniu struktury MIL-101. W doświadczeniach sprawdzających słuszność koncepcji, optyczny środek kontrastowy (barwnik BODIPY) i przeciwnowotworowy prolek etoksysukcynato-cisplatynowy z powodzeniem wprowadzono do Fe(III)-karboksylanowych NMOF poprzez postsyntetyczne modyfikacje  cząstek po zsyntetyzowaniu .
 3. Ładunki te są uwalniane po degradacji struktur NMOF, a szybkość uwalniania ładunku kontrolowano przez powlekanie  cząstek  NMOF  skorupą krzemionkową  . Potencjalną użyteczność nowych nośników nanodostarczających opartych na NMOF do obrazowania optycznego i terapii przeciwnowotworowej wykazano in vitro przy użyciu ludzkich komórek gruczolakoraka okrężnicy HT-29.

Optyczne śledzenie organicznie zmodyfikowanych  nanocząstek krzemionki  jako nośników DNA: niewirusowe, nanomedyczne podejście do dostarczania genów.

 • W artykule opisano multidyscyplinarne podejście do wytwarzania znakowanych fluorescencyjnie, modyfikowanych organicznie  nanocząstek  krzemionki jako  niewirusowego wektora do dostarczania genów i metod biofotonicznych do optycznego monitorowania ruchu wewnątrzkomórkowego i transfekcji genów.
 • Wysoce monodyspersyjne, stabilne wodne zawiesiny organicznie modyfikowanych   nanocząstek krzemionki , kapsułkujące barwniki fluorescencyjne i powierzchniowo funkcjonalizowane grupami kationowo- aminowymi  , są wytwarzane za pomocą nanochemii micelarnej. Badania elektroforezy żelowej wykazały, że  cząsteczki  skutecznie kompleksują się z DNA i chronią je przed enzymatycznym trawieniem DNazy 1.
 • Wiązanie elektrostatyczne DNA na powierzchni nanocząstek , dzięki dodatnio naładowanym   grupom aminowym , jest również widoczne poprzez interkalację odpowiedniego barwnika do DNA i obserwację
 • Przeniesienie energii rezonansu Forstera (fluorescencji) pomiędzy barwnikiem (donorem energii) wstawionym w DNA na powierzchni nanocząstek a  drugim barwnikiem (akceptorem energii) wewnątrz nanocząstek .
 • Obrazowanie za pomocą fluorescencyjnej mikroskopii konfokalnej pokazuje, że komórki skutecznie pobierają nanocząsteczki in  vitro w cytoplazmie, a nanocząsteczki dostarczają  DNA do jądra.
 • Zastosowanie plazmidu kodującego wzmocnione GFP pozwoliło nam zademonstrować proces transfekcji genów w hodowanych komórkach. Nasza praca pokazuje, że podejście nanomedyczne, w którym nanocząstki działają  jako platforma dostarczania leków, łącząca wiele sond optycznych i innych typów, wyznacza obiecujący kierunek dla terapii celowanej o zwiększonej skuteczności, a także monitorowania działania leków w czasie rzeczywistym.

Nieorganiczne/organiczne hybrydowe  nanocząstki krzemionki  jako rusztowanie dostarczające tlenek azotu.

 • Opisano wytwarzanie i charakterystykę cząstek krzemionki  uwalniającej tlenek azotu (NO)   powstałych w wyniku syntezy aminoalkoksysilanów modyfikowanych N-diazeniodiolanem  W skrócie,  roztwór aminoalkoksysilanu wytworzono przez rozpuszczenie odpowiedniej ilości  aminoalkoksysilanu w mieszaninie etanolu, metanolu i zasady metanolanu sodu (NaOMe).
 • Roztwór silanu poddano reakcji z NO (5 atm) w celu wytworzenia ugrupowań donorowych N-diazeniodiolanu NO na  aminoalkoksysilanach . Tetraetoksy- lub tetrametoksysilan (TEOS lub TMOS) został następnie zmieszany z różnymi proporcjami modyfikowanego N-diazeniodiolatem  aminoalkoksysilanu (10 – 75 mol%, równowaga TEOS lub TMOS).
 • Na koniec mieszaninę silanową dodano do etanolu w obecności katalizatora amoniakalnego w celu wytworzenia   nanocząstek krzemionki będącej donorem NO  w procesie zol-żel. To syntetyczne podejście pozwala na przygotowanie  rusztowań krzemionkowych dostarczających NO  o znacznie ulepszonych właściwościach
 • Właściwości magazynowania i uwalniania NO, przewyższające wszystkie zgłoszone do tej pory wielkocząsteczkowe systemy donatorów NO pod względem ładunku NO (11,26 μmol·mg-1), maksymalnej ilości uwalnianego NO (357000 ppb·mg-1), okresu półtrwania uwalniania NO (253 min ) i czas trwania uwalniania NO (101 godz.).
 • Monomery silanowe modyfikowane N-diazeniodiolanem i powstałe   nanocząstki krzemionki  scharakteryzowano za pomocą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) 29Si, spektroskopii UV -widzialnej, chemiluminescencji, mikroskopii sił atomowych (AFM), izoterm adsorpcji-desorpcji gazów i analizy elementarnej.

Kationowe  nanocząstki krzemionki  jako nośniki genów: synteza, charakterystyka i wydajność transfekcji in vitro i in vivo.

 1.  W tym badaniu zbadano potencjał kationowych nanocząstek SiO2 do transferu genów in vivo. Kationowe nanocząstki SiO2 z  modyfikacją powierzchni zostały wygenerowane przy użyciu  amino – heksylo – amino -propylotri-metoksysilanu (AHAPS).
 2. Potencjał zeta nanocząstek przy  pH = 7,4 wahał się od -31,4 mV (  cząstki niezmodyfikowane ; 10 nm) do +9,6 mV (zmodyfikowane przez AHAPS). Całkowite unieruchomienie DNA na powierzchni nanocząstek osiągnięto  przy  stosunku cząstek  80 (stosunek wag./wag. nanocząstek / DNA).
 3. Nanocząstka o zmodyfikowanej powierzchni  miała rozmiar 42 nm z rozkładem od 10 do 100 nm. Zdolność tych  cząstek  do transfekcji genu reporterowego pCMVbeta testowano w komórkach Cos-1, a optymalne wyniki uzyskano w obecności FCS i chlorochiny przy  stosunku cząstek  80.

Amino Silica Particles, 5%w/v, 0.4-0.6µm, 10mL

ASIP-05-10 Spherotech 10mL 147 EUR

Amino Silica Particles, 5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL

ASIP-10-10 Spherotech 10mL 147 EUR

Amino Silica Particles, 5%w/v, 1.5-1.9µm, 10mL

ASIP-15-10 Spherotech 10mL 161 EUR

Amino Silica Particles, 5%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL

ASIP-30-10 Spherotech 10 mL 189 EUR

Amino Silica Particles, 5%w/v, 6.0-8.0µm, 10mL

ASIP-60-10 Spherotech 10mL 206.5 EUR

Amino Silica Superparamagnetic Particles, 2.5%w/v, 0.1-0.39µm, 10mL

ASIM-025-10H Spherotech 10 mL 171.5 EUR

Amino Silica Superparamagnetic Particles, 2.5%w/v, 0.4-0.69µm, 10mL

ASIM-05-10H Spherotech 10 mL 189 EUR

Silica Particles, 5%w/v, 0.4-0.6µm, 10mL

SIP-05-10 Spherotech 10 mL 101.5 EUR

Silica Particles, 5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL

SIP-10-10 Spherotech 10 mL 105 EUR

Silica Particles, 5%w/v, 1.5-1.9µm, 10mL

SIP-15-10 Spherotech 10 mL 112 EUR

Silica Particles, 5%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL

SIP-30-10 Spherotech 10 mL 112 EUR

Silica Particles, 5%w/v, 6.0-8.0µm, 10mL

SIP-60-10 Spherotech 10 mL 119 EUR

Streptavidin Silica Particles, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 5mL

SVSIP-05-5 Spherotech 5 mL 294 EUR

Streptavidin Silica Particles, 1%w/v, 1.0-1.4µm, 5mL

SVSIP-10-5 Spherotech 5 mL 294 EUR

Streptavidin Silica Particles, 1%w/v, 1.5-1.9µm, 5mL

SVSIP-15-5 Spherotech 5 mL 294 EUR

Streptavidin Silica Particles, 1%w/v, 3.0-3.9µm, 5mL

SVSIP-30-5 Spherotech 5 mL 311.5 EUR

Streptavidin Silica Particles, 1%w/v, 6.0-8.0µm, 5mL

SVSIP-60-5 Spherotech 5 mL 329 EUR

Silica Superparamagnetic Particles, 2.5%w/v, 0.1-0.39µm, 10mL

SIM-025-10H Spherotech 10mL 119 EUR

Silica Superparamagnetic Particles, 2.5%w/v, 0.4-0.69µm, 10mL

SIM-05-10H Spherotech 10mL 136.5 EUR

Silica Superparamagnetic Particles, 2.5%w/v, 0.7-0.9µm, 10mL

SIM-08-10H Spherotech 10mL 143.5 EUR

Silica Superparamagnetic Particles, 2.5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL

SIM-10-10H Spherotech 10mL 147 EUR

DiagNano Amine Silica Particles, 200 nm

DNG-F036 Creative Diagnostics 10 mL 721.2 EUR

DiagNano Amine Silica Particles, 300 nm

DNG-F037 Creative Diagnostics 10 mL 721.2 EUR

DiagNano Amine Silica Particles, 500 nm

DNG-F038 Creative Diagnostics 10 mL 721.2 EUR

DiagNano Amine Silica Particles, 1 μm

DNG-F039 Creative Diagnostics 10 mL 739.2 EUR

DiagNano Amine Silica Particles, 1.5 μm

DNG-F040 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

DiagNano Amine Silica Particles, 3 μm

DNG-F041 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

DiagNano Amine Silica Particles, 4 μm

DNG-F042 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

DiagNano Amine Silica Particles, 5 μm

DNG-F043 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

DiagNano Amine Silica Particles, 10 μm

DNG-F044 Creative Diagnostics 10 mL 764.4 EUR

DiagNano Amine Silica Particles, 15 μm

DNG-F045 Creative Diagnostics 10 mL 764.4 EUR

DiagNano Amine Silica Particles, 20 μm

DNG-F046 Creative Diagnostics 10 mL 764.4 EUR

DiagNano™ Amine Silica Particles, 6.0-8.0 µm

DNG-SP08 Creative Diagnostics 10 mL 905 EUR

DiagNano™ Amine Silica Particles, 3.0-3.9 µm

DNG-SP09 Creative Diagnostics 10 mL 867.5 EUR

DiagNano Red Fluorescent, Amine Silica Particles, 200 nm

DNG-L049 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Red Fluorescent, Amine Silica Particles, 300 nm

DNG-L052 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Red Fluorescent, Amine Silica Particles, 500 nm

DNG-L057 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Red Coloured, Amine Silica Particles, 3 μm

DNG-L131 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagNano Red Coloured, Amine Silica Particles, 5 μm

DNG-L134 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagNano Red Coloured, Amine Silica Particles, 10 μm

DNG-L136 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagNano Red Coloured, Amine Silica Particles, 15 μm

DNG-L137 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagNano Red Coloured, Amine Silica Particles, 20 μm

DNG-L140 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagNano™ Amine Silica Particles, Nonporous, 10 μm

DNG-E001 Creative Diagnostics 1 g 1275 EUR

DiagNano™ Amine Silica Particles, Nonporous, 50 μm

DNG-E006 Creative Diagnostics 1 g 1275 EUR

DiagNano™ Amine Silica Particles, Nonporous, 5 μm

DNG-E026 Creative Diagnostics 1 g 1275 EUR

DiagNano Blue Fluorescent, Amine Silica Particles, 200 nm

DNG-L050 Creative Diagnostics 10 mL 838.8 EUR

DiagNano Blue Fluorescent, Amine Silica Particles, 300 nm

DNG-L054 Creative Diagnostics 10 mL 838.8 EUR

DiagNano Blue Fluorescent, Amine Silica Particles, 500 nm

DNG-L056 Creative Diagnostics 10 mL 838.8 EUR

DiagNano Blue Coloured, Amine Silica Particles, 3 μm

DNG-L132 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagNano Blue Coloured, Amine Silica Particles, 5 μm

DNG-L133 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagNano Blue Coloured, Amine Silica Particles, 10 μm

DNG-L135 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagNano Blue Coloured, Amine Silica Particles, 15 μm

DNG-L138 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagNano Blue Coloured, Amine Silica Particles, 20 μm

DNG-L139 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagNano Green Fluorescent, Amine Silica Particles, 200 nm

DNG-L051 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Green Fluorescent, Amine Silica Particles, 300 nm

DNG-L053 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Green Fluorescent, Amine Silica Particles, 500 nm

DNG-L055 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Red Fluorescent, Amine Silica Particles, 1 μm

DNG-L058 Creative Diagnostics 10 mL 820.8 EUR

DiagNano Red Fluorescent, Amine Silica Particles, 1.5 μm

DNG-L061 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Red Fluorescent, Amine Silica Particles, 3 μm

DNG-L065 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Red Fluorescent, Amine Silica Particles, 4 μm

DNG-L068 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Red Fluorescent, Amine Silica Particles, 5 μm

DNG-L069 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Red Fluorescent, Amine Silica Particles, 10 μm

DNG-L074 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Red Fluorescent, Amine Silica Particles, 15 μm

DNG-L077 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Red Fluorescent, Amine Silica Particles, 20 μm

DNG-L078 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Blue Fluorescent, Amine Silica Particles, 1 μm

DNG-L059 Creative Diagnostics 10 mL 838.8 EUR

DiagNano Blue Fluorescent, Amine Silica Particles, 3 μm

DNG-L063 Creative Diagnostics 10 mL 838.8 EUR

DiagNano Blue Fluorescent, Amine Silica Particles, 4 μm

DNG-L067 Creative Diagnostics 10 mL 838.8 EUR

DiagNano Blue Fluorescent, Amine Silica Particles, 5 μm

DNG-L070 Creative Diagnostics 10 mL 838.8 EUR

DiagNano Blue Fluorescent, Amine Silica Particles, 10 μm

DNG-L073 Creative Diagnostics 10 mL 838.8 EUR

DiagNano Blue Fluorescent, Amine Silica Particles, 15 μm

DNG-L076 Creative Diagnostics 10 mL 838.8 EUR

DiagNano Blue Fluorescent, Amine Silica Particles, 20 μm

DNG-L080 Creative Diagnostics 10 mL 838.8 EUR

DiagNano Green Fluorescent, Amine Silica Particles, 1 μm

DNG-L060 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Green Fluorescent, Amine Silica Particles, 1.5 μm

DNG-L062 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Green Fluorescent, Amine Silica Particles, 3 μm

DNG-L064 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Green Fluorescent, Amine Silica Particles, 4 μm

DNG-L066 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Green Fluorescent, Amine Silica Particles, 5 μm

DNG-L071 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Green Fluorescent, Amine Silica Particles, 10 μm

DNG-L072 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Green Fluorescent, Amine Silica Particles, 15 μm

DNG-L075 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

DiagNano Green Fluorescent, Amine Silica Particles, 20 μm

DNG-L079 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

Absolute Mag™ Amine Magnetic Particles, Silica, 200 nm

WNM-MC23-11 Creative Diagnostics 1 ml 650 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1.5 μm, 1000 A Pore Size

DNG-GS058 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1.7 μm, 1000 A Pore Size

DNG-GS098 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1.9 μm, 1000 A Pore Size

DNG-GS138 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 3 μm, 1000 A Pore Size

DNG-GS179 Creative Diagnostics 5 g 960 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 5 μm, 1000 A Pore Size

DNG-GS217 Creative Diagnostics 5 g 960 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 150 nm, 100 A Pore Size

DNG-GS256 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 350 nm, 100 A Pore Size

DNG-GS279 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 500 nm, 100 A Pore Size

DNG-GS302 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 750 nm, 100 A Pore Size

DNG-GS326 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano Silica Particles, 200 nm

DNG-B006 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

DiagNano Silica Particles, 300 nm

DNG-B007 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

DiagNano Silica Particles, 400 nm

DNG-B008 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

DiagNano Silica Particles, 500 nm

DNG-B009 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

DiagNano Silica Particles, 600 nm

DNG-B010 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

DiagNano Silica Particles, 700 nm

DNG-B011 Creative Diagnostics 10 mL 682.8 EUR

DiagNano Silica Particles, 800 nm

DNG-B012 Creative Diagnostics 10 mL 690 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1 μm, 100 A Pore Size

DNG-GS034 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1.5 μm, 500 A Pore Size

DNG-GS066 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1.5 μm, 100 A Pore Size

DNG-GS074 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1.7 μm, 500 A Pore Size

DNG-GS106 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1.7 μm, 100 A Pore Size

DNG-GS114 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1.9 μm, 500 A Pore Size

DNG-GS146 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1.9 μm, 100 A Pore Size

DNG-GS154 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 3 μm, 500 A Pore Size

DNG-GS186 Creative Diagnostics 5 g 960 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 3 μm, 100 A Pore Size

DNG-GS193 Creative Diagnostics 5 g 960 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 5 μm, 500 A Pore Size

DNG-GS224 Creative Diagnostics 5 g 960 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 5 μm, 100 A Pore Size

DNG-GS232 Creative Diagnostics 5 g 960 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 150 nm, 40 A Pore Size

DNG-GS264 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 150 nm, 20 A Pore Size

DNG-GS272 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 350 nm, 40 A Pore Size

DNG-GS287 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 350 nm, 20 A Pore Size

DNG-GS295 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 500 nm, 40 A Pore Size

DNG-GS310 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 500 nm, 20 A Pore Size

DNG-GS318 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 750 nm, 40 A Pore Size

DNG-GS334 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 750 nm, 20 A Pore Size

DNG-GS342 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano Silica Particles, 1 µm

DNG-B013 Creative Diagnostics 10 mL 690 EUR

DiagNano Silica Particles, 1.5 µm

DNG-B014 Creative Diagnostics 10 mL 690 EUR

DiagNano Silica Particles, 3 µm

DNG-B015 Creative Diagnostics 10 mL 690 EUR

DiagNano Silica Particles, 4 µm

DNG-B016 Creative Diagnostics 10 mL 690 EUR

DiagNano Silica Particles, 5 µm

DNG-B017 Creative Diagnostics 10 mL 690 EUR

DiagNano Silica Particles, 10 µm

DNG-B018 Creative Diagnostics 10 mL 714 EUR

DiagNano Silica Particles, 15 µm

DNG-B019 Creative Diagnostics 10 mL 714 EUR

DiagNano Silica Particles, 20 µm

DNG-B020 Creative Diagnostics 10 mL 721.2 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1 μm, 40 A Pore Size

DNG-GS042 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1 μm, 20 A Pore Size

DNG-GS050 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1.5 μm, 40 A Pore Size

DNG-GS082 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1.5 μm, 20 A Pore Size

DNG-GS090 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1.7 μm, 40 A Pore Size

DNG-GS122 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1.7 μm, 20 A Pore Size

DNG-GS130 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1.9 μm, 40 A Pore Size

DNG-GS162 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 1.9 μm, 20 A Pore Size

DNG-GS170 Creative Diagnostics 5 g 1260 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 3 μm, 40 A Pore Size

DNG-GS201 Creative Diagnostics 5 g 960 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 3 μm, 20 A Pore Size

DNG-GS209 Creative Diagnostics 5 g 960 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 5 μm, 40 A Pore Size

DNG-GS240 Creative Diagnostics 5 g 960 EUR

DiagNano™ Amine Porous Silica Particles, 5 μm, 20 A Pore Size

DNG-GS248 Creative Diagnostics 5 g 960 EUR

DiagNano TMS Silica Particles, 200 nm

DNG-F011 Creative Diagnostics 500 mg 764.4 EUR

DiagNano TMS Silica Particles, 300 nm

DNG-F012 Creative Diagnostics 500 mg 764.4 EUR

DiagNano TMS Silica Particles, 500 nm

DNG-F013 Creative Diagnostics 500 mg 764.4 EUR

DiagNano C18 Silica Particles, 300 nm

DNG-F022 Creative Diagnostics 500 mg 758.4 EUR

DiagNano C18 Silica Particles, 500 nm

DNG-F023 Creative Diagnostics 500 mg 745.2 EUR

DiagNano NR3+ Silica Particles, 200 nm

DNG-F072 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

DiagNano NR3+ Silica Particles, 300 nm

DNG-F073 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

DiagNano NR3+ Silica Particles, 500 nm

DNG-F074 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

DiagNano NHS Silica Particles, 300 nm

DNG-F082 Creative Diagnostics 500 mg 814.8 EUR

DiagNano NHS Silica Particles, 500 nm

DNG-F083 Creative Diagnostics 500 mg 814.8 EUR

DiagNano NTA Silica Particles, 300 nm

DNG-F092 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

DiagNano NTA Silica Particles, 500 nm

DNG-F093 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

DiagNano EDTA Silica Particles, 300 nm

DNG-F112 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

DiagNano EDTA Silica Particles, 500 nm

DNG-F113 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

DiagNano Epoxy Silica Particles, 300 nm

DNG-F062 Creative Diagnostics 100 mg 682.8 EUR

DiagNano Epoxy Silica Particles, 500 nm

DNG-F063 Creative Diagnostics 100 mg 682.8 EUR

DiagNano Avidin Silica Particles, 300 nm

DNG-C001 Creative Diagnostics 2 mL 752.4 EUR

DiagNano Avidin Silica Particles, 500 nm

DNG-C002 Creative Diagnostics 2 mL 752.4 EUR

DiagNano Albumin Silica Particles, 300 nm

DNG-C023 Creative Diagnostics 10 mL 752.4 EUR

DiagNano Albumin Silica Particles, 500 nm

DNG-C024 Creative Diagnostics 10 mL 752.4 EUR

DiagNano TMS Silica Particles, 1 µm

DNG-F014 Creative Diagnostics 500 mg 783.6 EUR

DiagNano TMS Silica Particles, 1.5 µm

DNG-F015 Creative Diagnostics 500 mg 783.6 EUR

DiagNano TMS Silica Particles, 3 µm

DNG-F016 Creative Diagnostics 500 mg 764.4 EUR

DiagNano TMS Silica Particles, 4 µm

DNG-F017 Creative Diagnostics 500 mg 764.4 EUR

DiagNano TMS Silica Particles, 5 µm

DNG-F018 Creative Diagnostics 500 mg 783.6 EUR

DiagNano TMS Silica Particles, 10 µm

DNG-F019 Creative Diagnostics 500 mg 801.6 EUR

DiagNano TMS Silica Particles, 15 µm

DNG-F020 Creative Diagnostics 500 mg 801.6 EUR

DiagNano TMS Silica Particles, 20 µm

DNG-F021 Creative Diagnostics 500 mg 801.6 EUR

DiagNano C18 Silica Particles, 1 µm

DNG-F024 Creative Diagnostics 500 mg 764.4 EUR

DiagNano C18 Silica Particles, 1.5 µm

DNG-F025 Creative Diagnostics 500 mg 764.4 EUR

DiagNano C18 Silica Particles, 3 µm

DNG-F026 Creative Diagnostics 500 mg 764.4 EUR

DiagNano C18 Silica Particles, 4 µm

DNG-F027 Creative Diagnostics 500 mg 764.4 EUR

DiagNano C18 Silica Particles, 5 µm

DNG-F028 Creative Diagnostics 500 mg 764.4 EUR

DiagNano C18 Silica Particles, 10 µm

DNG-F029 Creative Diagnostics 500 mg 783.6 EUR

DiagNano C18 Silica Particles, 15 µm

DNG-F030 Creative Diagnostics 500 mg 783.6 EUR

DiagNano C18 Silica Particles, 20 µm

DNG-F031 Creative Diagnostics 500 mg 783.6 EUR

DiagNano NR3+ Silica Particles, 1 μm

DNG-F075 Creative Diagnostics 10 mL 776.4 EUR

DiagNano NR3+ Silica Particles, 1.5 μm

DNG-F076 Creative Diagnostics 10 mL 776.4 EUR

DiagNano NR3+ Silica Particles, 3 μm

DNG-F077 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagNano NR3+ Silica Particles, 5 μm

DNG-F078 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagNano NR3+ Silica Particles, 10 μm

DNG-F079 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagNano NR3+ Silica Particles, 15 μm

DNG-F080 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagNano NR3+ Silica Particles, 20 μm

DNG-F081 Creative Diagnostics 10 mL 795.6 EUR

DiagNano NHS Silica Particles, 1 μm

DNG-F084 Creative Diagnostics 500 mg 814.8 EUR

DiagNano NHS Silica Particles, 1.5 μm

DNG-F085 Creative Diagnostics 500 mg 814.8 EUR

DiagNano NHS Silica Particles, 3 μm

DNG-F086 Creative Diagnostics 500 mg 814.8 EUR

DiagNano NHS Silica Particles, 4 μm

DNG-F087 Creative Diagnostics 500 mg 814.8 EUR

DiagNano NHS Silica Particles, 5 μm

DNG-F088 Creative Diagnostics 500 mg 814.8 EUR

DiagNano NHS Silica Particles, 10 μm

DNG-F089 Creative Diagnostics 500 mg 814.8 EUR

DiagNano NHS Silica Particles, 15 μm

DNG-F090 Creative Diagnostics 500 mg 820.8 EUR

DiagNano NHS Silica Particles, 20 μm

DNG-F091 Creative Diagnostics 500 mg 820.8 EUR

DiagNano NTA Silica Particles, 1 μm

DNG-F094 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

DiagNano NTA Silica Particles, 1.5 μm

DNG-F095 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

DiagNano NTA Silica Particles, 3 μm

DNG-F096 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

DiagNano NTA Silica Particles, 4 μm

DNG-F097 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

 

Te nanocząstki przetestowano  pod kątem ich zdolności do przenoszenia genów in vivo w płucu myszy i stwierdzono dwukrotny wzrost poziomu ekspresji w przypadku  cząstek krzemionki   w porównaniu z samym EGFP. Zaobserwowano bardzo niską toksyczność komórkową lub jej brak, co sugeruje, że  nanocząsteczki  krzemionki mogą  stanowić potencjalne alternatywy dla transfekcji genów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *