Koronawirus: implikacje dla pochodzenia wirusa i wiązania receptora.

   • <AbstractText>Pod koniec grudnia, <em>2</em>019, w Wuhan w Chinach zgłoszono pacjentów z wirusowym zapaleniem płuc spowodowanym niezidentyfikowanym czynnikiem drobnoustrojowym. Następnie jako patogen sprawczy zidentyfikowano nowego <em>koronawirusa</em>, tymczasowo nazwanego <em>2</em>019 nowego <em>koronawirusa</em> (<em>2</em>019-n <em>CoV</em>). Na dzień <em>2</em>6 stycznia, <em>2</em>0<em>2</em>0, ponad <em>2</em>000 przypadków <em>2< /em>019-n<em>CoV</em> została potwierdzona, z czego większość dotyczyła osób mieszkających w Wuhan lub odwiedzających Wuhan, a przenoszenie się z człowieka na człowieka
   • Przeprowadziliśmy sekwencjonowanie nowej generacji próbek płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego i wyhodowanych izolatów od dziewięciu pacjentów hospitalizowanych, z których ośmiu odwiedziło targ owoców morza Huanan w Wuhan. Od tych osób uzyskano pełne i częściowe sekwencje genomu <em>2</em>019-n<em>CoV</em>. Kongi wirusowe połączono za pomocą sekwencjonowania Sangera, aby uzyskać genomy pełnej długości, z regionami końcowymi określonymi przez szybką amplifikację końców cDNA. Analiza filogenetyczna tych <em>2</em>019-n<em>CoV</em> genomów i innych <em>koronawirusów</em> została wykorzystana do określenia historii ewolucyjnej wirusa i ułatwienia wnioskowania jego prawdopodobne pochodzenie. Przeprowadzono modelowanie homologii w celu zbadania prawdopodobnych właściwości wirusa w zakresie wiązania receptorów.
   • </AbstractText><AbstractText>Dziesięć sekwencji genomu <em>2</em>019-n<em>CoV</em> uzyskanych od dziewięciu pacjentów było niezwykle podobnych, wykazując ponad 99,98% identyczności sekwencji. Warto zauważyć, że <em>2</em>019-n<em>CoV</em> był blisko <em>powiązany</em> (z tożsamością 88%) z dwoma <em>ciężkimi</em> wywodzącymi się z nietoperzy. <em>ostre</em> <em>oddechowe</em> <em>zespół</em> (<em>SARS</em>) podobny do <em>koronawirusa</em>es, bat-SL- <em>CoV</em>ZC45 i bat-SL-<em>CoV</em>ZXC<em>2</em>1, zebrane w <em>2</em>018 w Zhoushan we wschodnich Chinach, ale były bardziej oddalone od <em>SARS</em>-<em>CoV</em> (około 79%) i MERS-<em>CoV</em> (około 50%).
   • Sarbekowirus z rodzaju Beta<em>koronawirus</em>, ze stosunkowo długą gałęzią do swoich najbliższych krewnych bat-SL-<em>CoV</em>ZC45 i bat-SL-<em>CoV</em> ZXC<em>2</em>1 i był genetycznie odmienny od <em>SARS</em>-<em>CoV</em>.
   • Warto zauważyć, że modelowanie homologii wykazało, że <em>2</em>019-n<em>CoV</em> ma podobną strukturę domeny wiążącej receptor, co <em>SARS</em>-<em>CoV< /em>, pomimo zmienności aminokwasów w niektórych kluczowych resztach.</AbstractText>
   • <AbstractText><em>2</em>019-n<em>CoV</em> jest wystarczająco odmienny od <em>SARS</em>-<em>CoV</em>, aby można go było uznać za nowego człowieka- infekowanie beta<em>koronawirusa</em>.
   • Chociaż nasza analiza filogenetyczna sugeruje, że nietoperze mogą być pierwotnym żywicielem tego wirusa, zwierzę sprzedawane na targu owoców morza w Wuhan może stanowić żywiciela pośredniego ułatwiającego pojawienie się wirusa u ludzi.
   • Co ważne, analiza strukturalna sugeruje, że <em>2</em>019-n<em>CoV</em> może wiązać się z receptorem <em>2</em> enzymu konwertującego angiotensynę u ludzi. Przyszła ewolucja, adaptacja i rozprzestrzenianie się tego wirusa wymagają pilnego zbadania.</AbstractText>
   • <AbstractText>Narodowy Program Kluczowych Badań i Rozwoju Chin, Krajowy Duży Projekt Kontroli i Zapobiegania Chorobom Zakaźnym w Chinach, Chińska Akademia Nauk, Pierwszy Uniwersytet Medyczny w Shandong.</AbstractText>

   Przebieg kliniczny i wyniki krytycznie chorych pacjentów z <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em> zapaleniem płuc w Wuhan w Chinach: jednoośrodkowe, retrospektywne badanie obserwacyjne .

   1. <AbstractText>Ciągła epidemia zapalenia płuc związanego z ciężkim <em>koronawirusem</em> <em>2</em> ostrej niewydolności oddechowej (<em>SARS</em>-<em>CoV</em>-< em>2</em>) rozpoczęło się <em>2</em>019 grudnia w Wuhan w Chinach.
   2. Informacje o krytycznie chorych pacjentach z zakażeniem <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em> są skąpe. Naszym celem było opisanie przebiegu klinicznego i wyników krytycznie chorych pacjentów z <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em> zapaleniem płuc.</AbstractText><AbstractText>W do tego jednoośrodkowego, retrospektywnego badania obserwacyjnego włączono 5<em>2</em> krytycznie chorych dorosłych pacjentów z <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</ em> zapalenie płuc, którzy zostali przyjęci na oddział intensywnej terapii (ICU) szpitala Wuhan Jin Yin-tan (Wuhan, Chiny) między końcem grudnia <em>2</em>019 a <em>2 stycznia</em> 6, <em>2</em>0<em>2</em>0.
   3. Zebrano dane demograficzne, objawy, wartości laboratoryjne, choroby współistniejące, leczenie i wyniki kliniczne. Dane porównano między osobami, które przeżyły, a osobami, które nie przeżyły.
   4. Podstawowym wynikiem była <em>2</em>8-dniowa śmiertelność, według stanu na 9 lutego <em>2</em>0<em>2</em>0. Drugorzędowe wyniki obejmowały częstość występowania <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em>-<em>powiązanych</em> ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) oraz odsetek pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej.
   5. </AbstractText><AbstractText>Spośród 710 pacjentów z <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em> zapaleniem płuc, 5<em>2</em> w stanie krytycznym włączono pacjentów dorosłych.
   6. Średni wiek 5<em>2</em> pacjentów wynosił 59,7 (SD 13,3) lat, 35 (67%) było mężczyznami, <em>2</em>1 (40%) miało przewlekłe choroba, 51 (98%) miało gorączkę. 3<em>2</em> (61,5%) pacjentów zmarło <em>2</em>8 dni, a mediana czasu od przyjęcia na oddział intensywnej terapii (OIOM) do zgonu wyniosła 7 (IQR 3-11) dni dla osób, które nie przeżyły.
   7. W porównaniu z osobami, które przeżyły, osoby, które przeżyły, były starsze (64,6 lat [11<em>2</em>] vs 51,9 lat [1<em>2</em>·9]), z większym prawdopodobieństwem rozwoju ARDS (<em>2</em>6 [81%] pacjentów vs 9 [45%] pacjentów) i większe prawdopodobieństwo otrzymania wentylacji mechanicznej (30 [94%] pacjentów vs 7 [35%] pacjentów), albo inwazyjnie lub nieinwazyjnie.
   8. Większość pacjentów miała uszkodzenie funkcji narządów, w tym 35 (67%) z ARDS, 15 (<em>2</em>9%) z ostrym uszkodzeniem nerek, 1<em>2</em> (<em>2</ em>3%) z urazem serca, 15 (<em>2</em>9%) z dysfunkcją wątroby i jeden (<em>2%</em>%) z odmą opłucnową. 37 (71%) pacjentów wymagało wentylacji mechanicznej.
   9. Zakażenie szpitalne wystąpiło u siedmiu (13,5%) pacjentów. </AbstractText><AbstractText>Śmiertelność krytycznie chorych pacjentów z <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em> zapaleniem płuc jest znaczna. Czas przeżycia osób, które nie przeżyły, wynosi prawdopodobnie 1<em>2</em> tygodnie po przyjęciu na OIOM.
   10. Starsi pacjenci (>65 lat) z chorobami współistniejącymi i ARDS są narażeni na zwiększone ryzyko zgonu. Ciężkość zapalenia płuc <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em> stanowi duże obciążenie dla zasobów intensywnej opieki w szpitalach, zwłaszcza jeśli nie mają one odpowiedniego personelu lub zasobów. </AbstractText><AbstractText>Brak.</AbstractText>

   Struktura, funkcja i antygenowość <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em> glikoproteiny kolców.

   • Pojawienie się <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em> spowodowało >90 000 infekcji i >3 000 zgonów. Glikoproteiny kolce (S) <em>koronawirusa</em> ułatwiają wnikanie do komórek i są głównym celem przeciwciał.
   • Pokazujemy, że <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em> S używa ACE<em>2</em> do wprowadzania komórek i że domeny wiążące receptor z <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em> S i <em>SARS</em>-<em>CoV</em> S są powiązane z podobnymi podobieństwa do ludzkiego ACE<em>2</em>, co koreluje z efektywnym rozprzestrzenianiem się <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em> wśród ludzi.
   • Odkryliśmy, że glikoproteina <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em> S zawiera miejsce cięcia furyny na granicy między S<sub>1</sub >/S<sub><em>2</em></sub> podjednostek, które są przetwarzane podczas biogenezy i odróżniają wirusa od <em>SARS</em>-<em>CoV</em> i < em>SARS</em> – <em>powiązane</em> <em>CoV</em>.
   • Określiliśmy struktury krio-EM trimeru <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2</em> S ektodomeny, zapewniając plan projektowania szczepionek i inhibitorów wirusa wejście.
   • Na koniec pokazujemy, że mysie przeciwciała poliklonalne <em>SARS</em>-<em>CoV</em> S silnie hamują <em>SARS</em>-<em>CoV</em>-<em>2 </em> wejście do komórek za pośrednictwem S, co wskazuje, że po szczepieniu można wywołać krzyżowo neutralizujące przeciwciała celujące w konserwowane epitopy S.

   Enzym konwertujący angiotensynę <em>2</em> jest funkcjonalnym receptorem <em>SARS</em> <em>koronawirusa</em>.

   1. Białka spike (S) <em>koronawirusa</em>, w tym <em>koronawirusa</em>, który powoduje <em>ciężkie</em> <em>ostre</em> <em>oddechowe</ em> <em>syndrom</em> (<em>SARS</em>) wiąże się z receptorami komórkowymi, aby pośredniczyć w infekcji komórek docelowych.
   2. Identyfikujemy tu metalopeptydazę, enzym konwertujący angiotensynę <em>2</em> (ACE<em>2</em>), wyizolowany z <em>SARS</em> <em>koronawirusa</em> (< em>SARS</em>-<em>CoV</em>)-permisywne komórki Vero E6, które skutecznie wiążą domenę S1 białka S <em>SARS</em>-<em>CoV</em> .
   3. Odkryliśmy, że rozpuszczalna forma ACE<em>2</em>, ale nie <em>pokrewny</em> enzym ACE1, blokowała powiązanie domeny S1 z komórkami Vero E6. <em>2</em>komórki 93T transfekowane ACE<em>2</em>, ale nie te transfekowane receptorami ludzkiego wirusa niedoboru odporności-1, utworzyły wielojądrową syncytia z komórkami wyrażającymi białko S.

Ponadto <em>SARS</em>-<em>CoV</em> skutecznie replikował się w komórkach <em>2</em>93T transfekowanych ACE<em>2</em>, ale nie transfekowanych pozornie. Wreszcie, przeciwciało anty-ACE<em>2</em>, ale nie anty-ACE1, blokowało replikację wirusa na komórkach Vero E6. Nasze dane łącznie wskazują, że ACE<em>2</em> jest funkcjonalnym receptorem dla <em>SARS</em>-<em>CoV</em>.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *