Neuroglobina i mioglobina w niedrobnokomórkowym raku płuc.

  • Globiny to białka <em>oddechowe</em> biorące udział w metabolizmie tlenu, który jest krytycznym czynnikiem wzrostu i progresji guza. Stan neuroglobiny i mioglobiny w ludzkich nowotworach złośliwych, w tym w raku płuc, jest w dużej mierze nieznany.
  • Celem tego badania było zbadanie profili ekspresji mRNA, potencjalnych mechanizmów regulacyjnych i kliniczno-patologicznych powiązań neuroglobiny i mioglobiny w niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC). Przebadaliśmy 208 chirurgicznie wyciętych próbek NSCLC i <em>panel</em> normalnych i nowotworowych linii komórkowych płuc.
  • Ekspresję mRNA markerów neuroglobiny, mioglobiny i hipoksji (HIF1α i VEGFa) mierzono za pomocą qRTPCR, natomiast metylację promotora neuroglobiny oceniano za pomocą pirosekwencjonowania. Neuroglobina i mioglobina uległy zwiększeniu w próbkach guza w porównaniu z normalną tkanką (odpowiednio p=1,3×10(-22) i p=1,9×10(-9).
  • Neuroglobina częściej wykazywała nadekspresję w rakach płaskonabłonkowych (SqCCL) niż w gruczolakorakach. Nadekspresja mioglobiny była głębsza w gruczolakorakach, co korelowało ze słabym przeżyciem (p=0,013). Promotor neuroglobiny był hipermetylowany w 30,8% przypadków NSCLC, co korelowało z regulacją w dół mRNA neuroglobiny.
  • Epigenetyczną regulację neuroglobiny <em>potwierdzono</em> przez traktowanie linii komórkowych płuc 5’azadeoksycytydyną i/lub trichostatyną A.
  • Ekspresja obu genów korelowała z ekspresją HIF1α (neuroglobina: p=3,8×10(-5), mioglobina: p=1,1×10(-11)). Ekspresja mioglobiny była również powiązana z ekspresją VEGFa (p=<em>2,1</em>×10(-7)).
  • Zależna od hipoksji regulacja w górę obu globin została zwalidowana in vitro. Podsumowując, nadekspresja neuroglobiny i mioglobiny w NSCLC jest związana z podtypem histologicznym, hipoksją, aw przypadku neuroglobiny – regulacją epigenetyczną. Ekspresja mioglobiny może mieć potencjalne znaczenie w rokowaniu gruczolakoraków płuc.

  Wpływ wielu wirusowych  infekcji dróg oddechowych  na wyniki dla krytycznie chorych dzieci.

  1. Postępy w diagnostyce molekularnej doprowadziły do ​​zwiększenia liczby testów na pojedyncze i wielowirusowe  infekcje dróg oddechowych  w rutynowej praktyce klinicznej. Niniejsze badanie porównuje wyniki pomiędzy pojedynczymi i wielowirusowymi  infekcjami dróg oddechowych  u dzieci poniżej 5 roku życia przyjętych na OIT z  niewydolnością oddechową  .
  2. Retrospektywne, jednoośrodkowe badanie kohortowe.
  3. Trzeciorzędowy, wolnostojący szpital dziecięcy.
  4. Dzieci poniżej 5 roku życia przyjęte na OIT z  niewydolnością oddechową  i dodatnim  oddechowym panelem molekularnym. Wykluczono dzieci z chorobami współistniejącymi lub podobnymi zakażeniami w wywiadzie. Po wykluczeniu dzieci podzielono na grupy jedno- lub wielowirusowe. Porównano ich dane demograficzne i wyniki OIOM-u.
  5. Czterysta siedemdziesiąt siedem dzieci z niewydolnością oddechową uzyskało  wynik pozytywny w  panelu oddechowym  , z czego 432 miało pojedynczy wirus, a 45 miało wiele wirusów. Dzieci z wieloma wirusami miały dłuższy pobyt na OIOM-ie (4,5 dnia) w porównaniu z grupą z jednym wirusem (3 dni; p < 0,002).
  6. Zakażenia wielowirusowe wiązały się z większym wykorzystaniem linii centralnej (iloraz szans 2,4; 95% CI 1,3-4,6; p = 0,008), ale nie z potrzebą inwazyjnej wentylacji lub dysfunkcją układu sercowo-naczyniowego.
  7. Dalsza analiza wśród pacjentów wentylowanych inwazyjnie wykazała, że ​​infekcje wielowirusowe skutkowały większym powiązaniem przedłużonej wentylacji >> 7 d) (iloraz szans 3,4; 95% CI, 1,2-9,4; p = 0,01) i bakteryjnym zakażeniem dolnych  dróg  oddechowych potwierdzonym ilościowym płukaniem oskrzelowo-pęcherzykowym (iloraz szans 2,1; 95% CI 1,1-1,2; p = 0,03).
  8. Zakażenia ludzkim rinowirusem/enterowirusem, adenowirusem, paragrypą i grypą stanowiły znacznie większy odsetek przypadków (p = 0,00089) jako zakażenia wielowirusowe w porównaniu z zakażeniami indywidualnymi.
  9. Zakażenia wielowirusowe wiązały się z dłuższym pobytem na OIT, przedłużoną wentylacją mechaniczną, bakteryjnymi infekcjami dolnych  dróg oddechowych  oraz wymaganiem linii centralnej. Niektóre powszechne wirusy powodowały wyższy odsetek przyjęć na OIT jako infekcje wielowirusowe.

  Rozszerzona analiza zmodyfikowanego rozszerzonego protokołu odzyskiwania w rozszczepie palatoplastyki

  • Wcześniej wykazaliśmy skuteczność protokołu zwiększonego powrotu do zdrowia po zabiegu chirurgicznym (ERAS) w pediatrycznej plastyce rozszczepu podniebienia w celu weryfikacji  koncepcji (POC). Staraliśmy się potwierdzić skuteczność ERAS po rozszerzeniu na pacjentów w różnym wieku io różnym stopniu złożoności poddawanych leczeniu pierwotnemu.
  • Od kwietnia 2017 r. do grudnia 2018 r. pobrano prospektywnie 100 pacjentów do oceny rozszerzonej (ERAS 2 ) i POC (ERAS 1 ) i porównano z historycznymi kontrolami zarówno niezależnie, jak i zbiorczo (ERAS (T) ). Porównaliśmy dane demograficzne pacjentów, okołooperacyjne podawanie środków odurzających, długość pobytu (LOS) i wskaźniki powrotu do usługi (RTS).
  •  Pomimo zwiększonej złożoności, całkowite zużycie narkotyków (równoważniki morfiny znormalizowane względem masy ciała) podczas każdej fazy opieki było znacznie większe w grupie kontrolnej w porównaniu z odpowiednio ERAS 1 , ERAS 2 lub ERAS T ( śródoperacyjnie: 0,44 mg/kg w porównaniu z 0,013 mg/kg vs 0,016 mg/kg vs 0,014 mg/kg; oddział opieki pozaszpitalnej: 0,061 mg/kg vs 0,006 mg/kg vs 0,007 mg/kg vs 0,007 mg/kg; pooperacyjny: 0,389 mg/kg vs 0,009 mg/kg vs 0,026 mg/ kg w porównaniu z 0,017 mg/kg). ERAS 1  i
  • Każda z grup ERAS 2  wykazywała spadek LOS (-36,6%, -26,3%) w porównaniu z grupą kontrolną. Ogólnie rzecz biorąc, zastosowanie ERAS doprowadziło do 95,7% zmniejszenia podawania środków odurzających i 31,7% zmniejszenia LOS w porównaniu z grupą kontrolną. Częstość występowania RTS była wyższa w ERAS 2  (13,0%) w porównaniu z ERAS 1 (2,1%) lub grupą kontrolną (2,4%), przy czym najsilniejszym niezależnym predyktorem był dodatni okołooperacyjny panel wirusów oddechowych.
  • Zastosowanie ERAS u pacjentów z palatoplastyką w zaawansowanym wieku io złożoności świadczyło o spójności w zakresie zmniejszonego okołooperacyjnego podawania środków odurzających i skróconego LOS. Stwierdzono, że dodatni PRVP jest niezależnym predyktorem RTS, nawet po zastosowaniu ERAS.

  Cechy kliniczne pacjentów zarażonych nowym koronawirusem 2019 w Wuhan w Chinach.

  • Niedawna grupa przypadków zapalenia płuc w Wuhan w Chinach została spowodowana przez nowego betakoronawirusa, nowego koronawirusa 2019 (2019-nCoV). Przedstawiamy epidemiologiczną, kliniczną, laboratoryjną i radiologiczną charakterystykę oraz leczenie i wyniki kliniczne tych pacjentów. Wszyscy pacjenci z podejrzeniem 2019-nCoV zostali przyjęci do wyznaczonego szpitala w Wuhan.
  • Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy prospektywnie dane dotyczące pacjentów z laboratoryjnie potwierdzonym  zakażeniem 2019-nCoV za pomocą RT-PCR w czasie rzeczywistym i sekwencjonowania nowej generacji.
  • Dane uzyskano za pomocą standardowych formularzy zbierania danych udostępnionych przez Międzynarodowe  Konsorcjum ds. Poważnych Ostrych Zakażeń Oddechowych  i Pojawiających się Infekcji z elektronicznej dokumentacji medycznej. Badacze kontaktowali się również bezpośrednio z pacjentami lub ich rodzinami, aby ustalić dane epidemiologiczne i dotyczące objawów.
  • Wyniki porównano również między pacjentami, którzy zostali przyjęci na oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM) i tymi, którzy tego nie zrobili. Do 2 stycznia 2020 r. u 41 pacjentów przyjętych do szpitala zidentyfikowano potwierdzone laboratoryjnie  zakażenie 2019-nCoV.
  • Większość zakażonych pacjentów to mężczyźni (30 [73%] z 41); mniej niż połowa miała choroby podstawowe (13 [32%]), w tym cukrzycę (osiem [20%)], nadciśnienie (sześć [15%]) i choroby sercowo-naczyniowe (sześć [15%]). Mediana wieku wyniosła 49,0 lat (IQR 41,0-58,0). 27 (66%) z 41 pacjentów miało kontakt z rynkiem owoców morza Huanan. Znaleziono jeden klaster rodzinny.
  • Częstymi objawami na początku choroby były gorączka (40 [98%] z 41 pacjentów), kaszel (31 [76%]) i ból mięśni lub zmęczenie (18 [44%]); rzadsze objawy to wytwarzanie plwociny (11 [28%] z 39), ból głowy (trzy [8%] z 38), krwioplucie (dwie [5%] z 39) i biegunka (jedna [3%] z 38).
  • Duszność rozwinęła się u 22 (55%) z 40 pacjentów (mediana czasu od zachorowania do duszności 8,0 dni [IQR 5,0-13,0]). 26 (63%) z 41 pacjentów miało limfopenię.
  • Wszystkich 41 pacjentów miało zapalenie płuc z nieprawidłowymi wynikami w CT klatki piersiowej. Powikłania obejmowały zespół ostrej  niewydolności  oddechowej (12 [29%]), RNAemię (sześć [15%), ostre uszkodzenie serca (pięć [12%]) i wtórną infekcję (cztery [10%). 13 (32%) pacjentów zostało przyjętych na OIT, a 6 (15%) zmarło.
  • W porównaniu z pacjentami nie przebywającymi na OIOM, pacjenci przebywający na OIOM mieli wyższe poziomy IL2, IL7, IL10, GSCF, IP10, MCP1,  MIP1A i  TNFα   . wiązało się z przyjęciem na OIT i wysoką śmiertelnością.

NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA)

NATRVP2.1-BIO Zeptometrix 24 x 0.6mL 1133 EUR

Respiratory Verification Panel (6 X 1.5mL)

KZMC037 Zeptometrix 6 X 1.5mL 59 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel (20 x 0.2mL)

NATRVP-GMK Zeptometrix 20 x 0.2mL 1140 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel (20 x 0.25mL)

NATRVP-QIA Zeptometrix 20 x 0.25mL 927.36 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel (RVP) (20 X 0.6 mL)

NATRVP-IDI Zeptometrix 20 X 0.6 mL 943 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (23 x 0.6mL) (Ea)

NATRVP2-BIO Zeptometrix 23 x 0.6mL 1165.73 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA)

NATRVP2-QIA Zeptometrix 21 x 0.25mL 925 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel (15 x 0.5mL; 2 x 1mL)

NATRVP-NNS Zeptometrix 15 x 0.5mL; 2 x 1mL 784 EUR

NATtrol GI Verification Panel (EA)

NATGIP-QIA Zeptometrix EA 1052 EUR

NATtrol MRSA Verification Panel (6 X 0.5mL)

NATMRSANP-C Zeptometrix 6 X 0.5mL 423 EUR

NATtrol Flu Verification Panel (7 X 0.5 mL)

NATFVP-NNS Zeptometrix 7 X 0.5 mL 417 EUR

NATtrol Strep A Verification Panel (24 x 0.1mL)

NATSAVP1-C Zeptometrix 24 x 0.1mL 707 EUR

NATtrol Influenza Verification Panel (18 x 0.5mL)

NATFVP(XP)-C Zeptometrix 18 x 0.5mL 722 EUR

SeroDetect HBsAg Verification Panel (5 X 1.5 mL)

KZMC007 Zeptometrix 5 X 1.5 mL 334.56 EUR

NATtrol Influenza Verification Panel (7 x 1.0 mL)

NATFVP-JAN Zeptometrix 7 x 1.0 mL 569.18 EUR

NATtrol T.vaginalis Verification Panel (17 x 0.7 mL)

NATTVGP-C Zeptometrix 17 x 0.7 mL 722 EUR

NATtrol CARBA-R Verification Panel (10 x 0.06 mL)

NATCRVP-C Zeptometrix 10 x 0.06 mL 267 EUR

SeroDetect HTLV Ab Verification Panel (5 X 1.5 mL)

KZMC011 Zeptometrix 5 X 1.5 mL 334.56 EUR

NATtrol Influenza/RSV Verification Panel (21 x 0.5mL)

NATFRVP-C Zeptometrix 21 x 0.5mL 862 EUR

SeroDetect HIV-Ab Verification Panel (5 X 1.5 mL)

KZMC006 Zeptometrix 5 X 1.5 mL 286 EUR

NATtrol MTB Verification Panel (5 x 0.6mL, 6 x 1.6mL)

NATMTBP-C Zeptometrix 5 x 0.6mL, 6 x 1.6mL 613 EUR

HIV 1/2 Rapid Test Verification Panel (10 X 0.25 mL)

KZMC029 Zeptometrix 10 X 0.25 mL 183 EUR

Influenza Rapid Test Verification Panel (20 X 0.5 mL)

KZMC021 Zeptometrix 20 X 0.5 mL 286 EUR

SeroDetect Anti-HBs Verification Panel (6 X 1.5 mL)

KZMC008 Zeptometrix 6 X 1.5 mL 286 EUR

SeroDetect Anti-HCV Verification Panel (5 X 1.5 mL)

KZMC010 Zeptometrix 5 X 1.5 mL 286 EUR

SeroDetect Dengue Fever Verification Panel (9 X 0.5 mL)

KZMC028 Zeptometrix 10 X 0.5 mL 277 EUR

SeroDetect Anti-HBcore Verification Panel (5 X 1.5 mL)

KZMC009 Zeptometrix 5 X 1.5 mL 334.56 EUR

NATtrol Zika Virus Range Verification Panel (4 x 0.5 mL)

NATZIKV-RV Zeptometrix 4 x 0.5 mL 599 EUR

SeroDetect HIV-Ab Range Verification Panel (10 X 1.5 mL)

KZMC024 Zeptometrix 10 X 1.5 mL 286 EUR

SeroDetect West Nile Virus Verification Panel (10 X 0.5 mL)

KZMC027 Zeptometrix 10 X 0.5 mL 334.56 EUR

NATtrol Clostridium difficile Verification Panel (6 X 1 mL)

NATCDIVP-C Zeptometrix 6 X 1 mL 586 EUR

NATtrol Zika Virus (PRVABC59) Range Verification Panel (4 x 0.5 mL)

NATZIKV(PRV)-RV Zeptometrix 4 x 0.5 mL 599 EUR

SeroDetect HCV-Ab Mixed Titer Verification Panel I (15 X 0.25 mL)

KZMC022 Zeptometrix 15 X 0.25 mL 269 EUR

SeroDetect HIV-1/ HIV-2 Ag/Ab Combo Verification Panel (5 X 1.25mL)

KZMC030 Zeptometrix 5 X 1.25mL 328 EUR

NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL)

NATRPC2.1-BIO Zeptometrix 12 x 0.3mL 529 EUR

NATtrol Respiratory Panel 2 (RP2) Controls (Ea)

NATRPC2-BIO Zeptometrix Ea 550.46 EUR

NATtrol Respiratory Pathogen Panel -1 (6 x 0.25 mL)

NATRPP-1 Zeptometrix 6 x 0.25 mL 514 EUR

NATtrol Respiratory Validation Panel (RVP) (Qualitative) (13 X 0.2 mL)

NATRVP-1 Zeptometrix 13 X 0.2 mL 826.27 EUR

NATtrol Respiratory Validation Panel (RVP) (Qualitative) (17 X 0.2 mL)

NATRVP-3 Zeptometrix 17 X 0.2 mL 1035.94 EUR

ICP-MS Initial Calibration Verification Standard 1

CL-ICV-1 Scientific Laboratory Supplies 125ML 487.2 EUR

Biotinylated Human respiratory syncytial virus A (strain A2) Pre-F0 Protein, His,Avitag™(MALS verified)

RSF-V82E7 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1059.3 EUR

QPCR Kit RNA Respiratory

MOL8300 Scientific Laboratory Supplies EACH 1522.33 EUR

QPCR Kit RNA Respiratory

MOL8304 Scientific Laboratory Supplies EACH 1522.33 EUR

QPCR Kit RNA Respiratory

MOL8308 Scientific Laboratory Supplies EACH 1522.33 EUR

Respiratory syncytial virus

PCR-H443-PCRH44348R Bioingentech PCR-H443-48R 485 EUR

Respiratory syncytial virus

PCR-H443-PCRH44396R Bioingentech PCR-H443-96R 685 EUR

Respiratory syncytial virus

Oneq-H443-OneqH443100R Bioingentech Oneq-H443-100R 1028 EUR

Respiratory syncytial virus

Oneq-H443-OneqH443150R Bioingentech Oneq-H443-150R 1438 EUR

Respiratory syncytial virus

Oneq-H443-OneqH44350R Bioingentech Oneq-H443-50R 728 EUR

QPCR Kit RNA Respiratory Mmix

MOL8302 Scientific Laboratory Supplies EACH 1839.59 EUR

QPCR Kit RNA Respiratory Mmix

MOL8306 Scientific Laboratory Supplies EACH 1770 EUR

QPCR Kit RNA Respiratory Mmix

MOL8310 Scientific Laboratory Supplies EACH 1839.59 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV)

RA19074 Neuromics 100 ul 522 EUR

Respiratory syncytical virus (RSV)

E65H001 EnoGene 100ug 458.4 EUR

Middle East Respiratory Syndrome

PCR-VH321-PCRVH32148R Bioingentech PCR-VH321-48R 485 EUR

Middle East Respiratory Syndrome

PCR-VH321-PCRVH32196R Bioingentech PCR-VH321-96R 685 EUR

Middle East Respiratory Syndrome

Oneq-VH321-OneqVH321100R Bioingentech Oneq-VH321-100R 1028 EUR

Middle East Respiratory Syndrome

Oneq-VH321-OneqVH321150R Bioingentech Oneq-VH321-150R 1438 EUR

Middle East Respiratory Syndrome

Oneq-VH321-OneqVH32150R Bioingentech Oneq-VH321-50R 728 EUR

Bovine respiratory syncytial virus

PCR-V230-PCRV23048R Bioingentech PCR-V230-48R 485 EUR

Bovine respiratory syncytial virus

PCR-V230-PCRV23096R Bioingentech PCR-V230-96R 685 EUR

Bovine respiratory syncytial virus

Oneq-V230-OneqV230100R Bioingentech Oneq-V230-100R 1028 EUR

Bovine respiratory syncytial virus

Oneq-V230-OneqV230150R Bioingentech Oneq-V230-150R 1438 EUR

Bovine respiratory syncytial virus

Oneq-V230-OneqV23050R Bioingentech Oneq-V230-50R 728 EUR

Respiratory syncytial virus PCR kit

PCR-H443-48R Bioingentech 50T 987.6 EUR

Respiratory syncytial virus PCR kit

PCR-H443-96R Bioingentech 100T 1335.6 EUR

Middle East Respiratory Syndrome (UpE)

PCR-VH597-PCRVH59748R Bioingentech PCR-VH597-48R 485 EUR

Middle East Respiratory Syndrome (UpE)

PCR-VH597-PCRVH59796R Bioingentech PCR-VH597-96R 685 EUR

Middle East Respiratory Syndrome (UpE)

Oneq-VH597-OneqVH597100R Bioingentech Oneq-VH597-100R 1028 EUR

Middle East Respiratory Syndrome (UpE)

Oneq-VH597-OneqVH597150R Bioingentech Oneq-VH597-150R 1438 EUR

Middle East Respiratory Syndrome (UpE)

Oneq-VH597-OneqVH59750R Bioingentech Oneq-VH597-50R 728 EUR

Normal human respiratory tract larynx

RS321 TissueArray each 306 EUR

Middle East Respiratory Syndrome (orf1a)

PCR-VH598-PCRVH59848R Bioingentech PCR-VH598-48R 485 EUR

Middle East Respiratory Syndrome (orf1a)

PCR-VH598-PCRVH59896R Bioingentech PCR-VH598-96R 685 EUR

Middle East Respiratory Syndrome (orf1a)

Oneq-VH598-OneqVH598100R Bioingentech Oneq-VH598-100R 1028 EUR

Middle East Respiratory Syndrome (orf1a)

Oneq-VH598-OneqVH598150R Bioingentech Oneq-VH598-150R 1438 EUR

Middle East Respiratory Syndrome (orf1a)

Oneq-VH598-OneqVH59850R Bioingentech Oneq-VH598-50R 728 EUR

Rat Nuclear RespiRatory Factor 2(NRF2)

QY-E11825 Qayee Biotechnology 96T 448.8 EUR

Respiratory syncytial virus RT PCR kit

RTq-H443-100R Bioingentech 100T 1573.2 EUR

Respiratory syncytial virus RT PCR kit

RTq-H443-150R Bioingentech 150T 2144.4 EUR

Respiratory syncytial virus RT PCR kit

RTq-H443-50R Bioingentech 50T 1155.6 EUR

Respiratory Syncytial Virus (Strain Long)

DAGA-3443 Creative Diagnostics 1mg 1608 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120084-1mg Abbexa 1 mg 1011.6 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120085-1mg Abbexa 1 mg 1011.6 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120086-1mg Abbexa 1 mg 1011.6 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120087-1mg Abbexa 1 mg 1011.6 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120088-1mg Abbexa 1 mg 1011.6 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120089-1mg Abbexa 1 mg 1011.6 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120090-1mg Abbexa 1 mg 1011.6 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120091-1mg Abbexa 1 mg 1011.6 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx120092-1mg Abbexa 1 mg 1011.6 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx411583-1ml Abbexa 1 ml 610.8 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx411111-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx022180-1mg Abbexa 1 mg 777.6 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx022181-1mg Abbexa 1 mg 777.6 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody

abx023119-1ml Abbexa 1 ml 844.8 EUR

Mouse Nuclear respiRatory factor 1 (Nrf1)

1-CSB-YP016076MOa2 Cusabio
 • 703.20 EUR
 • 358.80 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1080.00 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 458.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mouse Nuclear respiratory factor 1 (Nrf1)

1-CSB-EP016076MO Cusabio
 • 606.00 EUR
 • 318.00 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 919.20 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Middle East Respiratory Syndrome PCR kit

PCR-VH321-48R Bioingentech 50T 987.6 EUR

Middle East Respiratory Syndrome PCR kit

PCR-VH321-96R Bioingentech 100T 1335.6 EUR

Poważne luki w naszej wiedzy o pochodzeniu, epidemiologii, czasie trwania transmisji i spektrum klinicznym choroby wymagają uzupełnienia w przyszłych badaniach. Ministerstwo Nauki i Technologii, Chińska Akademia Nauk Medycznych, Chińska Narodowa Fundacja Nauk Przyrodniczych oraz Pekińska Nauka Miejska i Komisja ds. Technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *