Neuroglobina i mioglobina w niedrobnokomórkowym raku płuc.

  • Globiny to białka <em>oddechowe</em> biorące udział w metabolizmie tlenu, który jest krytycznym czynnikiem wzrostu i progresji guza. Stan neuroglobiny i mioglobiny w ludzkich nowotworach złośliwych, w tym w raku płuc, jest w dużej mierze nieznany.
  • Celem tego badania było zbadanie profili ekspresji mRNA, potencjalnych mechanizmów regulacyjnych i kliniczno-patologicznych powiązań neuroglobiny i mioglobiny w niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC). Przebadaliśmy 208 chirurgicznie wyciętych próbek NSCLC i <em>panel</em> normalnych i nowotworowych linii komórkowych płuc.
  • Ekspresję mRNA markerów neuroglobiny, mioglobiny i hipoksji (HIF1α i VEGFa) mierzono za pomocą qRTPCR, natomiast metylację promotora neuroglobiny oceniano za pomocą pirosekwencjonowania. Neuroglobina i mioglobina uległy zwiększeniu w próbkach guza w porównaniu z normalną tkanką (odpowiednio p=1,3×10(-22) i p=1,9×10(-9).
  • Neuroglobina częściej wykazywała nadekspresję w rakach płaskonabłonkowych (SqCCL) niż w gruczolakorakach. Nadekspresja mioglobiny była głębsza w gruczolakorakach, co korelowało ze słabym przeżyciem (p=0,013). Promotor neuroglobiny był hipermetylowany w 30,8% przypadków NSCLC, co korelowało z regulacją w dół mRNA neuroglobiny.
  • Epigenetyczną regulację neuroglobiny <em>potwierdzono</em> przez traktowanie linii komórkowych płuc 5’azadeoksycytydyną i/lub trichostatyną A.
  • Ekspresja obu genów korelowała z ekspresją HIF1α (neuroglobina: p=3,8×10(-5), mioglobina: p=1,1×10(-11)). Ekspresja mioglobiny była również powiązana z ekspresją VEGFa (p=<em>2,1</em>×10(-7)).
  • Zależna od hipoksji regulacja w górę obu globin została zwalidowana in vitro. Podsumowując, nadekspresja neuroglobiny i mioglobiny w NSCLC jest związana z podtypem histologicznym, hipoksją, aw przypadku neuroglobiny – regulacją epigenetyczną. Ekspresja mioglobiny może mieć potencjalne znaczenie w rokowaniu gruczolakoraków płuc.

  Wpływ wielu wirusowych  infekcji dróg oddechowych  na wyniki dla krytycznie chorych dzieci.

  1. Postępy w diagnostyce molekularnej doprowadziły do ​​zwiększenia liczby testów na pojedyncze i wielowirusowe  infekcje dróg oddechowych  w rutynowej praktyce klinicznej. Niniejsze badanie porównuje wyniki pomiędzy pojedynczymi i wielowirusowymi  infekcjami dróg oddechowych  u dzieci poniżej 5 roku życia przyjętych na OIT z  niewydolnością oddechową  .
  2. Retrospektywne, jednoośrodkowe badanie kohortowe.
  3. Trzeciorzędowy, wolnostojący szpital dziecięcy.
  4. Dzieci poniżej 5 roku życia przyjęte na OIT z  niewydolnością oddechową  i dodatnim  oddechowym panelem molekularnym. Wykluczono dzieci z chorobami współistniejącymi lub podobnymi zakażeniami w wywiadzie. Po wykluczeniu dzieci podzielono na grupy jedno- lub wielowirusowe. Porównano ich dane demograficzne i wyniki OIOM-u.
  5. Czterysta siedemdziesiąt siedem dzieci z niewydolnością oddechową uzyskało  wynik pozytywny w  panelu oddechowym  , z czego 432 miało pojedynczy wirus, a 45 miało wiele wirusów. Dzieci z wieloma wirusami miały dłuższy pobyt na OIOM-ie (4,5 dnia) w porównaniu z grupą z jednym wirusem (3 dni; p < 0,002).
  6. Zakażenia wielowirusowe wiązały się z większym wykorzystaniem linii centralnej (iloraz szans 2,4; 95% CI 1,3-4,6; p = 0,008), ale nie z potrzebą inwazyjnej wentylacji lub dysfunkcją układu sercowo-naczyniowego.
  7. Dalsza analiza wśród pacjentów wentylowanych inwazyjnie wykazała, że ​​infekcje wielowirusowe skutkowały większym powiązaniem przedłużonej wentylacji >> 7 d) (iloraz szans 3,4; 95% CI, 1,2-9,4; p = 0,01) i bakteryjnym zakażeniem dolnych  dróg  oddechowych potwierdzonym ilościowym płukaniem oskrzelowo-pęcherzykowym (iloraz szans 2,1; 95% CI 1,1-1,2; p = 0,03).
  8. Zakażenia ludzkim rinowirusem/enterowirusem, adenowirusem, paragrypą i grypą stanowiły znacznie większy odsetek przypadków (p = 0,00089) jako zakażenia wielowirusowe w porównaniu z zakażeniami indywidualnymi.
  9. Zakażenia wielowirusowe wiązały się z dłuższym pobytem na OIT, przedłużoną wentylacją mechaniczną, bakteryjnymi infekcjami dolnych  dróg oddechowych  oraz wymaganiem linii centralnej. Niektóre powszechne wirusy powodowały wyższy odsetek przyjęć na OIT jako infekcje wielowirusowe.

  Rozszerzona analiza zmodyfikowanego rozszerzonego protokołu odzyskiwania w rozszczepie palatoplastyki

  • Wcześniej wykazaliśmy skuteczność protokołu zwiększonego powrotu do zdrowia po zabiegu chirurgicznym (ERAS) w pediatrycznej plastyce rozszczepu podniebienia w celu weryfikacji  koncepcji (POC). Staraliśmy się potwierdzić skuteczność ERAS po rozszerzeniu na pacjentów w różnym wieku io różnym stopniu złożoności poddawanych leczeniu pierwotnemu.
  • Od kwietnia 2017 r. do grudnia 2018 r. pobrano prospektywnie 100 pacjentów do oceny rozszerzonej (ERAS 2 ) i POC (ERAS 1 ) i porównano z historycznymi kontrolami zarówno niezależnie, jak i zbiorczo (ERAS (T) ). Porównaliśmy dane demograficzne pacjentów, okołooperacyjne podawanie środków odurzających, długość pobytu (LOS) i wskaźniki powrotu do usługi (RTS).
  •  Pomimo zwiększonej złożoności, całkowite zużycie narkotyków (równoważniki morfiny znormalizowane względem masy ciała) podczas każdej fazy opieki było znacznie większe w grupie kontrolnej w porównaniu z odpowiednio ERAS 1 , ERAS 2 lub ERAS T ( śródoperacyjnie: 0,44 mg/kg w porównaniu z 0,013 mg/kg vs 0,016 mg/kg vs 0,014 mg/kg; oddział opieki pozaszpitalnej: 0,061 mg/kg vs 0,006 mg/kg vs 0,007 mg/kg vs 0,007 mg/kg; pooperacyjny: 0,389 mg/kg vs 0,009 mg/kg vs 0,026 mg/ kg w porównaniu z 0,017 mg/kg). ERAS 1  i
  • Każda z grup ERAS 2  wykazywała spadek LOS (-36,6%, -26,3%) w porównaniu z grupą kontrolną. Ogólnie rzecz biorąc, zastosowanie ERAS doprowadziło do 95,7% zmniejszenia podawania środków odurzających i 31,7% zmniejszenia LOS w porównaniu z grupą kontrolną. Częstość występowania RTS była wyższa w ERAS 2  (13,0%) w porównaniu z ERAS 1 (2,1%) lub grupą kontrolną (2,4%), przy czym najsilniejszym niezależnym predyktorem był dodatni okołooperacyjny panel wirusów oddechowych.
  • Zastosowanie ERAS u pacjentów z palatoplastyką w zaawansowanym wieku io złożoności świadczyło o spójności w zakresie zmniejszonego okołooperacyjnego podawania środków odurzających i skróconego LOS. Stwierdzono, że dodatni PRVP jest niezależnym predyktorem RTS, nawet po zastosowaniu ERAS.

  Cechy kliniczne pacjentów zarażonych nowym koronawirusem 2019 w Wuhan w Chinach.

  • Niedawna grupa przypadków zapalenia płuc w Wuhan w Chinach została spowodowana przez nowego betakoronawirusa, nowego koronawirusa 2019 (2019-nCoV). Przedstawiamy epidemiologiczną, kliniczną, laboratoryjną i radiologiczną charakterystykę oraz leczenie i wyniki kliniczne tych pacjentów. Wszyscy pacjenci z podejrzeniem 2019-nCoV zostali przyjęci do wyznaczonego szpitala w Wuhan.
  • Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy prospektywnie dane dotyczące pacjentów z laboratoryjnie potwierdzonym  zakażeniem 2019-nCoV za pomocą RT-PCR w czasie rzeczywistym i sekwencjonowania nowej generacji.
  • Dane uzyskano za pomocą standardowych formularzy zbierania danych udostępnionych przez Międzynarodowe  Konsorcjum ds. Poważnych Ostrych Zakażeń Oddechowych  i Pojawiających się Infekcji z elektronicznej dokumentacji medycznej. Badacze kontaktowali się również bezpośrednio z pacjentami lub ich rodzinami, aby ustalić dane epidemiologiczne i dotyczące objawów.
  • Wyniki porównano również między pacjentami, którzy zostali przyjęci na oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM) i tymi, którzy tego nie zrobili. Do 2 stycznia 2020 r. u 41 pacjentów przyjętych do szpitala zidentyfikowano potwierdzone laboratoryjnie  zakażenie 2019-nCoV.
  • Większość zakażonych pacjentów to mężczyźni (30 [73%] z 41); mniej niż połowa miała choroby podstawowe (13 [32%]), w tym cukrzycę (osiem [20%)], nadciśnienie (sześć [15%]) i choroby sercowo-naczyniowe (sześć [15%]). Mediana wieku wyniosła 49,0 lat (IQR 41,0-58,0). 27 (66%) z 41 pacjentów miało kontakt z rynkiem owoców morza Huanan. Znaleziono jeden klaster rodzinny.
  • Częstymi objawami na początku choroby były gorączka (40 [98%] z 41 pacjentów), kaszel (31 [76%]) i ból mięśni lub zmęczenie (18 [44%]); rzadsze objawy to wytwarzanie plwociny (11 [28%] z 39), ból głowy (trzy [8%] z 38), krwioplucie (dwie [5%] z 39) i biegunka (jedna [3%] z 38).
  • Duszność rozwinęła się u 22 (55%) z 40 pacjentów (mediana czasu od zachorowania do duszności 8,0 dni [IQR 5,0-13,0]). 26 (63%) z 41 pacjentów miało limfopenię.
  • Wszystkich 41 pacjentów miało zapalenie płuc z nieprawidłowymi wynikami w CT klatki piersiowej. Powikłania obejmowały zespół ostrej  niewydolności  oddechowej (12 [29%]), RNAemię (sześć [15%), ostre uszkodzenie serca (pięć [12%]) i wtórną infekcję (cztery [10%). 13 (32%) pacjentów zostało przyjętych na OIT, a 6 (15%) zmarło.
  • W porównaniu z pacjentami nie przebywającymi na OIOM, pacjenci przebywający na OIOM mieli wyższe poziomy IL2, IL7, IL10, GSCF, IP10, MCP1,  MIP1A i  TNFα   . wiązało się z przyjęciem na OIT i wysoką śmiertelnością.

Respiratory Verification Panel (6 X 1.5mL)

KZMC037 Zeptometrix 6 X 1.5mL 97.84 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel (20 x 0.2mL)

NATRVP-GMK Zeptometrix 20 x 0.2mL 1018.24 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel (20 x 0.25mL)

NATRVP-QIA Zeptometrix 20 x 0.25mL 772.8 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel (RVP) (20 X 0.6 mL)

NATRVP-IDI Zeptometrix 20 X 0.6 mL 850.8 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (23 x 0.6mL) (Ea)

NATRVP2-BIO Zeptometrix 23 x 0.6mL 971.44 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel (15 x 0.5mL; 2 x 1mL)

NATRVP-NNS Zeptometrix 15 x 0.5mL; 2 x 1mL 696.88 EUR

NATtrol Influenza Verification Panel (18 x 0.5mL)

NATFVP(XP)-C Zeptometrix 18 x 0.5mL 645.92 EUR

NATtrol MRSA Verification Panel (6 X 0.5mL)

NATMRSANP-C Zeptometrix 6 X 0.5mL 398.4 EUR

SeroDetect HBsAg Verification Panel (5 X 1.5 mL)

KZMC007 Zeptometrix 5 X 1.5 mL 278.8 EUR

NATtrol Influenza/RSV Verification Panel (21 x 0.5mL)

NATFRVP-C Zeptometrix 21 x 0.5mL 765.52 EUR

NATtrol Influenza Verification Panel (7 x 1.0 mL)

NATFVP-JAN Zeptometrix 7 x 1.0 mL 474.32 EUR

NATtrol Flu Verification Panel (7 X 0.5 mL)

NATFVP-NNS Zeptometrix 7 X 0.5 mL 394.24 EUR

NATtrol Strep A Verification Panel (24 x 0.1mL)

NATSAVP1-C Zeptometrix 24 x 0.1mL 632.4 EUR

NATtrol T.vaginalis Verification Panel (17 x 0.7 mL)

NATTVGP-C Zeptometrix 17 x 0.7 mL 645.92 EUR

SeroDetect HIV-Ab Verification Panel (5 X 1.5 mL)

KZMC006 Zeptometrix 5 X 1.5 mL 278.8 EUR

SeroDetect Anti-HBs Verification Panel (6 X 1.5 mL)

KZMC008 Zeptometrix 6 X 1.5 mL 278.8 EUR

SeroDetect Anti-HBcore Verification Panel (5 X 1.5 mL)

KZMC009 Zeptometrix 5 X 1.5 mL 278.8 EUR

SeroDetect Anti-HCV Verification Panel (5 X 1.5 mL)

KZMC010 Zeptometrix 5 X 1.5 mL 278.8 EUR

SeroDetect HTLV Ab Verification Panel (5 X 1.5 mL)

KZMC011 Zeptometrix 5 X 1.5 mL 278.8 EUR

SeroDetect Dengue Fever Verification Panel (10 X 0.5 mL)

KZMC028 Zeptometrix 10 X 0.5 mL 272.56 EUR

NATtrol Clostridium difficile Verification Panel (6 X 1 mL)

NATCDIVP-C Zeptometrix 6 X 1 mL 532.56 EUR

NATtrol CARBA-R Verification Panel (10 x 0.06 mL)

NATCRVP-C Zeptometrix 10 x 0.06 mL 270.48 EUR

NATtrol Respiratory Panel 2 (RP2) Controls (Ea)

NATRPC2-BIO Zeptometrix Ea 458.72 EUR

SeroDetect HIV-Ab Range Verification Panel (10 X 1.5 mL)

KZMC024 Zeptometrix 10 X 1.5 mL 278.8 EUR

SeroDetect West Nile Virus Verification Panel (10 X 0.5 mL)

KZMC027 Zeptometrix 10 X 0.5 mL 278.8 EUR

NATtrol MTB Verification Panel (5 x 0.6mL, 6 x 1.6mL)

NATMTBP-C Zeptometrix 5 x 0.6mL, 6 x 1.6mL 555.44 EUR

NATtrol Zika Virus Range Verification Panel (4 x 0.5 mL)

NATZIKV-RV Zeptometrix 4 x 0.5 mL 529.44 EUR

HIV 1/2 Rapid Test Verification Panel (10 X 0.25 mL)

KZMC029 Zeptometrix 10 X 0.25 mL 196.64 EUR

NATtrol Zika Virus (PRVABC59) Range Verification Panel (4 x 0.5 mL)

NATZIKV(PRV)-RV Zeptometrix 4 x 0.5 mL 529.44 EUR

NATtrol Respiratory Pathogen Panel -1 (6 x 0.25 mL)

NATRPP-1 Zeptometrix 6 x 0.25 mL 464.96 EUR

SeroDetect HCV-Ab Mixed Titer Verification Panel I (15 X 0.25 mL)

KZMC022 Zeptometrix 15 X 0.25 mL 266.32 EUR

pSilencer 2.1- U6- Neo

PVT10867 Lifescience Market 2 ug 370 EUR

NATtrol Respiratory Validation Panel (RVP) (Qualitative) (13 X 0.2 mL)

NATRVP-1 Zeptometrix 13 X 0.2 mL 688.56 EUR

NATtrol Respiratory Validation Panel (RVP) (Qualitative) (17 X 0.2 mL)

NATRVP-3 Zeptometrix 17 X 0.2 mL 863.28 EUR

SeroDetect HIV-1/ HIV-2 Ag/Ab Combo Verification Panel (5 X 1.25mL)

KZMC030 Zeptometrix 5 X 1.25mL 313.12 EUR

Anti-beta-Tubulin Antibody (monoclonal, TUB 2.1)

MA1112 BosterBio 100ug/vial 334 EUR

Recombinant DENV Envelope Protein [His] (2.1 mg/mL)

VAng-Wyb8605-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Paraffin Tissue Section Panel - Mouse Whole Brain Segmentation Panel

T8334035 Biochain 5 slides 556 EUR

Frozen Tissue Section Panel - Mouse Whole Brain Segmentation Panel

T6334035 Biochain 5 slides 931 EUR

Rabbit Anti Human Erythrocyte Ankyrin 2.1/2.2 Polyclonal Antibody

CPBT-66611RH Creative Diagnostics 1 ml 710 EUR

Human Homeobox protein Nkx- 2.1, NKX2-1 ELISA KIT

ELI-16708h Lifescience Market 96 Tests 824 EUR

Mouse Homeobox protein Nkx- 2.1, Nkx2-1 ELISA KIT

ELI-39618m Lifescience Market 96 Tests 865 EUR

Respiratory syncytical virus (RSV)

E65H001 EnoGene 100ug 382 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV)

RA19074 Neuromics 100 ul 435 EUR

Immunoglobulin Panel Kit (OKSB00001)

OKSB00001 Aviva Systems Biology 1 Kit 343 EUR

Respiratory syncytial virus PCR kit

PCR-H443-48R Bioingentech 50T 823 EUR

Respiratory syncytial virus PCR kit

PCR-H443-96R Bioingentech 100T 1113 EUR

Respiratory Syncytial Virus (Strain Long)

DAGA-3443 Creative Diagnostics 1mg 1340 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120084-1mg Abbexa 1 mg 843 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120085-1mg Abbexa 1 mg 843 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120086-1mg Abbexa 1 mg 843 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120087-1mg Abbexa 1 mg 843 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120088-1mg Abbexa 1 mg 843 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120089-1mg Abbexa 1 mg 843 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120090-1mg Abbexa 1 mg 843 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120091-1mg Abbexa 1 mg 843 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120092-1mg Abbexa 1 mg 843 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx022180-1mg Abbexa 1 mg 648 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx022181-1mg Abbexa 1 mg 648 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx023119-1ml Abbexa 1 ml 704 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx411111-02mg Abbexa 0.2 mg 565 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx411583-1ml Abbexa 1 ml 509 EUR

DiscoveryProbe? Angiogenesis-related Compounds Panel

L1001-5 ApexBio 5 mg/well 1065 EUR

DiscoveryProbe? Apoptosis-related Compounds Panel

L1002-5 ApexBio 5 mg/well 2600 EUR

DiscoveryProbe? Cardiovascular-related Compounds Panel

L1004-5 ApexBio 5 mg/well 3274 EUR

DiscoveryProbe? Metabolism-related Compounds Panel

L1013-5 ApexBio 5 mg/well 6348 EUR

DiscoveryProbe? Neuroscience-related Compounds Panel

L1015-5 ApexBio 5 mg/well 8541 EUR

DiscoveryProbe? Ubiquitination-related Compounds Panel

L1019-5 ApexBio 5 mg/well 2834 EUR

Stem Cell MicroRNA Profiling Panel

RA620A-1 SBI 10 profiles 1172 EUR

PathwayReady? EGFR Signaling Inhibitor Panel

K863-14 Biovision 1240 EUR

VAHTS AmpSeq Cancer HotSpot Panel

NA102-01 Vazyme 24 rxn 794 EUR

Anti-24P4C12 proteins (clone (Ha5)-1(5)2.1)-VC-MMAE ADC

ADC-W-310 Creative Biolabs 1mg Ask for price

Mouse Anti-Mouse CD8 (Lyt 2.1) Monoclonal antibody, clone 116-13.1 (HB129)

CABT-L4414-1mg Creative Diagnostics 1 mg 897 EUR

Mouse Anti-Mouse CD8 (Lyt 2.1) Monoclonal antibody, clone 116-13.1 (HB129)

CABT-L4414-5mg Creative Diagnostics 5 mg 2405 EUR

Mousev Nuclear respiRatory factor 1 (Nrf1)

1-CSB-YP016076MO Cusabio
 • 586.00 EUR
 • 299.00 EUR
 • 2172.00 EUR
 • 900.00 EUR
 • 1442.00 EUR
 • 382.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mouse Nuclear respiRatory factor 1 (Nrf1)

1-CSB-YP016076MOa2 Cusabio
 • 586.00 EUR
 • 299.00 EUR
 • 2172.00 EUR
 • 900.00 EUR
 • 1442.00 EUR
 • 382.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bovine respiratory syncytial virus Nucleoprotein (N)

1-CSB-EP339612BKT Cusabio
 • 611.00 EUR
 • 309.00 EUR
 • 1827.00 EUR
 • 939.00 EUR
 • 1218.00 EUR
 • 397.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mouse Nuclear respiratory factor 1 (Nrf1)

1-CSB-EP016076MO Cusabio
 • 505.00 EUR
 • 265.00 EUR
 • 1827.00 EUR
 • 766.00 EUR
 • 1218.00 EUR
 • 335.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Respiratory syncytial virus RT PCR kit

RTq-H443-100R Bioingentech 100T 1311 EUR

Respiratory syncytial virus RT PCR kit

RTq-H443-150R Bioingentech 150T 1787 EUR

Respiratory syncytial virus RT PCR kit

RTq-H443-50R Bioingentech 50T 963 EUR

Bovine respiratory syncytial virus PCR kit

PCR-V230-48R Bioingentech 50T 823 EUR

Bovine respiratory syncytial virus PCR kit

PCR-V230-96R Bioingentech 100T 1113 EUR

Middle East Respiratory Syndrome PCR kit

PCR-VH321-48R Bioingentech 50T 823 EUR

Middle East Respiratory Syndrome PCR kit

PCR-VH321-96R Bioingentech 100T 1113 EUR

Respiratory Syncytial Virus IgG ELISA Kit

DEIA1789 Creative Diagnostics 96T 542 EUR

Respiratory Syncytial Virus IgM ELISA Kit

DEIA1790 Creative Diagnostics 96T 595 EUR

Respiratory Syncytial Virus IgG ELISA Kit

DEIA373 Creative Diagnostics 96T 562 EUR

Respiratory Syncytial Virus IgA ELISA Kit

DEIA374 Creative Diagnostics 96T 562 EUR

Respiratory Syncytial Virus IgM ELISA Kit

DEIA375 Creative Diagnostics 96T 562 EUR

Nuclear Respiratory Factor 1 (NRF1) Antibody

20-abx114202 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 398.00 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Nuclear Respiratory Factor 1 (NRF1) Antibody

20-abx320380 Abbexa
 • 300.00 EUR
 • 244.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Nuclear Respiratory Factor 1 (NRF1) Antibody

20-abx322270 Abbexa
 • 300.00 EUR
 • 244.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Virus Respiratory Syncytial Virus (RSV) Protein

abx670078-01mg Abbexa 0.1 mg 495 EUR

Nuclear Respiratory Factor 1 (NRF1) Antibody

abx146252-100ug Abbexa 100 ug 391 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody (HRP)

abx023116-1ml Abbexa 1 ml 718 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody (Biotin)

abx023117-1ml Abbexa 1 ml 648 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody (FITC)

abx023118-1ml Abbexa 1 ml 648 EUR

Mouse antibody for Respiratory Syncytial virus

673 Virostat 100 ug 359.94 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody (Biotin)

abx411584-1ml Abbexa 1 ml 592 EUR

Poważne luki w naszej wiedzy o pochodzeniu, epidemiologii, czasie trwania transmisji i spektrum klinicznym choroby wymagają uzupełnienia w przyszłych badaniach. Ministerstwo Nauki i Technologii, Chińska Akademia Nauk Medycznych, Chińska Narodowa Fundacja Nauk Przyrodniczych oraz Pekińska Nauka Miejska i Komisja ds. Technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *